Accessibility.SkipToMainContent

Bepalingen

De Bepalingen van Nautilus International zijn een verdere uitbreiding op de Statuten van de vakbond en gelden naast de Statuten.

De Statuten kunnen alleen worden gewijzigd door een Rules General Meeting die meestal wordt bijeengeroepen ten tijde van een Nautilus International General Meeting. Bepalingen kunnen worden gewijzigd door de Nautilus Council.

De Bepalingen op deze pagina zijn aangenomen door de Council krachtens regel 2(q) en gelden met ingang van oktober 2015. De definitieve rechtsgeldige versie van de bepalingen is verkrijgbaar bij het hoofdkantoor.

Inleiding

De Regels zijn bedoeld om overkoepelende bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden vast te stellen die, waar nodig, verder aangevuld worden in de Bepalingen die door de Council onder Regel 2 (q) zijn aangenomen. Indien er een conflict is tussen een Regel en een Bepaling, dan heeft de Regel voorrang.

Bepaling 1: Doel – onder Regel 3.7 Lidmaatschap – om de voordelen te bepalen die voor elk soort lidmaatschap beschikbaar zijn

Ter informatie:

Regel 3.3 bepaalt dat de gewone leden recht zullen hebben op de diensten en voordelen zoals die in de loop der tijd door de Council worden bepaald en die tussen groepen Gewone leden kunnen verschillen.

Regel 3.6 bepaalt dat Buitengewone en Aangesloten leden slechts voordelen naar oordeel van de Council zullen ontvangen en Regel 3.7 bepaalt hetzelfde voor Ereleden.

Formulering

1.1 De toekenning van om het even welk voordeel aan elk lid, categorie leden of iedere andere groep van leden is onderhevig aan de wetgeving in de UK en in het land van de Nationale Branch of enig ander land.

1.2 Voor het in aanmerking komen van om het even welk voordeel dient de lidmaatschapscontributie bijgewerkt te zijn op de datum waarop het voordeel van toepassing wordt, in overeenstemming met het Reglement.

1.3 Arbeidsgerelateerde voordelen (zoals is vastgesteld door de Council) zijn alleen beschikbaar voor Gewone leden die in dienstverband zijn op de datum waarop het voordeel van toepassing wordt. Voordelen, zoals juridische diensten, zijn mogelijkerwijs beschikbaar voor Buitengewone of Aangesloten of ex-leden voor aangelegenheden die ontstonden tijdens een periode van Gewoon Lidmaatschap.

1.4 Alleen gewone leden hebben het recht om deel te nemen aan Verkiezingen (als kandidaat of ondertekenende partij), Algemene Vergaderingen, Bijzondere Algemene Vergaderingen of Reglementaire Algemene Vergaderingen (in verband met het indienen van moties of spreekrecht of stemming) of in om het even welke andere vergadering, anders dan die waarin de Council bepaalde specifieke toestemming heeft verleend, zoals de Nautilus Pensioenvereniging of de Commissie van het Nautilus Welfare Fonds.

1.5 Waar mogelijk zullen commerciële diensten ter beschikking worden gesteld aan elk soort lidmaatschap.

Een voordeel wordt "relevant" voor de toepassing van deze Bepaling, wanneer het lid het voordeel beoogt of, indien eerder, op de datum waarop de betreffende zaak met betrekking tot het voordeel wordt verzocht.

Bepaling 2: Doel – onder Regel 6.2 en 6.7 Beroepsbescherming en Regel 3 Lidmaatschap - voor het vaststellen van de reikwijdte van beroepsbescherming en voor het vaststellen van nadere regelgeving voor Regel 6 als geheel en voor de voordelen die hiermee in verband staan

2.1 De annulering van een certificaat of een vergunning, als vermeld in Regel 6.3 en als gevolg van een officieel onderzoek, kan naar het oordeel van de Council, leiden tot een betaling van een bedrag tot het equivalent van 18 maanden basissalaris voor een tarief betaalbaar op het moment van het incident dat tot betreffende annulering aanleiding gaf, maar in totaal zal het echter niet hoger zijn dan £124.600. De helft van het door de Council betaalbaar verklaarde bedrag (niet hoger dan £62.300) zal bij afkondiging van het besluit van het officiële onderzoek betaalbaar zijn en de andere helft, op voorwaarde dat tegen die tijd geen herziening van het besluit van het officiële onderzoek is gedaan, is betaalbaar nadat zes maanden na het besluit zijn verstreken. Alle betalingen zijn onderworpen aan de voorwaarden onder Regel 6.4.

2.2 De opschorting van een certificaat of vergunning, als vermeld in Regel 6.3 en als gevolg van een officieel onderzoek kan, naar het oordeel van de Council, leiden tot maandelijkse betalingen tijdens de opschorting van een bedrag dat gelijk is aan het maandelijkse basissalaris van het lid op het moment van het incident dat aanleiding geeft tot een dergelijke opschorting. Geen enkele maandelijkse betaling zal hoger zijn dan £10.600 per maand, en het aantal van dergelijke betalingen zal niet hoger zijn dan acht. In het geval van een opschorting voorafgaand aan een officieel onderzoek, zullen de betalingen niet verricht worden tot na de afkondiging van het besluit van het officiële onderzoek, zij kunnen echter worden geantidateerd als de opschorting wordt bevestigd door het officiële onderzoek. De betalingen zullen niet worden gemaakt in aanvulling op om het even welke betalingen die onder Bepaling 2.3 worden verricht. Alle betalingen zijn onderworpen aan de voorwaarden onder Regel 6.4.

2.3 De toekenning van lagere rang certificaten of vergunningen als gevolg van een officieel onderzoek kan, naar het oordeel van de Council, leiden tot maandelijkse betalingen tijdens de verplichte ambtstermijn van een lagere rang certificaat of vergunning tot een bedrag equivalent aan driekwart van het basissalaris van het lid op het moment van het incident dat aanleiding geeft tot de benoeming van een lager rang certificaat of vergunning. Geen enkele totale maandelijkse betaling zal hoger zijn dan £5.300 per maand en het aantal van dergelijke betalingen zal niet hoger zijn dan acht. De betalingen zullen niet worden gemaakt in aanvulling op om het even welke betalingen die onder Bepaling 2.2 worden verricht. Alle betalingen zijn onderworpen aan de voorwaarden onder Regel 6.4.

2.4 In het geval dat een lid wordt veroordeeld tot het betalen van een bedrag voor de kosten van een officieel onderzoek of rechtszaak en onderworpen is aan het oordeel van de Council, kan de Vakbond in elk geval dit bedrag aan een lid vergoeden als de Council dit naar eigen goeddunken vaststelt. Alle betalingen zijn onderworpen aan de voorwaarden onder Regel 6.4.

2.5 In het geval dat een lid houder is van een zeevaart- of luchtvaartcertificaat of vergunning, naast de vergunning voor een luchtkussenvaartuig of hovercraft, waarvoor het is vereist om deel te nemen aan meer dan één officieel onderzoek als gevolg van een incident of een reeks van incidenten, zullen de juridische kosten en kosten voor vertegenwoordiging worden betaald onder Bepalingen 2.4 en Regels 6.1 en 6.2 en zijn slechts betaalbaar met betrekking tot een gelijksoortig Onderzoek. Het Onderzoek waarvoor de kosten betaalbaar zijn, zal door het lid bepaald worden. Alle betalingen zijn onderworpen aan de voorwaarden onder Regel 6.4.

