Accessibility.SkipToMainContent

Statuten

De Statuten van Nautilus International vormen het wettelijke raamwerk dat het functioneren van de vakbond bepaalt.

Naast de statuten zijn er een aantal Bepalingen waarin nadere uitleg en informatie is opgenomen.

De Statuten van Nautilus International zijn het juridische kader waarbinnen de vakbond opereert en zijn bedoeld voor het vastleggen van overkoepelende taken, plichten en verantwoordelijkheden die indien van toepassing verder worden uitgebreid in Bepalingen die door de Council krachtens artikel 2(q) zijn goedgekeurd en die naast de Statuten gelden.

De Statuten kunnen alleen worden gewijzigd door een Rules General Meeting die meestal wordt bijeengeroepen ten tijde van een Nautilus International General Meeting.Bepalingen kunnen worden gewijzigd door de Nautilus Council.

De Statuten op deze pagina zijn vastgesteld tijdens de Rules General Meeting van juni 2016. De definitieve versie van de Statuten zijn beschikbaar op het hoofdkantoor.

Artikel 1: Naam van de vakbond, het hoofdkantoor en andere kantoren

De naam van de vakbond is Nautilus International. Het hoofdkantoor is gevestigd in 1&2 The Shrubberies, George Lane, South Woodford, London E18 1BD, Groot-Brittannië, of een andere plaats in het Verenigd Koninkrijk, zoals te bepalen door de Council. Alle formele communicatie en kennisgevingen aan de vakbond dienen geadresseerd te worden aan het Hoofdkantoor.

De centrale administratie en de wettelijk verplichte financiële administratie van de vakbond worden bewaard in het hoofdkantoor. Er zal in Nederland en in Zwitserland minstens één kantoor en mogelijk meerdere worden opgezet, waarbij de Council de locaties zal bepalen.

Artikel 2: Doelstellingen

De vakbond streeft de volgende doelstellingen na:

a) Bevorderen van een zo groot mogelijke veiligheid en zekerheid binnen de maritieme sector, zowel voor leden als het reizende publiek;

b) Adviseren betreffende alle commerciële, wetenschappelijke, educatieve en technische zaken die verband houden met maritiem transport;

c) Bevorderen van de technische kennis van (potentiële) leden en de maritieme sector als geheel en het leveren van training en opleidingen;

d) Behartigen van de belangen van de leden, verbeteren van hun voorwaarden, reguleren van relaties met hun werkgevers en ondersteunen van leden in het algemeen;

(e) Bevorderen van gelijkheid voor iedereen, door:

(i) Collectieve onderhandelingen, publiciteitsmateriaal en campagnes, vertegenwoordiging, vakbondsorganisatie en –structuren, opleidingen en training, organisatie en werving, het leveren van alle andere diensten en voordeelregelingen en alle andere activiteiten;
(ii) De eigen 'goede praktijken' van de vakbond;

(f) Actief stelling nemen tegen alle vormen van intimidatie, vooroordelen, discriminatie op grond van geslacht, ras, etnische of nationale identiteit, religie, huidskleur, klasse, zorgverantwoordelijkheden, gehuwde status, seksuele voorkeur, handicap, leeftijd of andere persoonlijke kenmerken of maatschappelijke positie;

(g) Opstellen van pensioenregelingen of andere uitkeringsregelingen voor leden, waarbij werknemers en werkgevers gezamenlijk de premie dragen of anderszins, in een gezamenlijke overeenkomst met werknemers of anderszins;

(h) Het ondernemen van alle noodzakelijke actie ter bevordering en handhaving van nationale en internationale wetgeving, overeenkomsten, regelgeving, aanbevelingen en verordeningen, indien dit naar het oordeel van de Council in het belang is van de maritieme sector en hen die daarin werkzaam zijn. Hierbij zal de vakbond meewerken of deelnemen aan dat werk en die activiteiten van nationale of internationale organen of conferenties die naar het oordeel van de Council tot doel hebben dergelijke wetgeving, overeenkomsten, regelgeving, aanbevelingen en verordeningen te beïnvloeden;

(i) Bevorderen van en deelnemen aan het werk van nationale of internationale organen die belast zijn met de selectie, toelating of training van officieren en leerlingen voorde maritieme sectoren, of deze in overweging nemen en met de regelgeving van hun voorwaarden in het algemeen;

(j) Verlenen van juridisch advies en bijstand voor leden, anders dan diegenen aan wie wordt gerefereerd in Artikel 3.1 (ii) en Artikel 3.1 (iii), indien dit naar het oordeel van de Council noodzakelijk wordt geacht en op voorwaarden zoals door de Council toepasselijk worden geacht;

(k) Deelnemen aan commerciële activiteiten, ofwel via het hebben van aandelen in bedrijven met beperkte aansprakelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot meerderheidsbelangen, ofwel anderszins, zoals de Council dit juist en ten gunste van de vakbond en haar leden acht;

(l) Beheren van trusts, pensioenfondsen en woonvoorzieningen ten gunste van de leden, werkende of gepensioneerde zeevaarders, en anderen die op enige manier met de zee zijn verbonden, of hun nabestaanden;

(m) Inzetten van de gelden van de vakbond, zoals de Council dit wenselijk acht, voor alle doelstellingen en regelingen zoals voorzien in deze Artikelen en Bepalingen die hierbij uiteen worden gezet;

(n) Uitvoeren en doen van al die wettelijke handelingen die bijkomstig of bevorderlijk zijn voor het bereiken van bovengenoemde doelstellingen, zoals naar het oordeel van de Council in het belang van de leden is, of waarschijnlijk direct of indirect de vakbond of zijn leden ten goede komt;

(o) Voor alle hierboven genoemde doelstellingen is de vakbond, via zijn Council, bevoegd om:

(i) het inkomen uit contributie, entreegelden en inkomen uit alle middelen en gelden die door de vakbond geïnvesteerd zijn, en andere fondsen van de vakbond, te gebruiken;
(ii) land of onroerende goederen in eigendom te hebben, te kopen, te huren, een hypotheek hierop te vestigen of op andere wijze activiteiten hiermee te ontwikkelen;
(iii) die gebouwen op te richten, in te richten en te onderhouden die noodzakelijk of gewenst zijn;
(iv) fondsen bij elkaar te brengen door geld te lenen op onroerende of persoonlijke goederen van de vakbond, of anderszins;
(v) opstellen van pensioen- of uitkeringsregelingen, met gezamenlijke premiebijdrage of anderszins voor functionarissen en werknemers van de vakbond;
(vi) investeren van alle gelden en fondsen van de vakbond in effecten, aandelen, obligaties, hypotheken en leningen, waaronder commerciële en industriële ondernemingen, uit naam van de Mandataris, een en ander door de Council te bepalen;

(p) Teneinde de doelstellingen te bereiken mag de Council, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een afzonderlijk fonds of afzonderlijke fondsen oprichten. Wanneer dergelijke fondsen worden opgericht, zullen de bankrekeningen van dergelijke fondsen afzonderlijk zijn;

(q) De Council heeft de bevoegdheid Bepalingen uit te vaardigen en deze bij gelegenheid te wijzigen, om de gedetailleerde invoering van algemene bevoegdheden uit hoofde van de Artikelen te effectueren; dergelijke Bepalingen zullen gelden alsof zij in de Artikelen waren opgenomen.

