ga naar de inhoud

De stem van de maritieme sector

Nautilus International is de stem van maritieme professionals en de binnenvaart, zowel op zee als aan land.

Wij zitten aan tafel als het om alle belangrijke kwesties gaat waarmee onze leden nationaal, binnen Europa en wereldwijd mee te maken hebben. Dat wat we zeggen, is direct gekoppeld aan de zorgen van onze leden, we zorgen ervoor dat hun stem tot op het hoogste niveau wordt gehoord.

De scheepvaart wordt wel een 'onzichtbare' industrie genoemd, omdat de zeevarenden immers uit het zicht zijn en daardoor eigenlijk worden vergeten.

Met ons aanzienlijke en loyale ledenbestand van maritieme professionals uit elke sector binnen de bedrijfstak – op zee, op de binnenwateren en aan de wal – heeft Nautilus de unieke positie om onderwerpen die van kritisch belang zijn onder de aandacht te brengen van nationale en internationale autoriteiten.

Binnen de complexe internationale scheepvaartindustrie vormt de regelgeving een grote uitdaging. Nautilus zet zich in voor strenge normen voor alle aspecten van de maritieme bedrijfstak, en streeft tijdens besprekingen op hoog niveau en in beleidsforums naar gelijke kansen en tegen concurrentievervalsing door rederijen die de regels aan hun laars lappen.

Wij hebben invloed op normen voor procedures, gezondheid en veiligheid en de arbeidsomstandigheden van werknemers. We werken met overheden, regulerende en andere instanties en agentschappen van de VN aan een hoogwaardige maritieme bedrijfstak, geleid door goed opgeleide en professionele werknemers, die werken voor een eerlijk loon en onder acceptabele omstandigheden.

Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organisation – IMO)

De IMO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties. Het is de internationale normeringsinstantie voor veiligheid, bescherming en milieu binnen de internationale scheepvaartindustrie. Nautilus behartigt samen met nationale IMO-delegaties, de Internationale Transportwerkersfederatie (ITF) en de International Federation of Ship Masters' Associations (IFSMA) de belangen van maritieme professionals binnen de IMO.

De vakbond woont vergaderingen van IMO-comités, subcomités en werkgroepen bij en vestigt binnen de IMO de aandacht op menselijke kwesties en onderwerpen zoals veilige bemanning, vermoeidheid en training. Nautilus heeft een actieve bijdrage geleverd aan het herzien van het Standards of Training, Certification & Watchkeeping (STCW)-verdrag – en we hebben een centrale rol gespeeld in de succesvolle implementatie van certificering voor elektrotechnische officieren (ETO's).

Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organisation – ILO)

Ook de ILO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties. Dit agentschap stelt internationale normen voor arbeidsomstandigheden en arbeidsrecht, en streeft naar betere arbeidskansen, sociale zekerheid en een goede dialoog over arbeidskwesties.

Nautilus heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwikkelen van het ILO Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (MLC). Dit verdrag wil een 'handvest voor de rechten' van zeevarenden zijn dat fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden garandeert voor alle zeevarenden en concurrentievervalsing door de uitbuiting van bemanningen voorkomt. De vakbond blijft zich inzetten voor de internationale naleving van dit verdrag en de verdere verbetering ervan, om zeevarenden nog beter te beschermen.

International Bargaining Forum (IBF)

Het International Bargaining Forum (IBF) is in 2003 opgericht als innovatief collectief mechanisme voor onderhandeling over lonen en de arbeidsomstandigheden van zeevarenden op schepen die onder de 'ITF Special Agreements' vallen. Nautilus brengt tijdens de discussies in dit forum actief de belangen van haar leden onder de aandacht.

Naast lonen en arbeidsomstandigheden overweegt het IBF het invoeren van internationale verdragen voor zeevarenden die in 'risicogebieden' en onder 'oorlogsomstandigheden' worden geconfronteerd met piraterij en andere gevaren. Daarnaast biedt het IBF sociale zorg en financiële steun voor werving en ontwikkeling van zeevarenden wereldwijd.

Europese Transportarbeidersfederatie (European Transport Workers' Federation – ETF)

Nautilus speelt een belangrijke rol binnen de ETF – een pan-Europese organisatie voor transportvakbonden in de Europese Unie, het Europese economische gebied en andere landen in Centraal- en Oost-Europa. Nautilus levert een aanzienlijke bijdrage aan ETF-initiatieven voor werving en organisatie van personeel in de binnenvaart, oefent druk uit op de politieke besluitvorming voor overheidssteun voor de scheepvaartindustrie, projecten voor maritieme loopbaanplanning en het bestrijden van pesten en intimidatie.

Nationale organisaties

Nautilus zet zich in het VK, Nederland en Zwitserland in voor het handhaven van nationale normen voor training en werkgelegenheid van zijn leden, alsmede voor de regulering van de maritieme en binnenvaartsector. De vakbond is vertegenwoordigd in veel overheidsorganen en adviesgroepen, waarin wij binnen beleidscomités specialistische kennis en inzichten inbrengen.

Op nationaal niveau zorgt Nautilus dat de mening van maritieme professionals wordt meegenomen in de besluitvorming over belangrijke kwesties zoals medische standaards, trainingskaders, kwalificaties voor zeevarenden en onderofficieren en belastingverlaging voor zeevarenden. Waar nodig werken wij samen met redersorganisaties over kwesties van gezamenlijk belang. Daarbij lobbyen we regelmatig bij rijksoverheden over nieuwe regelgeving en de toepassing en handhaving van bestaande normen.

Word vandaag nog lid van Nautilus