2.6 De intrekking van een vergunning voor een Luchtkussenvaartuig of Draagvleugelboot, zoals bepaald in Regel 6.3 en kan als gevolg van een officieel Onderzoek, naar het oordeel van de Council, leiden tot een betaling van 18 maanden basissalaris op het moment van het incident dat aanleiding geeft tot dergelijke intrekking, echter is niet hoger dan £62.300. Alle betalingen zijn onderworpen aan de voorwaarden onder Regel 6.4.

2.7 De opschorting van een vergunning voor een Luchtkussenvaartuig of Draagvleugelboot, zoals bepaald in Regel 6.3 en als gevolg van een officieel onderzoek kan, naar het oordeel van de Council, leiden tot maandelijkse betalingen tijdens de opschorting van een bedrag dat gelijk is aan het maandelijkse basissalaris van het lid betaalbaar op het moment van het incident dat de aanleiding geeft tot een dergelijke opschorting. Geen enkele maandelijkse betaling zal hoger zijn dan £5.300 per maand en het aantal van dergelijke betalingen zal niet hoger zijn dan acht. De betalingen die in deze Bepaling worden vermeld zullen niet betaalbaar zijn in het geval van om het even welk voordeel dat verschuldigd is onder de Bepalingen 2.1, 2.2 of 2.3 als gevolg van de intrekking of opschorting van enig ander certificaat of vergunning. Alle betalingen zijn onderworpen aan de voorwaarden onder Regel 6.4.

2.8 Voor de toepassing van Regel 6.2, waarbij de Council besluit tot het betalen van de juridische kosten van een lid voor het bedrag van de kosten die kunnen worden gemaakt zonder de bevoegdheid van de General Secretary, indien een lid wordt bevolen om een maritieme rechtszitting of een andere gerechtelijke commissie van onderzoek bij te wonen, buiten een in Regel 6.2 of Regel 6.1 gespecificeerd land is £2.850.

2.9 De bedragen van de betalingen die in de Bepalingen 2.1 tot 2.3 en 2.6 tot en met 2.8 zijn vermeld, worden jaarlijks herzien door de Council en kunnen ruim worden vermeerderd in overeenstemming met de procentuele verhogingen van de tarieven van het lidmaatschapsgeld.

Bepaling 3: Doel – om nadere regelgeving betreffende de uitvoering van Regel 12 Bevoegdheden en Samenstelling van de Council vast te stellen

3.1 De Voorzitter van de Council, de Vicevoorzitter en Waarnemende Vicevoorzitter gekozen onder Regel 12.2 (b) zal tenminste bestaan uit een Council-lid uit het Verenigd Koninkrijk en een uit Nederland.

Bepaling 4: Doel – om nadere regelgeving betreffende de uitvoering van de Council Verkiezingen onder Regel 14 vast te stellen

4.1 Uiterlijk zeven maanden vóór de Verkiezingsdatum wordt aan elk in aanmerking komend lid een document voor kandidaatstelling verzonden.

Om kandidaat te zijn dient een lid:

(a) een gewoon lid te zijn op het moment van de sluiting van de kandidaatstellingen;
(b) op een aangegeven datum een door de Council vast te stellen vragenlijst waaruit blijkt dat hij/zij een gewoon lid is in te vullen en te retourneren;
(c) ondertekend schriftelijk te verklaren dat hij/zij instemt met de verkiezingsprocedures en -regelingen;
(d) niet in staat van faillissement te zijn verklaard of, indien blijkt dat de staat van faillissement minder dan 5 jaar tot aan de sluiting van de kandidaatstellingen is opgeheven, een verklaring van goed gedrag conform de door de Council vastgelegde richtlijnen te overleggen;
(e) het document voor kandidaatstelling met de verklaring dat hij of zij op de datum van ondertekening aan de Regels voldoet in te vullen, te ondertekenen en te retourneren, en
(f) ondertekende schriftelijke vermeldingen van steun te verkrijgen van ten minste vier aanhangers, hetzij door het invullen van hetzelfde document voor kandidaatstelling of schriftelijk in de voorgeschreven vorm.
(g) Iedere aanhanger wordt op het moment van de sluiting van kandidaatstellingen een gewoon lid dat financiële voordelen geniet in dezelfde Nationale Branch als de kandidaat (al dan niet in dezelfde verkiezingscategorie) en dient op een aangegeven datum een door de Council vast te stellen vragenlijst waaruit blijkt dat hij/zij een gewoon lid is in te vullen en te retourneren.

4.2 Een lid kan niet meer kandidaten steunen dan de beschikbare vacatures in een kiescategorie in zijn/haar Nationale Branch. Een lid kan via een ondertekend schrijven steun voor een kandidaat aangeven voorafgaand aan of volgend op het document voor kandidaatstelling dat is teruggezonden. Alle kandidaatsdocumenten en schriftelijke steunvermeldingen zullen voor de geldigheid ervan niet later dan vijf maanden vóór de Verkiezingsdatum naar de General Secretary worden gezonden. Kandidaatsdocumenten en ondertekende schriftelijke vermeldingen van steun kunnen ook worden ingediend per fax of door een gescand exemplaar, met daarop de handtekening(en), dat per e-mail wordt verzonden.

4.3 De General Secretary kan een verkiezingswebsite en een discussieforum laten openen voor kandidaten en andere gewone leden, die vooraf worden beoordeeld door degenen die toezien op de naleving van de verkiezingsregels en in voorkomende gevallen juridische bijstand kunnen inschakelen. Brieven van kandidaten of andere gewone leden ter attentie van de Telegraph worden ook vooraf beoordeeld.

4.4 Uiterlijk drie maanden vóór de Verkiezingsdatum zal de General Secretary verzekeren dat de Stemopnemer (of elke andere persoon of instantie namens de Stemopnemer of op zijn aanwijzing) aan elk in aanmerking komen lid van de Vakbond zal toezenden:

(a) een stembriefje waarop een lijst van alle geldig benoemde kandidaten is afgedrukt;
(b) de door de kandidaat verstrekte informatie in de vorm zoals de Council beslist, welke eventueel met goedkeuring vooraf kan worden gewijzigd. De Vakbond kan feitelijke informatie corrigeren en deze vervolgens publiceren op de website, in de Telegraph of in andere media;
(c) een officiële antwoordenveloppe geadresseerd aan de Stemopnemer;
(d) alle instructies die de Council nodig acht.

4.5 Het stembriefje dient, voor de geldigheid ervan, te worden toegezonden aan de Stemopnemer van de Vakbond niet later dan twee werkdagen vóór de Verkiezingsdatum. Een verkiesbaar lid heeft niet het recht om te stemmen op meer kandidaten dan er beschikbare vacatures zijn en stembriefjes waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan er beschikbare vacatures zijn, worden door de Stemopnemer afgewezen.