Artikel 3: Lidmaatschap

3.1 Personen die in aanmerking komen voor het lidmaatschap zijn die personen die geregeld worden ingezet of in dienst zijn als:

(i) Maritieme professionals, zoals kapiteins, officieren, matrozen, andere zeevarenden en ander personeel betrokken bij, of ondersteuning biedend aan het maritieme transport van goederen of passagiers, of andere vormen van maritieme activiteiten met inbegrip van de binnenvaart;
(ii) Functionarissen en hoger kaderpersoneel, zoals bepaald door de Council, in dienst van de vakbond
(iii) de General Secretary en
(iv) Andere personen, inclusief personen die betrokken zijn bij niet-maritieme activiteiten, indien bij gelegenheid door de Council besloten wordt dat zij in aanmerking komen voor het lidmaatschap.

3.2 Er zijn vier soorten leden:

(i) Gewoon lid;
(ii) Geassocieerd lid;
(iii) Geaffilieerd lid;
(iv) Erelid

3.3 Gewoon lidmaatschap staat open voor die personen die in aanmerking komen voor lidmaatschap onder Artikel 3.1. De Council besluit wie wordt toegelaten tot het lidmaatschap. Die leden die een gewoon lidmaatschap toegekend wordt, hebben recht op dienstverlening en uitkeringen zoals bij gelegenheid wordt bepaald door de Council en dit kan variëren tussen groepen gewone leden. Gewone leden die niet gepensioneerd zijn maar werkeloos worden, kunnen hun lidmaatschap als gewoon lid voortzetten voor een periode van maximaal 12 maanden vanaf de dag dat zij werkeloos worden. Na verloop van deze periode houden zij op gewone leden te zijn en verliezen als gevolg hiervan alle stemrechten en zijn niet langer verkiesbaar tot een gekozen functie, dan wel mogen deze functie niet langer behouden. Zij worden Geassocieerd lid of Geaffilieerd lid, al naar gelang van toepassing.

In het geval dat een gewoon lid wordt toegewezen aan de Nederlandse Afdeling en in aanmerking komt om lid te zijn van FNV Waterbouw (FNV-W), zal dit lid, zolang als de Council dit bepaalt en de Artikelen van FNV-W dit toestaan, ook lid worden van FNV-W en zal lid blijven tot het moment dat hij niet langer in aanmerking komt om lid te blijven van FNV-W, dan wel tot het moment dat het lid zijn lidmaatschap van de vakbond beëindigt.

3.4 Geassocieerd lidmaatschap is slechts voorbehouden aan personen die gewoon lid waren, maar niet langer in aanmerking komen voor een Gewoon lidmaatschap. De Council besluit wie wordt toegelaten tot het Geassocieerd lidmaatschap.

3.5 Geaffilieerd lidmaatschap is voorbehouden aan personen die niet langer in aanmerking komen voor Gewoon lidmaatschap omdat zij gepensioneerd zijn. De Council besluit wie wordt toegelaten tot het Geaffilieerd lidmaatschap.

3.6 Noch geassocieerde noch geaffilieerde leden hebben enig zeggenschap in de zaken van de vakbond, met voorbehoud van het beheer van de bijstand trustfondsen, of in een Residuaire juridische entiteit zoals bepaald in de Bepalingen volgens Artikel 2 (q). Deze leden hebben daarom niet het recht om algemene ledenvergaderingen bij te wonen of toe te spreken. Voorts zijn leden uit deze twee klassen uitgesloten om zich kandidaat te stellen, kandidaten voor te dragen, of te stemmen voor kandidaten in verkiezingen. Zij ontvangen slechts uitkeringen zoals bepaald door de Council.

3.7 Erelidmaatschap mag, zulks te bepalen door de Council, worden toegewezen aan personen die naar de mening van de Council buitengewoon dienstbaar zijn geweest in de belangenbehartiging van de vakbond of haar leden. Ereleden hebben geen zeggenschap in de zaken van de vakbond. Deze leden hebben daarom niet het recht om algemene ledenvergaderingen bij te wonen of toe te spreken. Ereleden mogen zich niet kandidaat stellen, geen kandidaten voordragen, of stemmen voor kandidaten in verkiezingen. Zij ontvangen slechts uitkeringen zoals bepaald door de Council.

De Council bepaalt, krachtens Artikel 2 (q),gedetailleerde Bepalingen waarin de uitkeringen worden vastgesteld die beschikbaar worden gesteld aan de verschillende klassen van leden.

3.8 Leden zijn verplicht aan de General Secretary wijzigingen in hun omstandigheden te melden die van invloed kunnen zijn op hun lidmaatschap en de klasse waartoe zij behoren.

3.9 Alle leden worden bij gelegenheid toegewezen aan een Nationale Afdeling. Deze toewijzing wordt bepaald door de General Secretary, of een ander daartoe aangewezen medewerker die optreedt namens de General Secretary. Deze toewijzing is gebaseerd op het land waar het lid het grootste deel van zijn tijd doorbrengt, of, indien er in dat land geen nationale branche is, bij verwijzing naar welke afdeling verantwoordelijk is voor het voeren van onderhandelingen met de werkgever van het lid en overige relevante factoren.

3.10 Noch de Council noch zijn werknemers noch zijn lekenvertegenwoordigers accepteren enige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van handelingen van leden, of het nalaten te handelen, noch voor acties door of verzuim van, naar aanleiding van advies of informatie gegeven door de Council, zijn werknemers of lekenvertegenwoordigers, tenzij en totdat een schriftelijk verzoek voor dergelijk advies of handelen is gedaan op het daartoe bestemde formulier, dat verkrijgbaar is in ieder kantoor van de vakbond.

Artikel 4: Toelating van leden

4.1 Alle aanvragen voor toelating als lid worden overwogen door de General Secretary of door andere aangestelde medewerkers die handelen namens de General Secretary. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt de aanvrager toegelaten als lid na betaling van het toepasselijke lidmaatschapsgeld en/of entreegeld. Indien een aanvraag voor toelating wordt afgewezen, stelt de General Secretary de aanvrager hiervan in kennis en informeert hem over het recht op beroep.

