ga naar de inhoud

Organiseren

Wanneer Nautilus praat over 'organiseren', bedoelen we het samenbrengen van mensen op de werkplek om als groep te onderhandelen en actie te voeren voor betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Hoe we organiseren

Als het gaat om 'organiseren' binnen de vakbeweging, is het zeer belangrijk mensen aan te moedigen zich aan te sluiten bij een vakbond (werving), eendracht maakt immers macht. Organiseren betekent ook samenwerken met onze leden, zodat zij het leiderschap, de ondersteuning, training en middelen hebben om hun collectieve doelstellingen te kunnen realiseren.

In het belang van de leden tracht Nautilus constructieve relaties op te bouwen met werkgevers, door middel van collectieve arbeidsovereenkomsten.

Onze kaderleden spelen een belangrijke rol in ons organisatiewerk, zij werven en ondersteunen andere leden in hun eigen werkomgeving. Leden kunnen contact opnemen met hun kaderleden of direct met Nautilus voor arbeidsvraagstukken zoals ontslag, disciplinaire maatregelen of klachtenprocedures, alsmede voor ondersteuning bij pesten en intimidatie op het werk.

Nautilus kent een aantal ledenforums waarin nauw wordt samengewerkt met kaderleden. Ook worden nieuwsbrieven uitgebracht waarin leden over de laatste ontwikkelingen op het vlak van cao-onderhandelingen binnen hun bedrijf worden geïnformeerd.

Werving

Veel van onze leden hebben zich bij de keuze voor Nautilus laten leiden door het advies van een collega (inclusief kaderleden). Uit onderzoek blijkt steevast dat de meeste mensen lid worden van een vakbond omdat een collega hen persoonlijk over de voordelen van het lidmaatschap heeft verteld.

Daarbij is het de taakopdracht van alle Nautilus-medewerkers die in direct contact staan met maritieme professionals, elke gelegenheid aan te grijpen om leden te werven. Onze industrial officers promoten het lidmaatschap van de vakbond tijdens hun bezoeken aan schepen, maritieme kantoren, zeevaartscholen, enz. en ons wervingsteam houdt regelmatig wervingsacties op hogescholen, tijdens maritieme evenementen of in bepaalde regio's. Meer informatie over de rol van industrial officers en het wervingsteam vindt u op de pagina Werkorganisatie.

Vakbondserkenning en cao-onderhandelingen

Een belangrijk aspect van het werk van Nautilus is het krijgen van een cao-relatie met werkgevers. Zo’n proces ontstaat nadat een groep Nautilus leden werkzaam binnen hetzelfde bedrijf de wens daartoe uit. Nautilus gaat vervolgens in nauw overleg met de groep leden in gesprek met het management met als doel, het komen tot een collectieve arbeidsovereenkomst.

Ondernemingsraden

In Nederland zijn veel Nautilus-leden ook actief in de ondernemingsraad van hun bedrijf. Dit is een orgaan waarin medewerkers zich inzetten voor de belangen van het bedrijf en zijn personeel. De Nederlandse wet schrijft voor dat elk bedrijf met 50 werknemers of meer verplicht een ondernemingsraad dient te hebben. Kleinere bedrijven moeten op informele basis regelmatig overleggen met hun personeel.

De werkgever moet de goedkeuring van de ondernemingsraad verkrijgen voor elk besluit over regels ten aanzien van arbeid, inclusief werktijden, vakantie, salarissystemen, werkevaluatiestructuren en gezondheid en veiligheid op het werk. Goedkeuring van de ondernemingsraad is echter niet nodig als het betreffende onderwerp al in een collectieve overeenkomst is geregeld.

Vakbonden zoals Nautilus ondersteunen het werk voor de ondernemingsraad. De ondernemingsraad kan immers een nuttig forum zijn voor het behartigen van belangen op het werk.

Kaderleden

Nautilus ondersteunt haar kaderleden door het aanbieden van trainingen, u kunt hierover meer lezen op de pagina Participatie. Verder wordt elk kaderlid ondersteund door een industrial officer.

Word vandaag nog lid van Nautilus