4.6 De Stemopnemer zal toezicht uitoefenen op het openen van de stemenveloppen. Het resultaat, zoals dat door de Stemopnemer wordt verklaard, zal schriftelijk aan alle kandidaten worden bekendgemaakt en gepubliceerd in de Telegraph of een ander publicatieblad van de Vakbond. De leden die het hoogste aantal stemmen voor het lidmaatschap van de Council ontvangen, zullen worden geacht lid te zijn van de Council en zullen het ambt aanvaarden vanaf de Verkiezingsdatum tot aan de verkiezing die in de vier jaar hiernavolgend plaatsvindt. In het geval van twee of meer leden met een gelijk aantal stemmen, zal de gekozen kandidaat worden beslist door een trekking krachtens de regelingen die door de Stemopnemer worden goedgekeurd.

4.7 (i) Indien een vacature, vanwege welke reden dan ook, ontstaat bij de Council, dan zal een dergelijke vacature, anders dan is beschreven in de omstandigheden zoals uiteengezet in Bepaling 4.7 (ii) of 4.7 (iii), onbezet blijven voor het resterende deel van de vierjarige ambtstermijn van de persoon die zijn ambt neerlegt. De Council kan, voor de periode waarin de positie vacant is, in een niet-stemgerechtigde capaciteit uit een van haar niet-uitvoerende commissies elk gewoon lid uit die categorie coöpteren. Om geschikte kandidaten te selecteren mag de Council advies vragen aan de betreffende National Committee.

4.7(ii) Indien de vacature acht maanden of meer vóór de volgende reguliere Verkiezingsdatum (niet voor de verkiezing waarbij de vacature normaliter op het stembriefje zou zijn opgenomen) ontstaat, dan blijft de vacature vacant tot de Verkiezingsdatum waarop de vacature wordt bezet door, wanneer de vacature niet in een categorie valt waarin kandidaten worden opgeroepen, het lid dat het hoogste aantal stemmen voor de vacature behaalt en wanneer de vacature in een categorie valt waarin gewoonlijk kandidaten worden opgeroepen, dan blijft de vacature vacant tot de Verkiezingsdatum wanneer de vacature bezet wordt door het lid dat het eerstvolgende hoogste aantal stemmen behaalt na hen die gekozen zijn voor een periode van vier jaar in overeenstemming met Bepaling 4.6. In beide gevallen zal het lid het ambt bekleden vanaf een dergelijke Verkiezingsdatum tot aan de Verkiezingsdatum in het tweede jaar daaropvolgend.

4.7 (iii) Indien de vacature uiterlijk acht maanden, echter meer dan vier maanden vóór de volgende reguliere Verkiezingsdatum (niet voor de verkiezing waarbij de vacature normaliter op het stembriefje zou zijn opgenomen) ontstaat en indien de vacature in een categorie valt waarin kandidaten worden opgeroepen, dan blijft de vacature vacant tot de Verkiezingsdatum wanneer de vacature bezet wordt door het lid dat het eerstvolgende hoogste aantal stemmen behaalt na hen die gekozen zijn voor een periode van vier jaar in overeenstemming met Bepaling 4.6. Het lid zal het ambt bekleden vanaf een dergelijke Verkiezingsdatum tot aan de Verkiezingsdatum in het tweede jaar daaropvolgend.

Bepaling 5: Doel – voor het vaststellen van de Bepalingen betreffende de Nationale Committees, waaronder de bevoegdheid om meer van dergelijke Committees in te stellen en de Adviescommissie waaronder de Standing Orders en het quorum voor vergaderingen onder Regel 17

5.1 Meer Nationale Committees zullen worden opgericht alleen volgende op een Vakbond die deel zal gaan uitmaken van Nautilus International en vanuit een ander land dan het Verenigd Koninkrijk of Nederland.

5.2 Elke Nationale Committee zal beschikken over de gedelegeerde bevoegdheid van de Council voor de behandeling van beleidskwesties relevant voor hun specifiek land in de volgende gebieden:

 1. Nationale sociale regelingen voor voorzieningen waaronder pensioenen.
 2. Binnenlandse collectieve arbeidsovereenkomsten.
 3. Betrekkingen met nationale vakbondscentra en andere nationale vakbonden.
 4. Contacten met de lokale en centrale overheid en hun instellingen.

5.3 De Standing Orders (met inbegrip van het quorum) zullen voor het Nederlandse Nationale Committee als volgt zijn:

Het lidmaatschap van het Committee zal bestaan uit:

(a) ex officio de General Secretary en bestuursleden die zijn verkozen om de Nederlandse leden te vertegenwoordigen;
(b) vijf volledige leden van de Raad van Advies en drie leden van het bestuur die door de leden in Nederland als vertegenwoordiging zijn gekozen
(c). maximaal drie door het bestuur aangestelde leden van het management

Voor zover de voorzitter en/of de vice-voorzitter en/of de afgevaardigde vice-voorzitter van de Council conform deze bepaling geen lid van het nationale Committee zijn, zijn zij gerechtigd om de vergaderingen van het Committee bij te wonen.

A. De Committeevergaderingen zullen worden gehouden zoals vereist en kunnen worden opgeroepen ofwel:

(a) door de General Secretary indien hij dit van belang acht, of
(b) door een schriftelijke mededeling aan de General Secretary ondertekend door niet minder dan zes leden van de Committee met vermelding van de aangelegenheden die ter overweging dienen te worden genomen, waarna de General Secretary zodra redelijk uitvoerbaar een vergadering zal bijeenroepen.

B. De General Secretary roept alle Committeevergaderingen bijeen door schriftelijke mededeling aan de leden van het Committee, behalve voor aangelegenheden die dringend worden geacht door de General Secretary, zullen de Committeeleden binnen vijf werkdagen hierover bericht ontvangen.

C. De aangelegenheden zullen worden beslist door een meerderheid van de aanwezige Committeeleden en door stemming. De Voorzitter van elke Committeevergadering zal bij gelijkheid van stemmen een tweede en beslissende stem hebben.

D. Het Committee is niet bevoegd om over welke aangelegenheid dan ook te beslissen, tenzij in aanwezigheid van:

(a) een quorum van een kwart van de verkozen leden; en
(b) ofwel de Voorzitter, de Vice-voorzitter of de Waarnemende Vice-voorzitter van het Committee; en
(c) de General Secretary, of in een niet-stemgerechtigde, niet-adviserende hoedanigheid tijdens zijn of haar onvermijdelijke afwezigheid, door hem of haar aangesteld als registrator van de vergadering of in het geval dat de General Secretary een dergelijke afspraak niet heeft gemaakt, de Deputy General Secretary, indien aanwezig, of een Assistent General Secretary door de aanwezige leden van het Committee voor dit doel aangesteld.

E. De stemming geschiedt bij handopsteking, echter de Voorzitter van een Committeevergadering kan beslissen dat een stemming wordt genomen door stembriefje en doet dat indien een meerderheid van de aanwezige leden hierom verzoekt.

F. Een van ondergeschikt belang of onopzettelijke overtreding van of om het even welke van deze Standing Orders zal een besluit van het Committee niet nietig kunnen verklaren.