De General Secretary heeft het recht een aanvraag af te wijzen op basis van het gedrag van de aanvrager, of vanwege zijn lidmaatschap van of activiteiten voor een politieke partij, wanneer deze partij doelstellingen kent die strijdig zijn met de doelstellingen van de vakbond, zoals door de Council bepaald volgens de Maatregelen krachtens Artikel 2 (q), en een en ander voor zover door de wet toegestaan.

4.2 Na toelating wordt het lid een lidmaatschapskaart toegezonden als bewijs van lidmaatschap. Het lid zal deze lidmaatschapskaart tonen indien hierom wordt gevraagd door een hiertoe gemachtigd personeelslid of lekenvertegenwoordiger, wanneer het lid om een uitkering of dienst verzoekt. Een lid kan bij het hoofdkantoor verzoeken om de Artikelen, die gratis worden verstrekt.

4.3 Iedere persoon die als lid is toegelaten tot de vakbond wordt geacht toegestemd te hebben tot het naleven van de Statuten van de vakbond en de Bepalingen krachtens deze Statuten.

4.4 Personen van wie de aanvraag tot lidmaatschap is afgewezen, kunnen in beroep gaan tegen deze beslissing. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend en dient de General Secretary niet later dan 90 dagen na de datum van het bericht van afwijzing te bereiken. De Council kan, zulks naar zijn oordeel, de afwijzing bevestigen, of besluiten dat de aanvrager wordt toegelaten als lid.

4.5 Leden zijn verplicht hun naam en adres op te geven aan de General Secretary, zoals volgens de wetgeving is verplicht, om opgenomen te worden in de administratie van de vakbond, en leden zijn verplicht de General Secretary in te lichten over wijzigingen in deze informatie.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap door een lid

Een lid van de vakbond kan te allen tijde het lidmaatschap beëindigen door middel van een schriftelijk bericht aan de General Secretary. Het lidmaatschap wordt beëindigd drie maanden na de datum waarop het verzoek tot beëindiging door de vakbond is ontvangen en het lid dient alle achterstallige contributie tot aan die datum te betalen. Bij beëindiging van het lidmaatschap verbeurt het lid terstond alle rechten, uitkeringen en functies, betaald of anderszins.

Artikel 6: Beroepsmatige bescherming

6.1 Indien een lid het bevel krijgt als partij of getuige een officieel onderzoek bij te wonen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Zwitserland of enig ander land aangewezen door Council, kan de vakbond, zulks per geval door de Council te beoordelen en onderhavig aan die voorwaarden die de Council bij gelegenheid bepaalt, juridische vertegenwoordiging of advies voor het lid organiseren en de redelijke juridische kosten betalen, voor zover deze niet worden betaald door de Staat, werkgever of een andere persoon die hierbij betrokken is.

6.2 Indien een lid het bevel krijgt als partij aanwezig te zijn in een Zeekrijgsraad [naval court] of andere onderzoeksrechtbank buiten  Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of enig ander land zoals bepaald in regel 6.1,kan de vakbond, zulks per geval door de Council te beoordelen en onderhavig aan die voorwaarden die de Council bij gelegenheid bepaalt, de redelijke, hiermee verband houdende, kosten voor juridische vertegenwoordiging of advies betalen, voor zover deze niet worden betaald door de Staat, werkgever of een andere persoon die hierbij betrokken is, en op voorwaarde dat deze juridische kosten een bedrag, te bepalen door de Council door Bepalingen krachtens Regel 2 (q), niet overschrijden zonder de toestemming van de General Secretary.

6.3 Zulks te besluiten door de Council, kan een lid een gehele of gedeeltelijke vergoeding krijgen voor verlies van salaris, indien dit direct voortvloeit uit het annuleren of opschorten van een certificaat of licentie dat hem is toegekend door een bevoegde of erkende instantie, op voorwaarde dat geen betaling plaatsvindt in het geval dat de Council besluit dat, naar oordeel van de Council, de annulering of opschorting het gevolg was van een opzettelijke moedwillige handeling van dat lid.

6.4 Er worden geen uitbetalingen volgens Artikel 6.1 of 6.2 gedaan in het geval dat, en vanaf het moment dat, de Council besluit, naar hun oordeel, dat een annulering of opschorting van een certificaat of licentie waarschijnlijk is als gevolg van een opzettelijke moedwillige handeling van dat lid.

6.5 Wanneer de vakbond akkoord is gegaan de juridische verdedigingskosten, krachtens Artikel 6.1 of 6.2 te betalen, geldt dat:

(a) Deze kosten voldaan zullen worden door de vakbond ongeacht de bevindingen van de onderzoeksrechter;

(b) Het betalen van deze kosten niet gezien zal worden als een uitdrukkelijke of impliciete instemming van de vakbond om het lid te vrijwaren met betrekking tot nadelige beschikkingen tot het vergoeden van kosten, waar deze ook uit voortvloeien.

6.6 Voor datgene wat wordt bedoeld in Artikel 6 heeft het woord 'lid' de betekenis van 'gewoon lid', zoals gedefinieerd in Artikel 3.3 en het is aan de Council om in iedere zaak de definitie van 'opzettelijke moedwillige handeling' te bepalen.

6.7 De Council bepaalt, krachtens Artikel; 2 (q), gedetailleerde Bepalingen voor het ten uitvoer brengen van deze Statuten, zonder daarbij de beoordelingsbevoegdheid van de Council in ieder individueel geval te beperken.

Artikel 7: Pensioenvoorzieningen

De Council heeft het recht pensioenvoorzieningen te verschaffen, zulks aan de Council te besluiten, door personen te verzekeren door middel van een som van maximaal £4000 bruto, of £825 per jaar als lijfrente, of zoveel meer als bij gelegenheid wordt toegestaan volgens Artikel 467 van de Britse Wet Inkomsten en Winst Belasting 1988 [Income and Corporation Taxes Act 1988] zoals deze is geamendeerd of volgens opvolgende wetgeving.

Artikel 8: Contributie

8.1 Ieder lid van de vakbond dient contributie te betalen. Het bedrag, de valuta waarin en het tijdstip waarop betaald moet worden, wordt bij gelegenheid bepaald door de Council.

8.2 De Council kan nieuwe leden een entreegeld opleggen en aan personen die opnieuw lid worden van de vakbond een herintredegeld; in beide gevallen is het aan de Council om bij gelegenheid de hoogte hiervan te bepalen.

