ga naar de inhoud

Voorwaarden Website

De informatie op de website kan technische onnauwkeurigheden of typefouten bevatten.

Nautilus International wijst nadrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid (contractueel/ onrechtmatigheid/nalatigheid) af, voortvloeiend uit dergelijke onjuistheden of fouten, voor zover wettelijk geoorloofd.

Deze website wordt in het Verenigd Koninkrijk beheerd en gehost en wordt derhalve vanuit dit perspectief gepubliceerd. Nautilus International publiceert deze website niet voor gebruik in landen waarin de publicatie of het gebruik ervan wederrechtelijk is.

Toegankelijkheid van de website

Wij leveren alle redelijke inspanningen om onze website en de inhoud hiervan voor gebruikers toegankelijk te maken. Wij bieden echter geen impliciete of expliciete garantie dat de toegang tot deze website ononderbroken, betrouwbaar of foutloos is. Wij behouden ons het recht voor naar eigen inzien en zonder voorafgaande kennisgeving gebruikers de toegang tot onze website of delen daarvan te ontzeggen en gebruikers die deze voorwaarden schenden de service te onthouden.

Uitsluiting vervolgschade door gebruik

Nautilus International en zijn medewerkers of agenten zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website, de informatie hierin of het niet beschikbaar zijn van de website of de inhoud ervan, voor zover wettelijk geoorloofd. Deze beperking van de aansprakelijkheid betreft alle typen schades, inclusief (maar niet beperkt tot) directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, derving van inkomsten of winst, schade aan eigendommen en claims van derden, behoudens aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid van Nautilus International, diens medewerkers of agenten.

Wijzigingen

Nautilus International behoudt zich het recht voor de inhoud van de website, inclusief deze Voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden worden op deze website gepubliceerd. Indien u de website na de publicatie blijft gebruiken, geeft u daarmee aan in te stemmen met de gewijzigde voorwaarden.

Koppelingen naar andere websites

Door het volgen van bepaalde koppelingen (bv. hyperlinks) op deze website kunt u naar andere websites of pagina's worden doorverwezen die niet onder de zeggenschap van Nautilus International vallen. Dergelijke links worden als service aangeboden en dit dient niet te worden opgevat als instemming met de betreffende website of de inhoud daarvan.

Copyright

Alle rechten aangaande het ontwerp, de tekst, grafische en overige materialen op de website en de selectie of indeling daarvan vallen onder het copyright en zijn het eigendom van Nautilus International en specifieke derde partijen. Elektronisch kopiëren en op papier afdrukken van delen van deze website is alleen toegestaan voor uw persoonlijke gebruik. Elk ander gebruik van de materialen op deze website (inclusief vermenigvuldigen voor doeleinden anders dan hierboven vermeld, alsmede wijzigingen, aanpassen, distribueren of opnieuw publiceren) zonder dat hiertoe vooraf schriftelijke toestemming van Nautilus International is verkregen, is strikt verboden.

Handelsmerken

Het Nautilus International logo is het eigendom van Nautilus International. Alle overige in de website opgenomen handelsmerken, productnamen en bedrijfsnamen en logo's zijn het eigendom van Nautilus International of van de respectievelijke eigenaren. Nautilus International verleent geen toestemming voor het gebruik van dergelijke handelsmerken, slogans, productnamen, logo's of titels en gebruik hiervan kan een inbreuk zijn op de rechten van de houder. Door het gebruik van de website verleent u toestemming voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens conform de voorwaarden van ons Privacybeleid.

Overmacht

Nautilus International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit schendingen van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers, of het niet of niet tijdig leveren van de dienstverlening via de website, indien dit het gevolg is van een gebeurtenis of omstandigheden die buiten onze invloedssfeer valt of vallen, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, uitsluitingen en overige arbeidsgeschillen, systeemstoringen of storingen t.a.v. netwerktoegang, brand, explosies of ongevallen.

Toepasselijk recht

Op de Juridische mededelingen is het Engels recht van toepassing. Tevens zullen deze naar Engels recht worden opgevat. Eventuele geschillen worden onherroepelijk en exclusief aan de Engelse rechter voorgelegd. Indien enige bepaling van deze disclaimers en uitsluitingen onwettig, ongeldig of om enige reden uitvoerbaar is of wordt, blijven de resterende voorwaarden onverminderd van kracht.

Word vandaag nog lid van Nautilus