5.4 De Standing Orders (inclusief het quorum) voor de UK Nationale Committee zullen als volgt zijn:

Het lidmaatschap van het Committee zal bestaan uit:

(a) ex officio de General Secretary en bestuursleden die zijn verkozen om de leden in de UK te vertegenwoordigen; en
(b) maximaal vijf door de General Secretary aangestelde leden van het management.

A. Voor zover de voorzitter en/of de vice-voorzitter en/of de afgevaardigde vice-voorzitter van de Council conform deze bepaling geen lid zijn van het Committee zijn, zijn zij gerechtigd om de vergaderingen van het Committee bij te wonen. De Committeevergaderingen zullen worden gehouden zoals vereist en kunnen worden opgeroepen ofwel:

(a) door de General Secretary indien hij dit van belang acht; of
(b) door een schriftelijke mededeling aan de General Secretary ondertekend door niet minder dan acht leden van Commissie met vermelding van de aangelegenheden die ter overweging dienen te worden genomen, waarna de General Secretary zodra redelijk uitvoerbaar een vergadering zal oproepen.

B. De General Secretary roept alle Committeevergaderingen bijeen door schriftelijke mededeling aan de leden van het Committee, behalve voor aangelegenheden die dringend worden geacht door de General Secretary, zullen de Committeeleden binnen vijf werkdagen hiervan bericht ontvangen.

C. De aangelegenheden zullen worden beslist door een meerderheid van de aanwezige Committeeleden en door stemming. De Voorzitter van elke Committeevergadering zal bij gelijkheid van stemmen een tweede en beslissende stem hebben.

D. Het Committee is niet bevoegd om over om het even welke aangelegenheid te beslissen, tenzij in aanwezigheid van:

a. een quorum van een kwart van de verkozen leden; en
b. ofwel de Voorzitter, de Vice-voorzitter of de Waarnemend Vice-voorzitter van het Committee; en
c. de General Secretary, of in een niet-stemgerechtigde, niet-adviserende hoedanigheid tijdens zijn of haar onvermijdelijke afwezigheid, door hem of haar aangesteld als registrator van de vergadering of in het geval dat de General Secretary een dergelijke afspraak niet heeft gemaakt, de Deputy General Secretary, indien aanwezig, of een Assistent General Secretary door de aanwezige leden van het Committee voor dit doel aangesteld.

E. De stemming geschiedt bij handopsteking, echter de Voorzitter van een Committeevergadering kan beslissen dat een stemming worden genomen door een stembriefje en doet dat indien een meerderheid van de aanwezige leden hierom verzoekt.

F. Een van ondergeschikt belang of onopzettelijke overtreding van een van deze standing orders zal een besluit van het Committee ongeldig maken.

5.5 Het reglement van orde (inclusief het quorum) van het Zwitserse National Committee luidt als volgt:

Het lidmaatschap van het Committee zal bestaan uit:

(a) ex officio de General Secretary en Bestuursleden die zijn verkozen om de Zwitserse leden te vertegenwoordigen;
(b) de Assistent General Secretary en de National Secretary die Bestuurslid zijn; en
(c) maximaal 5 door de leden van de Zwitserse Nationale Vestiging verkozen volledig betalende leden.

Voor zover de Voorzitter en/of de Vice-voorzitter en/of de Afgevaardigde Vice-voorzitter van het Bestuur conform deze Bepaling geen lid van het Committee zijn, zijn deze gerechtigd om de vergaderingen van het Committee bij te wonen.

A. Vergaderingen van het Committee worden gehouden als dit opportuun wordt geacht en kunnen:

(a) door de General Secretary worden uitgeschreven waar en indien hij of zij dit opportuun acht, of
(b) na schriftelijke kennisgeving aan de General Secretary, ondertekend door niet minder dan twee leden van het Comité en met een beschrijving van de te behandelen onderwerpen, waarna deze door de General Secretary wordt uitgeschreven op het eerste, redelijkerwijs haalbare, tijdstip.

B. De General Secretary roept alle Committeevergaderingen bijeen door middel van een convocatie aan de leden van het Committee, met uitzondering van kwesties die door de General Secretary als urgent worden beschouwd, en stelt hierover de leden van het Comité niet minder dan vijf dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte.

C. Besluiten worden genomen bij een meerderheid van aanwezige leden van het Committee en met een meerderheid der uitgebrachte stemmen. De Voorzitter van elk willekeurig Committee heeft bij het staken der stemmen een extra en doorslaggevende stem.

D. Het Committee is slechts gemachtigd om besluiten te nemen bij aanwezigheid van:

(a) een quorum van een kwart van de verkozen leden plus
(b) de Voorzitter, Vicevoorzitter of Afgevaardigde Vicevoorzitter van het Committee, plus
(c) de General Secretary, of in een niet-stemgerechtigde, niet-adviserende hoedanigheid tijdens zijn of haar onvermijdelijke afwezigheid, een door hem of haar aangestelde rapporteur van de vergadering, of in het geval dat de General Secretary een dergelijke aanstelling heeft nagelaten, de Afgevaardigde General Secretary, indien aanwezig, of een voor dit doel door de aanwezige Committeeleden aangewezen Assistant General Secretary.

E. Stemmen gebeurt bij handopsteking. De Voorzitter van elke Committeevergadering kan echter beslissen schriftelijke stemronden te houden en zal dit doen indien een meerderheid van de leden dit verzoekt.

F. Ondergeschikte of onopzettelijke inbreuken op dit reglement van orde zullen de geldigheid van beslissingen van het Committee niet aantasten.

Bepaling 6: Doel – om nadere Bepalingen vast te stellen betreffende Algemene Vergaderingen onder Regel 19

6.1 De voorafgaande kennisgeving van een Algemene Vergadering zal ten minste zes maanden vóór de Algemene Vergadering aan de Gewone leden worden bekendgemaakt in overeenstemming met de vereisten onder Regel 28.

6.2 Gewone leden die resoluties op een Algemene Vergadering wensen in te brengen, dienen op gepaste wijze een schriftelijk bericht van de motie per e-mail te verzenden (het kan ook worden ingediend per fax of door een gescand exemplaar, met daarop de handtekening(en)) aan de General Secretary binnen drie maanden voorafgaand aan de Algemene Vergadering en betreffend bericht van motie op een resolutie dient te zijn voorzien van de handtekeningen van vier Gewone leden. Dergelijke steunhandtekeningen kunnen ook op een identiek exemplaar van de voorgestelde motie zijn.

6.3 De Council kan ook resoluties indienen op de Algemene Vergadering.

6.4 Binnen twee maanden vóór een Algemene Vergadering zal een bericht van de vergadering samen met een gedrukte Agenda over de aangelegenheden van de vergadering aan de gewone leden worden afgegeven volgens de vereisten van artikel 28.

6.5 Tijdens de Algemene Vergadering zal het verslag van de Council, waaronder een verklaring over de financiële positie van de Vakbond ter goedkeuring worden voorgelegd.