8.3 Een lid heeft bij beëindiging van het lidmaatschap geen recht op teruggave van enig deel van de contributie, entreegeld of herintredegeld. Een uitzondering hierop wordt gemaakt, indien hierom wordt verzocht op hetzelfde moment dat de opzegging plaatsvindt zoals omschreven in Artikel 5; in dat geval zal de General Secretary na de datum waarop de beëindiging van het lidmaatschap in werking treedt, het resterende van de vooruitbetaalde contributie dat betaald werd over de periode na de datum waarop de beëindiging van kracht wordt, terug betalen.

8.4 Wanneer de contributie niet wordt betaald binnen drie maanden na de datum waarop dit verschuldigd is, heeft het lid dat in gebreke blijft, tenzij de Council anders beslist, terstond geen recht meer op uitkeringen of rechten die hij als lid van de vakbond zou hebben. Voorts wordt hij voor het doel van deze Statuten niet langer beschouwd als een lid en heeft geen recht op financiële ondersteuning van de vakbond tijdens stakingen. In het geval dat het lid nog eens drie maanden in gebreke blijft wat betreft het betalen van de contributie, zal zijn lidmaatschap van de vakbond onverwijld worden beëindigd.

8.5 Wanneer een lid een achterstand in betaling heeft, worden alle betalingen die worden ontvangen achtereenvolgens eerst gebruikt om de achterstand te voldoen. Wanneer een ex-lid een verzoek indient om opnieuw lid te mogen worden, dient dit lid, als voorwaarde om opnieuw lid te worden, tenzij de Council anders beslist, alle achterstallige termijnen te betalen, waarbij de som niet groter mag zijn dan zes maanden contributie.

Artikel 9: Trustfonds

9.1 Er zal een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam worden opgericht met maximaal vier directeuren aangewezen door de Council, om als Mandataris voor de vakbond te handelen. De directeuren van een dergelijk lichaam zijn uitsluitend gerechtigd commissies van de Council bij te wonen en daar in een adviserende hoedanigheid te spreken; zij mogen de Council rapporten betreffende hun rol als Directeur aanbieden en zullen op verzoek van de Council vergaderingen van de Council bijwonen om over het zelfde onderwerp rapport uit te brengen. Tot dit doel zullen zij berichtgeving, agenda en documentatie ontvangen van alle vergaderingen van de Council en zijn comités, als ware zij leden van de Council en zijn comités. Geen bezoldigde werknemer van de vakbond zal optreden als directeur.

9.2 Het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam houdt of controleert en neemt alle maatregelen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het behoud en veilige opslag van alle aktes, eigendomstitels, effecten en eigendom van de vakbond en mag gebruik maken van de diensten van een voorgedragen bedrijf of bedrijven voor dit doel. De directeuren van dit rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam zullen dergelijke aktes, eigendomstitels, effecten en eigendom van de vakbond tonen ter controle, wanneer hiertoe wordt verzocht door de accountants, General Secretary, of vanwege een besluit van de Council of het Dagelijks Bestuur (Executive Committee).

9.3 Drie directeuren vormen gezamenlijk een Commissie van Beroep, die hiertoe wordt opgericht volgens Bepalingen van Artikel 25. In deze hoedanigheid hebben zij de bevoegdheid en macht om naar hun absolute oordeel besluiten van de Council te bevestigen, ongedaan te maken of amenderen.

9.4 Een directeur mag cheques tekenen of op andere wijze geldoverdracht goedkeuren van de bankrekeningen van de vakbond, tot een bedrag en op een wijze zoals bepaald door de Council.

9.5 Een directeur of directeuren die een cheque tekent of tekenen, of op andere wijze toestemming verleent of verlenen, of aktes, eigendomstitels, effecten of eigendom van de vakbond leveren, produceren of overdragen, waarbij zij hiertoe gemachtigd zijn en dit vereist wordt door deze Statuten, zijn volledig gevrijwaard. Een directeur ontvangt een vergoeding voor alle uitgaven krachtens deze Statuten.

9.6 Een directeur mag de General Secretary verzoeken tot uitleg of informatie bij de uitvoer van zijn plichten volgens de hiervoor genoemde Statuten.

Artikel 10: Financiële middelen

10.1 De financiële middelen van de vakbond worden ondergebracht bij banken of financiële instituties zoals de Council deze bij gelegenheid goedkeurt.

10.2 De General Secretary draagt zorg voor de afgifte van correcte ontvangstbewijzen voor alle ontvangen gelden.

10.3 Overboekingen tussen rekeningen en holdings die aangehouden worden op naam van de vakbond worden goedgekeurd door de General Secretary of andere medewerkers zoals bepaald door de General Secretary.

10.4 Betalingen of overboekingen van een rekening of holding die aangehouden worden op naam van de vakbond naar een rekening of holding in een andere naam, dienen als volgt goedgekeurd te worden:

(i) Onder een bedrag zoals te beslissen door de Council, door twee leden van de General Secretary en andere medewerkers zoals bepaald door de Council; en
(ii) Afhankelijk van sub (iii) hieronder, in ieder ander geval door de General Secretary en een gekozen lid van de Council;
(iii) Indien het bedrag een bedrag overschrijdt zoals bepaald door de Council, dient een directeur van de Trustmaatschappij, genoemd in Artikel 9, een aanvullende schriftelijke goedkeuring te geven.

10.5 Financiële bedragen genoemd in deze Statuten of volgens de Bepalingen die aangenomen zijn volgens Artikel 2 (q) in een bepaalde valuta, worden omgerekend naar andere relevante valuta’s tegen wisselkoersen zoals bepaald door de General Secretary, maar gebaseerd op de commerciële tarieven zoals deze worden gehanteerd door grote banken.

Artikel 11: Accountant en Verzekeraar

11.1 De boekhouding van de vakbond wordt ieder jaar gecontroleerd door een firma van registeraccountants, die hiertoe gekwalificeerd is volgens de Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 (Wet Vakbond en Werkrelaties (Consolidatie) 1992) of opvolgende wetgeving. Hiertoe zal de General Secretary zorg dragen dat alle boeken en documenten die noodzakelijk zijn voor de juiste controle van de rekeningen van de vakbond worden aangeleverd.
Accountants worden aangesteld door de Council op voorwaarden en voor een termijn zoals bepaald door de Council, maar kunnen uitsluitend worden ontslagen door een besluit aangenomen in een Algemene Ledenvergadering.

11.2 Het Bestuur zal een gekwalificeerde persoon of instantie aanstellen in de capaciteit van Verzekeraar conform de wettelijke vereisten, volgens door het Bestuur vast te stellen vereisten en een door het Bestuur vast te stellen periode. Een op deze wijze aangestelde Verzekeraar kan uitsluitend worden ontslagen door een besluit aangenomen in een Algemene Ledenvergadering.

