Accessibility.SkipToMainContent

Organiseren

Wanneer Nautilus praat over 'organiseren', bedoelen we het samenbrengen van mensen op de werkplek om als groep te onderhandelen en actie te voeren voor betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Dat is de taak van onze organisatie-afdeling.

Hoe we organiseren

Als het gaat om 'organiseren' binnen de vakbeweging, is het zeer belangrijk mensen aan te moedigen zich aan te sluiten bij een vakbond (werving), eendracht maakt immers macht. Organiseren betekent ook samenwerken met onze leden, zodat zij het leiderschap, de ondersteuning, training en middelen hebben om hun collectieve doelstellingen te kunnen realiseren.

In het belang van de leden tracht Nautilus constructieve relaties op te bouwen met werkgevers, door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten (ook wel 'overeenkomsten inzake erkenning' genoemd), Partnership at Work-comités en strategische partnerschappen op nationaal en internationaal niveau.

Onze kaderleden spelen een belangrijke rol in ons organisatiewerk, zij werven en ondersteunen andere leden in hun eigen werkomgeving. Leden kunnen contact opnemen met hun kaderleden of een functionaris van de organisatie-afdeling voor arbeidsvraagstukken zoals onrechtvaardig ontslag, disciplinaire maatregelen of klachtenprocedures, alsmede voor ondersteuning bij pesten en intimidatie op het werk.

Medewerkers van de organisatie-afdeling beheren een aantal van onze ledenforums en werken nauw samen met de kaderleden. Ook brengen zij nieuwsbrieven uit waarin leden over de laatste ontwikkelingen op het vlak van cao-onderhandelingen binnen hun bedrijf worden geïnformeerd.

Werving

Veel van onze leden hebben zich bij de keuze voor Nautilus laten leiden door het advies van een collega (inclusief kaderleden). Uit onderzoek blijkt steevast dat de meeste mensen lid worden van een vakbond omdat een collega hen persoonlijk over de voordelen van het lidmaatschap heeft verteld.

Daarbij is het de taakopdracht van alle Nautilus-medewerkers die in direct contact staan met maritieme professionals, elke gelegenheid aan te grijpen om leden te werven. Onze industrial organisers promoten het lidmaatschap van de vakbond tijdens hun bezoeken aan schepen, maritieme kantoren, zeevaartscholen, enz. en ons wervingsteam houdt regelmatig wervingsacties op hogescholen, tijdens maritieme evenementen of in bepaalde regio's. Meer informatie over de rol van industrial organisers en het wervingsteam vindt u op de pagina Secretariaat.

Erkenning van de vakbond en cao-onderhandelingen

Een belangrijk aspect van het organisatieproces is het krijgen van 'erkenning' van Nautilus. Dit betekent dat de arbeidsvoorwaarden van medewerkers vallen onder een cao tussen het bedrijf en de vakbond.

Het streven naar erkenning ontstaat gewoonlijk als er een groep Nautilus-leden werkzaam is binnen dezelfde 'onderhandelingseenheid' in een bedrijf (bijvoorbeeld doordat zij op hetzelfde schip of op dezelfde afdeling werken). Deze leden vragen de vakbond hen te ondersteunen bij het regelen van vergaderingen met het management, met als doel tot een collectieve arbeidsovereenkomst te komen. Gewoonlijk zijn werkgevers bereidwillig om mee te werken en komt men tot een vrijwillige overeenkomst. Nautilus is er trots op dat zij met veel werkgevers werkt op basis van wederzijds respect en veel bedrijven die een vrijwillige overeenkomst hebben gesloten, geven deze samenwerking dan ook vervolg met een partnerschapsaanpak.

Soms moet de erkenning echter via een wettelijk proces worden bewerkstelligd. In het VK is een bedrijf verplicht een vakbond te erkennen als meer dan 40% van de medewerkers binnen een onderhandelingseenheid lid van de betreffende vakbond is. In het VK vindt het bereiken van een wettelijk verplichte overeenkomst vaak plaats onder toezicht van de Central Arbitration Service.

In een wettelijke overeenkomst inzake erkenning zijn de basisvoorwaarden zoals loon, werktijden en vakantiedagen vastgelegd, terwijl er in een vrijwillige overeenkomst inzake erkenning ook aanvullende contractvoorwaarden kunnen worden vastgelegd, zoals studieverlof, opleidingen en ouderschapsverlof. In beide typen overeenkomst inzake erkenning worden er voorzieningen getroffen voor het op regelmatige basis voeren van cao-onderhandelingen en het herzien van lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ondernemingsraden

In Nederland zijn veel Nautilus-leden ook actief in de ondernemingsraad van hun bedrijf. Dit is een orgaan waarin medewerkers zich inzetten voor de belangen van het bedrijf en zijn personeel. De Nederlandse wet schrijft voor dat elk bedrijf met 50 werknemers of meer verplicht een ondernemingsraad dient te hebben. Kleinere bedrijven moeten op informele basis regelmatig overleggen met hun personeel.

De werkgever moet de goedkeuring van de ondernemingsraad verkrijgen voor elk besluit over regels ten aanzien van arbeid, inclusief werktijden, vakantie, salarissystemen, werkevaluatiestructuren en gezondheid en veiligheid op het werk. Goedkeuring van de ondernemingsraad is echter niet nodig als het betreffende onderwerp al in een collectieve overeenkomst is geregeld.

Vakbonden zoals Nautilus ondersteunen het werk voor de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan immers een nuttig forum zijn voor het behartigen van belangen op het werk.

Kaderleden

Nautilus ondersteunt haar kaderleden door het aanbieden van trainingen, u kunt hierover meer lezen op de pagina Participatie. Verder wordt elk kaderlid ondersteund door een industrial organiser.

Word vandaag nog lid van Nautilus