ga naar de inhoud

Bestuurlijke structuur

In de bestuurlijke structuur van Nautilus International staan onze leden centraal.

Hier wordt uitgelegd hoe het allemaal werkt.

De bestuurlijke structuur van de Nederlandse vereniging Nautilus International ziet er als volgt uit:

ALV 2023 small.jpg

Relatie Toezichthoudend Orgaan met: Bestuur, Raad van Advies en Algemene Ledenvergadering

Bestuur
Is belast met besturen van de vereniging en de werkorganisatie m.b.t.  vakbondsbeleid en strategie op inhoud, dagelijkse bedrijfsvoering, governance en financieel beleid.
De bestuurders worden bezoldigd conform de cao Fnv organisaties. 

Raad van Advies
Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.
Maakt een bindende voordracht op m.b.t. benoeming bestuursleden.
Geeft advies aan de ALV  m.b.t. het gevoerd (financieel) beleid en de verrichtingen.
De raad van advies krijgen conform vastgesteld een onkostenvergoeding

ALV
Ziet inhoudelijk toe op het gevoerde vakbondsbeleid en strategie.
In dit verband legt het bestuur verantwoording af aan de ALV m.b.t. het gevoerd financieel beleid en de verrichtingen op internationaal, nationaal, sectoraal en bedrijfsniveau.
Verleent decharge aan het bestuur t.a.v. het financieel beleid en verrichtingen.
Beslist over voorstellen, de vereniging betreffend, van het bestuur en afkomstig van leden.
Schorst, ontslaat, benoemd bestuursleden en leden van de Raad van Advies.

Toezichthoudend Orgaan
Houdt toezicht op het ( strategisch) beleid en de algemene gang van zaken in de vereniging.
Houdt toezicht op de kwaliteit van het financieel beleid.
Houdt toezicht op de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoering van het door het ALV goedgekeurd beleid.
Houdt toezicht op de kwaliteit van de bedrijfsvoering.
Houdt toezicht op de kwaliteit van de besluitvorming.
Houdt toezicht op naleving van wet en regelgeving.
Houdt toezicht op de interactie van het bestuur en de werkorganisatie Is sparringpartner van het bestuur m.b.t. de lange termijn focus.
De leden van raad van advies krijgen een vergoeding conform de SER richtlijnen.

De laatst vastgestelde jaarlijkse verantwoording op hoofdlijnen vindt u hier.

De bestuurlijke structuur van The One Union (UK, NL & CH):

De Council zorgt ervoor dat Nautilus International wordt bestuurd in overeenstemming met de resoluties die zijn aangenomen tijdens branch-conferenties en algemene vergaderingen.

De leden van de Council zijn werkzame maritieme en binnenvaartprofessionals. Ze zijn verkozen voor een termijn van vier jaar en komen drie keer per jaar bijeen in het VK en Nederland. Er zijn 32 verkozen leden: 23 uit het VK, 8 uit Nederland en 1 uit Zwitserland, plus de general secretary.

De Council heeft een aantal bestuursactiviteiten gedelegeerd aan specifieke comités, die zijn gericht op het implementeren van specifieke aspecten van het beleid van de vakbond. Ook de leden van deze comités zijn verkozen leden van de Council (met uitzondering van het Nautilus Welfare Fund Committee, dat ook een aantal leden uit het bedrijfsleven en gepensioneerde leden heeft).

De Council is ook de trustee van de Nautilus Welfare Fund, een geregistreerde liefdadigheidsinstelling onder beheer van de vakbond.

Datums van relevante Council-vergaderingen zijn te vinden in Evenementen.

Nautilus-forums

In de bestuursstructuur van Nautilus International zijn specialistische forums opgenomen bestaande uit Nautilus-leden die de Council adviseren over specifieke taakgebieden.

Trustee-bestuurder

De activa van de vakbond moeten krachtens de Engelse wetgeving door een trustee worden beheerd, en in het geval van Nautilus International is dit een rechtspersoon: Nautilus Trustee Ltd. Er zijn vier trustee-bestuurders, die periodiek door de Council worden aangesteld. Zij hebben uiteenlopende expertises, maar zijn geen lid van de vakbond.

Word vandaag nog lid van Nautilus