Artikel 12: Bevoegdheden en samenstelling van de Council

12.1 De absolute controle en beheer van de zaken en eigendommen van de vakbond en bevordering van de doelstellingen van de vakbond, en het verschaffen van alle voorzieningen samen met de noodzakelijke macht om de financiële middelen en gelden van de vakbond te gebruiken, berust in de Council, en is uitsluitend onderworpen aan de instructies van de vakbond die gegeven zijn door zijn leden tijdens een Algemene Ledenvergadering die bijeen geroepen is volgens deze Statuten. De Council mag zijn bevoegdheden delegeren aan een Dagelijks Bestuur dat uitsluitend bestaat uit leden van de Council, waarbij de Council het aantal leden bepaalt.

12.2 (a) De Council bestaat uit de General Secretary en een maximaal aantal van 32 en een minimaal aantal van 24 plaatsen die vervuld worden door gekozen gewone leden van de vakbond, of kleinere aantallen zoals de Algemene Ledenvergadering bij gelegenheid beslist.

12.2 (b) Tijdens de eerste bijeenkomst volgend op iedere verkiezing van de Council, wordt er door en uit de leden van de Council, die niet tot de General Secretary behoren, een Voorzitter, Vicevoorzitter en Plaatsvervangend Vicevoorzitter gekozen.

12.3 De ambtstermijn voor leden van de Council is vier jaar, of zoals voorzien in Artikel 14.1, 14.2 of 22.4. De samenstelling van de Council wordt bij gelegenheid besloten door de Council, waarbij rekening wordt gehouden met een toepasselijke vertegenwoordiging uit de sectoren, voor iedere categorie Gewone leden, en voor vertegenwoordiging van Gewone leden in de Nationale Afdelingen.

12.4 Voorafgaand aan de aanvang van iedere Council verkiezing volgens regel 14, bepaalt de Council het aantal en de samenstelling van de Council volgens Regels 12.2 (a) en 12.3.

12.5 De Council heeft de macht en bevoegdheid Statuten op te stellen en te bepalen in alle gevallen waarover de Statuten geen uitsluitsel geven. Opgestelde Statuten en besluiten door de Council zijn bindend voor alle leden en blijven van kracht, tenzij ze door de Council of de leden in de Algemene Ledenraad ongedaan worden gemaakt.

12.6 De Council bepaalt krachtens Artikel 2 (q) gedetailleerde Bepalingen voor het ten uitvoer brengen van deze Statuten.

Artikel 13: Voorleggen van vragen aan de leden

Zonder voorbehoud van de macht en bevoegdheden die aan de Council zijn toegekend krachtens deze Statuten, kan de Council alle zaken of vragen ter stemming voorleggen aan de leden van de vakbond. De stemming wordt uitgevoerd op een wijze en onder de leden zoals de Council bepaalt.

Artikel 14: Verkiezing van de Council

14.1 Iedere twee jaar worden verkiezingen gehouden met een Aangiftedag (Declaration Day) zoals bepaald door de Council. Voor zo ver mogelijk staan de helft van de zetels in iedere categorie in de Council verkiesbaar bij iedere gelegenheid. De zetels die in aanmerking komen voor verkiezing worden bepaald door de Council met als doel aan deze principes te voldoen en tevens de mogelijkheid te verschaffen veranderingen in aantallen en samenstelling aan te brengen krachtens Artikel 12.3.

14.2 Om een dergelijke wijziging in samenstelling of aantal mogelijk te maken, kan de Council de ambtstermijn van een lid of leden in welke categorie dan ook, verkorten, op voorwaarde dat het lid of de leden die op deze wijze worden geselecteerd, de kandidaat was of kandidaten waren die het laagste aantal stemmen behaalde(n) in de betreffende categorie in de voorgaande verkiezing. Wanneer er bij de voorgaande verkiezing geen stemming nodig was, worden de keuzes gemaakt op basis van objectieve criteria, vastgelegd in Bepalingen vastgesteld door de Council krachtens Artikel 2 (q).

14.3 Tijdens iedere Algemene Ledenvergadering wordt een stemmenteller aangewezen, die deze functie behoudt tot de volgende Algemene Ledenvergadering. Oorzakelijke vacatures van de functie van stemmenteller worden ingevuld door de Council.

14.4 Niets in deze Statuten weerhoudt de Council ervan Bepalingen te bepalen voor de verkiezing van Council en General Secretary, waarbij elektronisch stemmen wordt toegestaan, uitgevoerd in overeenstemming met de Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992 of daaropvolgende wetgeving.

14.5 De Council bepaalt krachtens Artikel 2 (q) gedetailleerde Bepalingen voor het ten uitvoer brengen van deze Statuten.

14.6 Ten behoeve van Artikel 14 en Bepalingen gemaakt krachtens Artikel 2 (q) is een 'verkiesbaar lid' een Gewoon lid zoals omschreven in Artikel 3.3 en zonder achterstand in betalingen en rechthebbend op alle voordeelregelingen van de vakbond. Een 'voorgedragen' persoon moet een 'verkiesbaar lid' zijn, maar mag geen werknemer van de vakbond zijn.

Artikel 15: Beëindiging lidmaatschap van de Council

15.1 Indien een lid van de Council wordt geschorst of uitgesloten van lidmaatschap van de vakbond, wordt het lidmaatschap van de Council van dat lid per direct beëindigd.

15.2 Indien een lid van de Council betrokken raakt bij of werkzaam wordt in een categorie anders dan de categorie waarvoor hij gekozen werd om deze te vertegenwoordigen, dan:

(a) wordt er ofwel een verkiezing gehouden om dat lid te vervangen in de volgende tweejaarlijkse verkiezing en het lidmaatschap van dat lid van de Council zal beëindigd worden op de Aangiftedag van die verkiezing; of
(b) indien eerder, zal het lidmaatschap van de Council van dat lid beëindigd worden na verloop van 12 maanden vanaf de aanstelling, of, indien eerder, aan het eind van de periode waarvoor het lid was verkozen.

15.3 Indien een lid van de Council nalaat vergaderingen van de Council bij te wonen voor een periode van 12 maanden zonder de Council daarvoor een bevredigende verklaring te geven, mag de Council het lidmaatschap van de Council van het lid beëindigen na hem voorafgaand schriftelijk te hebben geïnformeerd over de intentie om het lidmaatschap te beëindigen. Deze kennisgeving wordt verzonden naar het adres dat bekend is in de administratie van de vakbond.