6.6 Elke resolutie die correct is ingediend onder Bepaling 6.2 kan worden ingediend en gesteund door om het even welke ondertekenende partij. Als geen van de ondertekenende partijen aanwezig is, kan een ondertekenende partij door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de General Secretary, vóór de datum van de Algemene Vergadering, een ander Gewoon lid of Gewone leden voor de motie voordragen en de resolutie namens hen steunen. Als er geen ondertekenende partij of aangewezen persoon aanwezig is tijdens de Algemene Vergadering, dan kan de Voorzitter van de Vergadering beslissen of een dergelijke resolutie wordt voorgelegd aan de vergadering.

Bepaling 7: Doel – om nadere Bepalingen vast te stellen betreffende de General Secretary, inclusief de organisatie van de Verkiezingen voor de functie, onder Regel 22

A. Verkiezing van de General Secretary

7.1 Indien een vacature ontstaat omdat de ambtsperiode van vier jaar eindigt als vermeld onder Regel 22.1, op of rondom de Verkiezingsdatum voor de Council verkiezingen dan zullen kandidaten worden gezocht, stembriefjes afgegeven en zoals hieronder volgt, verkiezingen worden gehouden op hetzelfde moment als dat van de Council Verkiezingen.

7.2 Uiterlijk zeven maanden vóór de Verkiezingsdatum wordt aan elk in aanmerking komend lid een document voor kandidaatstelling verzonden.

Om kandidaat te zijn dient een lid:

(a) een gewoon lid te zijn op het moment van de sluiting van de kandidaatstellingen;
(b) op een aangegeven datum een door de Council vast te stellen vragenlijst waaruit blijkt dat hij/zij een gewoon lid is in te vullen en te retourneren;
(c) ondertekend schriftelijk te verklaren dat hij/zij instemt met de verkiezingsprocedures en -regelingen;
(d) niet in staat van faillissement te zijn verklaard of, indien blijkt dat de staat van faillissement minder dan 5 jaar tot aan de sluiting van de kandidaatstellingen is opgeheven, een verklaring van gegoedheid conform de door de Council vastgelegde richtlijnen te overleggen;
(e) het document voor kandidaatstelling met de verklaring dat hij of zij op de datum van ondertekening aan de Regels voldoet in te vullen, te ondertekenen en te retourneren, en
(f) ondertekende schriftelijke vermeldingen van steun te verkrijgen van ten minste vijftig aanhangers waarvan minstens 25% (naar boven afgerond) afkomstig moet zijn uit andere Nationale Branches dan die van de kandidaat, hetzij door het invullen van hetzelfde document voor kandidaatstelling of schriftelijk in de voorgeschreven vorm. Kandidaatsdocumenten en ondertekende schriftelijke vermeldingen van steun kunnen ook worden ingediend per fax of door een gescand exemplaar, met daarop de handtekening(en), dat per e-mail wordt verzonden.
(g) Iedere aanhanger wordt op het moment van de sluiting van kandidaatstellingen een gewoon lid dat financiële voordelen geniet in dezelfde Nationale Branch als de kandidaat (al dan niet in dezelfde verkiezingscategorie) en dient op een aangegeven datum een door de Council vast te stellen vragenlijst waaruit blijkt dat hij/zij een gewoon lid is in te vullen en te retourneren.
(h) De General Secretary kan een verkiezingswebsite en een discussieforum laten openen voor kandidaten en andere gewone leden, die vooraf worden beoordeeld door degenen die toezien op de naleving van de verkiezingsregels en in voorkomend gevallen juridische bijstand kunnen inschakelen. Brieven van kandidaten of andere gewone leden ter attentie van de Telegraph worden ook van tevoren beoordeeld.

7.3 Een lid kan slechts één kandidaat steunen. Een lid kan een schriftelijk ondertekende aanwijzing verstrekken een kandidaat te steunen voorafgaand aan of volgend op het terug te zenden kandidaatstellingsdocument. Alle kandidaatsdocumenten en schriftelijk aanwijzingen voor steun zullen, voor de geldigheid ervan, niet later dan vijf maanden vóór de Verkiezingsdatum worden teruggezonden naar de General Secretary of een andere persoon die door de Council voor dit doel wordt aangewezen.

7.4 De Council benoemt, op een vergadering die binnen twee weken voorafgaand aan de sluiting van de kandidaatstelling plaatsheeft, zoals voorzien onder Bepaling 7.3, een Gewoon lid voor de positie van General Secretary en een dergelijke benoeming zal niet de steun van het minimumaantal gewone leden vereisen als vermeld onder Bepaling 7.2(f).

7.5 Uiterlijk drie maanden vóór de Verkiezingsdatum verzekert de General Secretary dat aan elk in aanmerking komend lid van de Vakbond, door de Stemopnemer (of zulk andere persoon of instantie namens de Stemopnemer of op aanwijzing van de Stemopnemer) wordt verzonden:

(a) een stembriefje waarop een lijst van alle kandidaten is afgedrukt;
(b) de door de kandidaat verstrekte informatie in de vorm zoals de Council beslist, welke eventueel met goedkeuring vooraf kan worden gewijzigd. De Vakbond kan feitelijke informatie corrigeren en deze vervolgens publiceren op de website, in de Telegraph of in andere media;
(c) een officiële antwoordenveloppe geadresseerd aan de Stemopnemer;
(d) alle aanwijzingen die de Council nodig acht.

7.6 Het stembriefje zal, voor de geldigheid ervan, worden verzocht te worden teruggezonden aan de Stemopnemer niet later dan twee werkdagen vóór de Verkiezingsdatum. Een verkiesbaar lid heeft geen recht om te stemmen op meer dan één kandidaat en elk stembriefje waarop meer dan een stem is geregistreerd zal door de Stemopnemer worden afgewezen.

7.7 De Stemopnemer zal toezicht houden op het openen van de stemenveloppen. Het resultaat, zoals dat door de Stemopnemer wordt verklaard, zal schriftelijk aan alle kandidaten worden bekendgemaakt en gepubliceerd in de Telegraph of een ander officieel publicatieblad van de Vakbond. Het lid dat het hoogst aantal stemmen ontvangt, zal als General Secretary worden aangesteld en hij/zij neemt de functie en taken van de General Secretary waar vanaf de Verkiezingsdatum. In het geval van twee of meer leden met een gelijk aantal stemmen, zal de kwestie worden beslist door een trekking krachtens de regelingen die door de Stemopnemer worden goedgekeurd.

7.8 De ambtstermijn zal voor een periode zijn die aanvangt op de Verkiezingsdatum en eindigt op de eerste Verkiezingsdatum voor een General Secretary Verkiezing die plaatsvindt na de Verkiezingsdatum als vermeld in Bepaling 7.9.

7.9 Indien een vacature ontstaat onder Regel 22.4 of die zich voor zal doen voor om het even welke andere reden, dan zal zo spoedig als redelijk uitvoerbaar een verkiezing worden afgekondigd door de Council en in overeenstemming met de Bepalingen 7.2 tot en met 7.8, behalve dat de bekendmaking van de verkiezing vier maanden zal zijn voorafgaand aan de Verkiezingsdatum, de retourzending van de kandidaatsdocumenten twee maanden en twee weken voorafgaand en de verzending van de stembriefjes, twee maanden voorafgaand aan de verkiezingsdatum.

7.10 De ambtstermijn van een lid gekozen in overeenstemming met Bepaling 7.9 zal ingaan vanaf de datum waarop de vacature of de Verkiezingsdatum ontstaat, welke deze dan ook zal zijn, en eindigt op de Verkiezingsdatum waarop de voormalige General Secretary het ambt zou hebben afgelegd door het verstrijken van zijn/haar ambtstermijn onder Bepaling 7.8.

B. Uitzetting uit Ambt van de General Secretary onder Regel 22.7 of 22.9

7.11 Disciplinaire Procedure

De disciplinaire procedure voorziet erin dat waarschuwingen worden gegeven bij nalatigheid van de General Secretary om te voldoen aan de normen voor de functieprestatie, het gedrag (al dan niet tijdens de werkuren) en het gevolg hiervan, of voor schending van de Regels of om het even welke bepalingen en voorwaarden van de arbeidsovereenkomst.

7.12 Informele Waarschuwing

 1. In de eerste plaats zal de Voorzitter van de Council van de Vakbond de feiten rondom de klacht of bezorgdheid vaststellen.
 2. Als de Voorzitter van de Council van oordeel is dat het niet nodig is om gebruik te maken van de formele waarschuwingsprocedure, dan zal de Voorzitter de zaak bespreken met de General Secretary door hem op terreinen ter verbetering te wijzen of, in het geval van een ondergeschikte disciplinaire aangelegenheid, een informele waarschuwing afkondigen. Elke informele waarschuwing dient schriftelijk te worden bevestigd door de Voorzitter.

7.13 Formele Procedure

 1. Indien de Voorzitter van de Council van oordeel is dat het noodzakelijk is om zich te beroepen op de formele disciplinaire procedure, dan stelt de Voorzitter de General Secretary hierover in kennis. De volgende procedure zal dan van toepassing zijn en afhankelijk van de ernst van de overtreding, kan hier op elk niveau een beroep worden gedaan, waaronder standrechterlijk ontslag.
 2. In het geval van lichte overtredingen, zal de General Secretary een formele mondelinge waarschuwing worden gegeven. De General Secretary zal worden aanbevolen dat de waarschuwing de eerste formele stap is van de disciplinaire procedure en dat er een notitie, voor een periode van 12 maanden, zal worden gelegd in het personeelsdossier van de General Secretary. De General Secretary zal worden uitgelegd over de aard van de overtreding en de waarschijnlijke gevolgen van nieuwe overtredingen of het uitblijven van een verbetering.
 3. In het geval van een herhaald verzuim om te voldoen aan de vereiste gedragsnormen of prestaties of een ernstige schending van de normen, zal de General Secretary een schriftelijke waarschuwing ontvangen, die in het dossier wordt bewaard voor een periode van 18 maanden. De waarschuwing zal de precieze aard van de overtreding omschrijven, de waarschijnlijke gevolgen van nieuwe overtredingen en, indien van toepassing, welke verbetering is vereist en binnen welke termijn.
 4. In het geval van voortgaande herhaling van eerdere overtredingen, als de General Secretary er nog steeds niet in slaagt zich te verbeteren of indien de overtreding, ondanks dat deze minder dan een ernstige ambtsovertreding is, maar voldoende ernstig voor alleen een schriftelijke waarschuwing, dan zal de General Secretary een laatste schriftelijke waarschuwing ontvangen die wordt bewaard in het dossier voor een periode van 30 maanden. De laatste schriftelijke waarschuwing zal de precieze aard van de overtreding uiteenzetten, met een verklaring dat een herhaling zal leiden tot ontslag of om het even welke andere sanctie die passend wordt geacht en geeft, indien van toepassing, de vereiste verbetering aan over een bepaalde periode.
 5. In het geval van een ernstige ambtsovertreding, of een ernstige schending van de regels, of als alle eerdere fasen van de waarschuwingsprocedure volledig zijn behandeld, dan zal de General Secretary normaliter worden ontslagen.
 6. In het geval van een aanklacht van een ernstige schending van de Regels of van een handeling of handelingen van een Ernstige Ambtsovertreding, kan de General Secretary worden geschorst met behoud van het volledige salaris, normaliter niet meer dan vijf werkdagen, terwijl de Vakbond de vermeende overtreding onderzoekt. Een dergelijke schorsing wordt gedaan door de Voorzitter van de Council, in overleg met ten minste een van de Directeuren van de Trustee Company (Nautilus Trustees Ltd) en na ontvangst van het advies van de advocaat van de Vakbond, dat vertrouwelijk zal blijven. Indien na afloop van het onderzoek en de volledige disciplinaire procedure, de Vakbond ervan overtuigd is dat er sprake is van een ernstige ambtsovertreding, zal zonder waarschuwing standrechterlijk ontslag worden verleend of betaling in plaats van deze waarschuwing.

7.14 Algemeen

 1. In alle gevallen, anders dan bij ontslag, is een sanctie mogelijk, de voorzitter van de Council zal een passende sanctie vaststellen en de General Secretary zal het recht voor beroep bij de Council hebben.
 2. In het geval van een beroep onder Bepaling 7.16.1 hierboven zal de Council op haar eerstvolgende quorumvergadering (of op een speciale bijeenkomst belegd voor dit doel) het beroep behandelen en de bevoegdheid hebben om een eerdere beslissing of om een compromisoplossing aan te houden of te weigeren. Het besluit van de Council, dat wordt beschouwd als bindend voor alle partijen, wordt schriftelijk meegedeeld aan de General Secretary binnen 14 werkdagen na de vergadering van de Council bijeengeroepen om te beraadslagen over de beroepsprocedure.
 3. In elk geval wanneer het ontslag een mogelijke sanctie is, is er een disciplinaire hoorzitting ten overstaan van een instantie aangewezen door de Council, bestaande uit drie personen benoemd door de Council. Twee van de personen bestaan uit leden van de Council waaronder, indien mogelijk, de Vicevoorzitter of de Waarnemend Vicevoorzitter van de Council en een van hen zal de directeur van Nautilus Trustees Ltd zijn. De aangewezen instantie wordt voorgezeten, in een capaciteit zonder stemrecht, door een door de TUC benoemd persoon of bij gebreke van een dergelijke benoeming door een door de ACAS benoemd persoon. Deze aangewezen instantie zal de bevoegdheid hebben om te beslissen over de voorgelegde feiten en om een aanbeveling te doen aan de Council dat de arbeidsovereenkomst van de General Secretary wordt beëindigd. Deze aanbeveling wordt door de Council in aanmerking genomen, die beslist of zij al dan niet overgaat tot het ontslag van de General Secretary of het opleggen van een sanctie. Elke beslissing over ontslag of ontzetting uit het ambt van de General Secretary wordt slechts van kracht indien zo besloten door ten minste 75% van de aanwezigen en stemming door alle leden van de Council als bepaald in Regel 22.6.
 4. Voor een beroepsprocedure onder Paragraaf 7.16.1, of een hoorzitting van de Council of de door Council aangewezen instantie onder Paragraaf 17.16.3, of een hoorzitting in het kader van de Formele Procedure in Paragraaf 17.15, zal de General Secretary het recht hebben te worden vergezeld van zijn/haar vertegenwoordiger van de Handelsvakbond of Beroepsvakbond of door een collega van zijn/haar keuze (geen van hen kan een advocaat zijn). De General Secretary heeft het recht om zijn/haar zaak schriftelijk in te dienen voor een dergelijke hoorzitting of bijeenkomst en er zal eveneens een redelijke gelegenheid geboden worden om zich te richten tot een dergelijke hoorzitting of bijeenkomst.
Bepaling 8: Doel – om nadere Bepalingen vast te stellen betreffende de Uitzetting en Schorsing van de leden onder Regel 25