Artikel 16: Vergaderingen van de Council

16.1 Vergaderingen van de Council worden gehouden zoals wordt vereist en kunnen bijeen geroepen worden door

(a) een besluit van de Council; of
(b) de General Secretary wanneer dit door de General Secretary passend wordt geacht; of
(c) na schriftelijke kennisgeving aan de General Secretary ondertekend door minstens acht leden van de Council waarbij de te behandelen zaken worden vermeld.

16.2 De General Secretary doet de oproep tot vergadering aan alle leden van de Council door middel van schriftelijke communicatie en minstens zeven dagen voorafgaand aan de datum van vergadering, tenzij de zaken door de General Secretary zeer dringend worden geacht.

16.3 De zaken worden besloten wanneer een meerderheid van de Council aanwezig is en stemt. De Voorzitter van de Council vergadering heeft bij gelijkheid van stemmen een tweede en beslissende stem.

16.4 De Council is niet gemachtigd tot besluitvorming ten aanzien van zaken tenzij er aanwezig is:

(a) een quorum van een kwart van de gekozen leden plus
(b) ofwel de Voorzitter, de Vicevoorzitter of de Plaatsvervangend Vicevoorzitter van de Council, plus
(c) de General Secretary, of indien het onvermijdelijk is dat de General Secretary afwezig is, een door hem aangewezen persoon, in een functie zonder stemrecht en zonder te adviseren, als schrijver van de vergadering, of, in het geval dat de General Secretary niet iemand heeft aangewezen, de Plaatsvervangend General Secretary, indien deze functie is voorzien, of aan een Assistent General Secretary aangewezen door die leden van de Council die hiertoe aanwezig zijn.

16.5 Stemming vindt plaats door middel van het opsteken van de handen, maar de Voorzitter van een vergadering van de Council kan besluiten dat er gestemd wordt door middel van stemming op papier, en zal dit doen indien een meerderheid van de aanwezige leden hiertoe verzoekt.

Artikel 17: Nationale Afdelingen en Nationale Comités

17.1 Er zijn Nationale Afdelingen waaraan alle leden worden toegewezen in overeenstemming met Artikel 3.9. Iedere Afdeling heeft een Nationaal Comité dat verantwoording aflegt aan de Council.

17.2 De Council delegeert aan ieder Nationaal Comité de bevoegdheid om beleidszaken te behandelen die relevant zijn uitsluitend voor dat land.

17.3 Verdere bepalingen betreffende de Nationale Comités, zoals de macht om verder zulke comités op te richten, te besluiten over het lidmaatschap inclusief het huishoudelijk reglement en het quorum voor vergaderingen, wordt voorzien in Bepalingen bepaald door de Council krachtens Artikel 2(q).

Artikel 18: Nationale branche buiten het Verenigd Koninkrijk

Alle leden van een nationale branche buiten het verenigd Koninkrijk zullen eveneens lid zijn, tenzij Council anders bepaalt, van een residuaire juridische entiteit voor dat land op basis van voorwaarden als van tijd tot tijd door de Council worden vastgesteld.

Artikel 19: Algemene Ledenvergadering

19.1 Iedere Algemene Ledenvergadering bestaat uit maximaal 200 gewone leden of een kleiner aantal, zoals de Algemene Ledenvergadering bij gelegenheid besluit. De samenstelling van de Algemene Ledenvergadering wordt bij gelegenheid bepaald door de Council op een zodanige wijze dat een toepasselijke vertegenwoordiging van de nationale branches en voor iedere categorie van leden aanwezig is. Voorafgaand aan de kennisgeving krachtens Artikel 19.2 tot een Algemene Ledenvergadering, of een Bijzondere Algemene Ledenvergadering krachtens Artikel 20.2 of een Rules General Meeting krachtens Artikel 27.2, bepaalt de Council de samenstelling en aantallen van iedere categorie, onder verwijzing naar de niveaus van lidmaatschap in de nationale branches.

19.2 Er wordt een Algemene Ledenvergadering belegd in 2011 en daarna ieder vierde jaar, op een tijd en plaats te bepalen door de Council. Uitsluitend gewone leden komen in aanmerking om deze vergadering bij te wonen.

19.3 Ieder besluit dat wordt aangenomen tijdens een Algemene Ledenvergadering is bindend voor de Council.

19.4 De Council bepaalt krachtens Artikel 2 (q) gedetailleerde Bepalingen voor het ten uitvoer brengen van deze Statuten.

Artikel 20: Bijzondere Algemene Ledenvergadering

20.1 Een Bijzondere Algemene Ledenvergadering kan bijeen geroepen worden om een specifieke aanbeveling te overwegen ofwel door een besluit van de Council ofwel op schriftelijk verzoek van ten minste 200 gewone leden van de vakbond, waarin de voorwaarden van de aanbeveling en overweging uiteen worden gezet.

20.2 Kennisgeving ten aanzien van een Bijzondere Algemene Ledenvergadering dient ten minste 30 dagen voorafgaand aan de Bijzondere Algemene Ledenvergadering te worden gegeven door middel van een rondschrijven verzonden aan de gewone leden, of door middel van publicatie in de 'Telegraaf' of een andere officiële publicatie van de vakbond die wordt verzonden aan gewone leden. In de kennisgeving wordt melding gemaakt van de aard van de zaak die in de vergadering behandeld wordt.

Artikel 21: Procedure bij vergaderingen

21.1 De Voorzitter van de Council, of bij afwezigheid de Vicevoorzitter, of bij afwezigheid de Plaatsvervangend Vicevoorzitter, zit iedere Algemene Ledenvergadering van de vakbond, en vergaderingen van de Council en het Dagelijks Bestuur voor. Ieder aanwezig stemgerechtigd lid heeft één stem; met uitzondering van de Voorzitter, die een beslissende en tweede stem heeft. Er wordt gestemd via stembiljetten of opsteken van de hand, zulks te beoordelen door de Voorzitter. Echter indien een meerderheid van de vergadering dit verlangt, dient er gestemd te worden door middel van stembiljetten. Er kan aan ieder aanwezig lid gevraagd worden zijn lidmaatschapskaart te tonen, en in gebreken blijven kan er toe leiden dat het lid zijn recht om te stemmen verbeurt, zulks ter beoordeling van de Voorzitter.

21.2 Notulen, in een vorm zoals bij gelegenheid te besluiten door de Council, van alle handelingen van de Algemene Ledenvergadering van de vakbond en van alle vergaderingen van de Council en zijn Comités, en de uitslagen van alle stemmingen, worden opgenomen in een boek of boeken die hiertoe aanwezig zijn. Notulen genoteerd in een dergelijk boek of boeken, wanneer ondertekend door de Voorzitter van de volgende vergadering, zijn een bewijs van de handelingen.

21.3 De verklaring van de Voorzitter tijdens een Algemene Ledenvergadering dat een besluit voorgesteld tijdens de vergaderingen is aangenomen of weggestemd, is beslissend.

Artikel 22: General Secretary

22.1 De General Secretary wordt verkozen door Gewone leden conform de Bepalingen zoals bepaald door de Council krachtens Artikel 2(q).

22.2 Kandidaten voor verkiezing als General Secretary moeten Gewone leden zijn, met dien verstande dat Gewone leden krachtens Artikel 3.1 (ii) zich alleen als General Secretary verkiesbaar mogen stellen indien genomineerd door de Council conform de Bepalingen zoals bepaald krachtens Artikel 2 (q).

22.3 Het tot General Secretary gekozen Gewone lid zal gedurende de ambtstermijn als General Secretary een Gewoon lid krachtens Regel 3.1 (iii) zijn.

22.4 De General Secretary kent een ambtstermijn van vier jaar of, indien dat eerder is, tot aan de pensioendatum, tenzij de dienstbetrekking wordt beëindigd, om welke reden dan ook, in overeenstemming met het arbeidscontract. In dat geval eindigt de ambtstermijn op de datum waarop het arbeidscontract eindigt. De arbeidsvoorwaarden van de General Secretary als werknemer van de vakbond worden bepaald door de Council.

22.5 De General Secretary is de hoogste leidinggevende functionaris (Chief Executive) van de vakbond onder toezicht van de Council. In deze functie is hij geregeld aanwezig in het hoofdkantoor van de vakbond, hij legt verantwoording af aan de Council voor de algemene administratie van de vakbond, voert onderhandelingen en heeft het toezicht op andere kantoren. De General Secretary draagt zorg voor het voeren van een goede boekhouding en levert de Council, wanneer hierom wordt gevraagd, financiële verklaringen en uitleg.

22.6 De General Secretary is verantwoordelijk voor de kennisgevingen zoals krachtens deze Statuten worden vereist; hij bereidt de agenda voor en is aanwezig bij de vergaderingen van de Council en de Algemene Ledenvergadering. Tevens draagt hij zorgt voor het notuleren van handelingen tijdens deze vergaderingen.

22.7 Wanneer de General Secretary afwezig is en de verplichtingen van de functie niet kan vervullen door ziekte of een andere reden, gedurende een periode van 12 opeenvolgende maanden, kan de Council het mandaat van de General Secretary beëindigen. In dat geval zal de Council handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Bepalingen zoals bepaald door de Council krachtens Artikel 2 (q).

22.8 Wanneer de General Secretary komt te overlijden terwijl hij in functie is, of indien zich omstandigheden voordoen waardoor de General Secretary niet meer in staat is bevoegdheden te delegeren, worden de plichten en verantwoordelijkheden van de hoogste functionaris van de vakbond overgedragen aan de Plaatsvervangend General Secretary, indien deze gekozen is, of aan een van de Assistenten General Secretary die zijn aangewezen door de Council. Deze persoon oefent alle macht uit die krachtens Regel 22.5 gegeven is aan de hoogste functionaris (Chief Executive), tot dat een opvolger is gekozen. De plichten van de General Secretary, zoals uiteengezet in de Artikelen 16.2 en 22.6, zullen voor diezelfde periode worden overgedragen aan de Vicevoorzitter en de Plaatsvervangende Vicevoorzitter van de Council.

22.9 In geval van ernstige schending van de Regels of zeer ernstige misdragingen, kan de General Secretary worden verwijderd uit zijn ambt, indien dit wordt bepaald door ten minste 75% van de aanwezige en uitgebrachte stemmen van de gehele Council.

22.10 De Council bepaalt, krachtens Artikel 2 (q), gedetailleerde Bepalingen voor het ten uitvoer brengen van deze Statuten.

Artikel 23: Leidinggevende functionarissen, overige functionarissen en ander personeel

23.1 De leidinggevende functionarissen van de vakbond bestaan uit de Voorzitter, de Vicevoorzitter, de Plaatsvervangende Vicevoorzitter van de Council en de General Secretary. Zij worden gekozen en ontzet uit hun ambt in overeenstemming met de bepalingen van deze Regels en hun bevoegdheden en plichten zijn zoals in dit reglement is bepaald.

23.2 Overige functionarissen die geen leidinggevende functionarissen zijn, worden aangesteld door de Council en zijn in functie zolang de Council hierin voorziet. Hun bevoegdheden worden bepaald door de Council en hun plichten worden bepaald door de General Secretary.

Artikel 24: Staking

Uitsluitend de General Secretary, Plaatsvervangende General Secretary of Assistent General Secretary hebben de bevoegdheid om leden van de vakbond op te dragen om te staken. Overige functionarissen en leden zijn niet bevoegd om opdracht te geven aan leden van de vakbond om in staking te gaan.

Artikel 25: Uitzetting en schorsing van leden

25.1 Als een lid naar de mening van de Council of het Dagelijks Bestuur

(a) in strijd met deze Statuten of in strijd met de belangen en doelstellingen van de vakbond heeft gehandeld, of;
(b) zich zodanig heeft gedragen dat voortzetting van zijn lidmaatschap zeer kwalijke gevolgen heeft voor de belangen van de vakbond of haar leden, of;
(c) heeft deelgenomen aan de activiteiten van een politieke partij die doelstellingen kent die strijdig zijn met de doelstellingen van de vakbond, zoals door de Council bepaald en een en ander voor zover door de wet toegestaan; hebben de Council of het Dagelijks Bestuur, indien zij hiertoe zijn gemachtigd door de Council, het recht:

(i) het lid uit de vakbond te zetten;
(ii) het lid te schorsen voor functies binnen de vakbond voor een periode van maximaal 5 jaar of;
(iii) het lid een reprimande te geven.

25.2 Indien de Council of het Dagelijks Bestuur besluit een lid uit te zetten of te schorsen, is deze uitzetting of schorsing van kracht vanaf het moment dat de kennisgeving van de uitzetting of schorsing is verzonden per aangetekende post, naar het betreffende lid.

25.3 Ieder lid dat uit de vakbond is gezet, verbeurt per direct alle rechten, voordeelregelingen en functies, betaald of anderszins en, niettegenstaande Artikel 8.3, heeft dit lid geen recht op teruggave van contributie of entreegeld. De Council kan, of, indien het hiertoe opdracht krijgt van de Beroepscommissie, zal deze rechten herstellen.

25.4 Een lid waartegen een onderzoek gaande is krachtens Artikel 25 kan worden geschorst door de General Secretary voor een periode van niet langer dan drie maanden of totdat een besluit zoals bepaald in Artikel 25.1, afhankelijk van wat eerder is, wordt genomen.