8.1 Indien ofwel:

a) de General Secretary oordeelt dat er sprake is van aanwijzingen dat een lid kan hebben:

(i) gehandeld in strijd met de Regels of in het nadeel van de belangen en doelstellingen van de Vakbond; of
(ii) zich op een wijze heeft gedragen waardoor zijn/haar voortgaande lidmaatschap afbreuk doet aan de belangen van de Vakbond of haar leden; of
(iii) heeft deelgenomen aan de activiteiten van een politieke partij waarvan de Council van mening is dat zij, voor zover toegestaan door de wet, op grond van de bepalingen doelen nastreeft die in strijd zijn met de doelstellingen van de Vakbond, (tezamen genoemd "de overtredingen"); of

b) de General Secretary een door 10 of meer gewone leden ondertekende petitie ontvangt die erop wijst dat een lid een of meer van de overtredingen zoals vermeld onder (a) (i) t/m (iii) kan hebben begaan, kan de General Secretary een dergelijk onderzoek instellen als hij/zij dat nodig acht teneinde te bepalen of er redenen zijn om aan te nemen dat de overtredingen door het lid zijn begaan.

8.2 Indien de General Secretary na een dergelijk onderzoek van mening is dat er redenen zijn om aan te nemen dat de overtredingen zoals vermeld onder (a) (i) t/m (iii) kunnen zijn begaan, zal hij of zij het betreffende lid aanschrijven en het lid verzoeken om binnen één maand de klachten over het betreffende lid schriftelijk te verklaren of te weerleggen.

8.3 Mocht het lid, naar het oordeel van de General Secretary een bevredigende verklaring afleggen, dan zal geen verdere actie worden ondernomen.

8.4 Mocht een dergelijk lid er niet in slagen om zijn/haar gedrag naar het oordeel van de General Secretary bevredigend of in het geheel niet te verklaren, dan kan de General Secretary in overeenstemming met Bepaling 8.5 en 8.6 de Council of het Executive Committee (hetgeen van toepassing is) de vraag voorleggen of er naar hun oordeel een overtreding of overtredingen is/zijn begaan en zo ja de sanctie zoals vastgelegd Bepaling 8.8 te overwegen.

8.5 De General Secretary dient het betreffende lid ten minste één maand van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van de vergadering van de Council of het Executive Committee (hetgeen van toepassing is), waarin wordt overwogen of er naar hun oordeel een overtreding (of overtredingen) is (of zijn) begaan en indien dit het geval is, de passende sanctie zal worden vastgesteld (het betreffende deel van deze vergadering hierna "de disciplinaire zitting" genoemd).

8.6 Elk lid van de Council of het Executive Committee dient ten minste zeven dagen van tevoren te worden geïnformeerd dat er eventuele disciplinaire maatregelen tegen een lid aan de orde worden gesteld, maar de naam van een dergelijk lid zal niet in de kennisgeving aan leden van de Council of het Executive Committee worden vermeld.

8.7 De Council of het Executive Committee zal tijdens de disciplinaire zitting een procedure naar eigen goeddunken hanteren en het lid mag de disciplinaire zitting bijwonen en kan zich laten vergezellen door een Gewoon lid van de Vakbond dat in een adviserende hoedanigheid handelt.

8.8 De General Secretary dient het lid schriftelijk in kennis te stellen van het besluit van de Council of het Executive Committee, hetgeen kan betekenen dat er geen actie zal worden ondernomen, het lid een waarschuwing krijgt, het lid voor een bepaalde periode van niet langer dan vijf jaar uit zijn/haar ambt wordt gezet of het lid wordt geroyeerd.

8.9 Indien de Council of het Executive Committee (hetgeen van toepassing is) het lid royeert, kan ook worden bepaald dat het lid gedurende een bepaalde periode niet opnieuw lid mag worden of dat hij/zij nooit meer lid mag worden.

8.10 Een lid dat van de General Secretary zoals vastgelegd in Bepaling 8.8 heeft vernomen dat hij/zij een waarschuwing heeft gekregen, geschorst is of uit het ambt is gezet, dient erop te worden gewezen dat hij/zij bij de General Secretary tegen een dergelijke waarschuwing, schorsing of uitzetting schriftelijk beroep kan aantekenen, dat binnen één maand na de datum van de kennisgeving zoals vastgelegd in Bepaling 8.8 dient te zijn ontvangen bij de General Secretary, die een dergelijk beroep zal voorleggen aan de Appeals Committee.

8.11 De Appeals Committee is samengesteld uit drie van de Directeuren van het corporatiebestuur als vermeld onder Regel 9. Deze Directeuren zullen bepalen hoe een dergelijk beroep wordt behandeld door de Appeals Committee, dat het beroep gegrond kan verklaren en derhalve het oordeel dat er een overtreding of overtredingen is/zijn begaan vernietigen, een eigen sanctie in plaats van die zoals bepaald in Bepaling 8.8 kan opleggen of het beroep kan afwijzen en de beslissing zoals bepaald in Bepaling 8.8 kan handhaven. Een lid dat beroep heeft aangetekend, zal de redelijke mogelijkheid worden geboden om voor de Appeals Committee te verschijnen en kan zich laten vergezellen door een Gewoon lid van de Vakbond dat in een adviserende hoedanigheid handelt.

8.12 Een schriftelijke verklaring van de bevindingen uit de hoorzitting van het beroep dient te worden gericht aan de General Secretary en aan het lid dat beroep heeft aangetekend op het adres vermeld in de gegevens van de Vakbond. De General Secretary zal onmiddellijk handelen conform de bevindingen van de Appeals Committee en zal de schriftelijke verklaring van de bevindingen op de eerstvolgende vergadering van de Council ter vaststelling voorleggen.

Bepaling 9: Doel – om nadere Bepalingen vast te stellen betreffende klachten van leden, over een overtreding van de Regels, als vermeld onder Regel 26

9.1 Een lid dat een klacht onder Regel 26 wenst in te dienen, doet dit schriftelijk aan de General Secretary met vermelding van de aangevoerde Regel of Regels die zouden zijn geschonden en met levering van relevant bewijsmateriaal.

9.2 De General Secretary zal de klacht onderzoeken en zal het lid, binnen een redelijke termijn en afhankelijk van de complexiteit van de zaak, schriftelijk beantwoorden.