25.5 Een lid dat krachtens Artikel 25.4 geschorst is, is voor de duur van de schorsing niet gerechtigd tot het verrichten van taken van een functie bij de vakbond of het bijwonen van een bijeenkomst van de vakbond.

25.6 De Council bepaalt, krachtens Artikel 2 (q), gedetailleerde Bepalingen voor het ten uitvoer brengen van deze Statuten, die voorzien in de te hanteren procedure en het recht van beroep tegen een besluit tot uitzetting of schorsing of een reprimande.

Artikel 26: Klachten van leden

26.1 Ieder lid van de vakbond die een klacht wenst in te dienen inzake schending van de Statuten, mag een dergelijke klacht indienen. De bepalingen van deze Statuten zijn niet van toepassing op leden die in dienst zijn van de vakbond, met betrekking tot actie ondernomen krachtens disciplinaire procedures of klachtenprocedures van de vakbond.

26.2 De Council bepaalt, krachtens Artikel 2 (q), gedetailleerde Bepalingen voor het ten uitvoer brengen van deze Regel.

Artikel 27: Wijzigingen van Regels

27.1 De bevoegdheid om een regel of regels van de vakbond in te stellen, wijzigen of herroepen, berust uitsluitend bij een Regelgevende Algemene Ledenvergadering, die is bijeen geroepen conform de onderstaande bepalingen.

27.2 Regelgevende Algemene Ledenvergaderingen worden op vierjaarlijkse basis gehouden, gelijktijdig met de Algemene Vergadering en te beginnen met de Algemene Ledenvergadering van 2011.

27.3 Een Regelgevende Algemene Ledenvergadering mag op andere tijdstippen worden uitgeschreven door:

(i) een besluit van de Council, slechts met als doel een door de Council voorgestelde Statutenwijziging te overwegen of,
(ii) via een schriftelijke kennisgeving van de General Secretary die door niet minder dan 200 gewone leden is ondertekend met de voorgestelde Statutenwijziging(en), in welk geval een Regelgevende Algemene Ledenvergadering binnen 6 maanden na ontvangst van deze kennisgeving door de General Secretary moet worden uitgeschreven. De Council mag ook amendementen van de door leden voorgestelde Wijzigingen van de Statuten indienen en mag voorts andere Regelwijzigingen indienen.

27.4 Alle wijzigingen die door een Regelgevende Algemene Ledenvergadering zijn aangenomen, worden van kracht om 24.00 uur op de eerstvolgende zondag na de Regelgevende Algemene Ledenvergadering, tenzij in het voorstel anders is bepaald.

27.5 De Council dient, zoals bepaald in Artikel 2(q), te voorzien in gedetailleerde Bepalingen voor de uitvoering van deze Statuten.

Artikel 28: Kennisgevingen

In weerwil van datgene dat tegenstrijdig is aan wat in dit reglement is opgenomen, worden kennisgevingen die krachtens deze Statuten gegeven moeten worden, geacht behoorlijk te zijn gegeven, indien de kennisgeving in een officieel orgaan van de vakbond is opgenomen, of verzonden is per email naar het laatst bekende e-mailadres van het lid, of geplaatst op de website van de vakbond, altijd op voorwaarde dat:

(a) een oproep tot of kennisgeving van stemming die volgens de Statuten verzonden moet worden aan alle leden, wordt per betaalde, gebruikelijke, post aan de leden verzonden naar het adres zoals bekend is in de administratie van de vakbond;
(b) een onopzettelijk of onbedoeld verzuim om een dergelijke oproep tot of uitnodiging van stemming te verzenden, of het niet aankomen van een oproep of kennisgeving met stembiljet, maakt de stemming of vergadering niet ongeldig.

Artikel 29: Ontbinding

29.1 Niettegenstaande de bepalingen van Artikel 20, mag de vakbond uitsluitend worden ontbonden met de instemming van vijf zesde van de gewone leden aanwezig en stemmend op een Bijzondere Algemene Ledenvergadering, die hiertoe, volgens de regels, bijeen geroepen is door de Council.

29.2 Bij ontbinding van de vakbond wordt het kapitaal te gelde gemaakt, de schulden en aansprakelijkheden voldaan en de overblijvende gelden worden gelijk verdeeld onder de gewone leden die op de datum dat het besluit tot ontbinding werd aangenomen, lid waren zonder achterstand van betaling.

Artikel 30: Definities

(a) "Functionaris" betekent:

(i) Ieder lid dat door een groep leden gekozen is om hen te vertegenwoordigen onder afspraken die nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de Council, of binnen de voorwaarden van deze Statuten; en
(ii) Iedere werknemer of lid van de vakbond die werd aangewezen als Functionaris door de Council door middel van een besluit waarin de werknemer of het lid bij naam werd genoemd.
Een werknemer die aangewezen is op een andere wijze, dus niet door een dergelijk besluit van de Council, is geen Functionaris van de vakbond.

(b) Aantal en geslacht: Woorden die het enkelvoud dragen, betekenen ook het meervoud en omgekeerd. In deze Statuten verwijzen de uitdrukkingen 'lid', 'functionaris', aanvrager voor toelating', en 'persoon', gelijk naar mannen en vrouwen.

(c) Waar in deze Statuten de uitdrukkingen 'maritieme sector' en 'maritiem transport' en dergelijke worden gebruikt, wordt hiermee evengoed verwezen naar de Binnenvaart.

(d) "Residuaire Juridische entiteit" wordt begrepen als een lichaam geregistreerd in een land, anders dan het Verenigd Koninkrijk, met het doel om binnen de wetgeving van dat land als ook in overeenstemming met het Britse recht een fusie met of een overdracht aan Nautilus International te faciliteren en om aan voortdurende juridische vereisten in dat land te voldoen.

Artikel 31: Rechtsgebied

De Statuten van de vakbond worden geïnterpreteerd in overeenstemming met, en beheerst door de Engelse wetgeving.

Artikel 32: Overgangsregels

Het Protocol dat werd aangegaan op 2 oktober 2007 tussen Nautilus NL en Nautilus UK, is van kracht tot het moment dat er anders wordt besloten, of totdat het wordt gewijzigd door de Council krachtens de voorwaarden van het Protocol.

Artikel 33: Gedragscode

33.1 Er wordt een Gedragscode (met daarin een Beleid inzake onderling respect) opgesteld voor alle leden en Personeel.

33.2 Krachtens Artikel 2(q) bepaalt de Council nadere Bepalingen voor het ten uitvoer leggen van deze Statuten.

Word vandaag nog lid van Nautilus