9.3 Indien het lid ontevreden is met het antwoord, dan kan het lid de General Secretary schriftelijk verzoeken, mits een dergelijk verzoek door de General Secretary is bereikt binnen twee maanden vanaf de datum dat de General Secretary de klacht onder Bepaling 9.2 beantwoordde, om de zaak voor te leggen aan de Council of aan om het even welke instantie die door de Council is aangewezen voor dit doel.

9.4 Het lid dat de klacht indient kan verschijnen voor de instantie die de klacht behandelt. Als het lid dat echter niet doet, dan kan in de zaak uitspraak worden gedaan in het licht van de schriftelijke indiening door het lid.

9.5 Een schriftelijke verklaring van de bevindingen uit de hoorzitting (die definitief zal zijn) zal worden toegezonden aan het lid op het adres vermeld in de gegevens van de Vakbond.

Bepaling 10: Doel – het vaststellen van een gedetailleerd reglement inzake Wijzigingen van de Regels krachtens regel 27

10.1 Een Regelgevende Algemene Ledenvergadering uitgeschreven krachtens Regel 27.2 dient via een schriftelijke kennisgeving aan alle gewone leden te worden aangekondigd, ten minste 6 maanden voor de Regelgevende Algemene Ledenvergadering en zoals is bepaald in Regel 28. Voorgestelde regelwijziging(en) door de Council dient/dienen middels een schriftelijke kennisgeving aan alle gewone leden te worden aangekondigd, ten minste 4 maanden voor de Regelgevende Algemene Ledenvergadering en zoals is bepaald in Regel 28.

10.2    Voorgestelde regelwijziging(en) door de Council dient/dienen middels een schriftelijke kennisgeving aan alle gewone leden te worden aangekondigd, ten minste 4 maanden voor de Regelgevende Algemene Ledenvergadering en zoals is bepaald in Regel 28.
In een dergelijke kennisgeving dienen de door de Council voorgestelde Wijzigingen van de Regels aan de vergadering te worden voorgelegd zoals is bepaald in Regel 27.3 (i).

10.3 De kennisgeving van een Regelgevende Algemene Ledenvergadering die is uitgeschreven krachtens Regel 27.3 (ii) dient te worden gegeven binnen zes maanden na ontvangst van een kennisgeving van de leden krachtens Regel 27.3 (iii) en ten minste vier maanden voor de Regelgevende Algemene Ledenvergadering en zoals is bepaald in Regel 28.

In een dergelijke kennisgeving dienen de door leden of de Council voorgestelde Wijzigingen van de Regels aan de vergadering te worden opgenomen zoals is bepaald in Regel 27.3 (ii).

10.4 Indien de kennisgeving wordt gedaan krachtens Regel 10.2 of 10.3 kunnen gewone leden wijzigingsvoorstellen indienen ten aanzien van de ingediende wijzigingsvoorstellen. Dergelijke voorstellen dienen:

(a) schriftelijk te worden ingediend;
(b) ondertekend door ten minste vier gewone leden die aan hun contributieverplichting hebben voldaan;
(c) verzonden te worden zodanig dat deze de General Secretary niet later dan twee maanden en twee weken voor de voor de vergadering vastgestelde datum zal hebben bereikt.

10.5    Alle voorstellen van gewone leden en van de Council dienen ten minste twee maanden voor de Regelgevende Algemene Ledenvergadering te worden verstrekt conform de bepalingen van Regel 28.

10.6    Alleen gewone leden die aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, mogen deelnemen aan de Regelgevende Algemene Ledenvergadering volgens dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op een Algemene Ledenvergadering.

Bepaling 11: Doel – het vaststellen van nadere regelgeving inzake Branchconferenties in het VK krachtens Artikel 1.8 van het Protocol zoals vermeld in Regel 32

11.1 Volledig betalende leden zullen conform hetgeen is vastgelegd in regel 28 ten minste drie maanden voorafgaand aan de Branchconferentie een convocatie voor een Branchconferentie in het VK ontvangen.

11.2 De Branchconferentie wordt gewoonlijks jaarlijks, maar niet in het jaar van een Algemene Vergadering cf. Regel 19.2, gehouden.

11.3 De Branchconferentie bestaat uit maximaal 100 volledig betalende leden of zoveel minder leden zoals periodiek door de Nationale Commissie wordt vastgesteld. De samenstelling van de Branchconferentie wordt periodiek door de Nationale Commissie zodanig vastgesteld dat elke categorie volledig betalende leden adequaat wordt vertegenwoordigd. Voorafgaand aan elke Branchconferentie bepaalt het Commissie met het oog op de samenstelling van het ledenbestand de aantallen in elke categorie.

11.4 Volledig betalende leden die bij een Branchconferentie moties wensen in te dienen moeten e.e.a. uiterlijk één maand voorafgaand aan de Algemene Vergadering schriftelijk (of door middel van een fax of een gescand exemplaar, met handtekening(en), per e-mail) bij de General Secretary aankondigen. Dergelijke aankondigingen moeten zijn voorzien van de handtekeningen van vier volledig betalende leden. Dergelijke ondersteunende handtekeningen volstaan eventueel op een identieke kopie van de voorgestelde motie.

11.5 De Nationale Commissie mag bij de Branchconferentie eveneens moties indienen.

11.6 Uiterlijk één maand voorafgaand aan de Branchconferentie ontvangen volledig betalende leden, conform hetgeen is vastgelegd in regel 28, een convocatie voor de vergadering en een gedrukt exemplaar van hetgeen bij de vergadering ter tafel zal komen.

11.7 Het reglement van orde voor de Branchconferentie luidt als volgt:

i. De vergadering wordt voorgezeten door de gekozen Voorzitter van de Nationale Commissie. Bij zijn of haar afwezigheid wordt deze taak vervuld door de Vicevoorzitter c.q. de Afgevaardigde vicevoorzitter.
ii. De vergadering behandelt het Branchrapport en eventuele door leden ingediende moties en neemt deze bij goedkeuring ervan aan binnen de voorgeschreven termijnen of door de Nationale Commissie conform de voorwaarden zoals vastgesteld in de onderstaande punten iii en iv van het reglement van orde.
iii. Er mag door of namens leden die de Branchconferentie bijwonen op de vergaderlocatie uitsluitend goedgekeurde literatuur worden verspreid. Personen die dit voorschrift overtreden, worden uit de Branchconferentie verwijderd.
iv. Om te voorkomen dat belangrijke punten tijdens de conferentie niet ter tafel komen, is de Nationale Commissie gerechtigd tot het indienen van moties. Deze zullen uiterlijk bij de openingssessie voor de leden ter inzage liggen. In weerwil van deze bepaling mag de Nationale Commissie eventuele dringende moties ter behandeling aan de Conferentie voorleggen.
v. Het Branchrapport wordt door de General Secretary of zijn/haar gevolmachtigde ter vergadering aan de orde gesteld en besproken. Tijdens deze behandeling mogen volledig betalende leden alle zaken uit of in verband met het rapport aan de orde stellen. Daarna wordt de inhoud van het rapport ter goedkeuring in stemming gebracht.
vi. Door volledig betalende leden of de Nationale Commissie ingediende moties worden als zodanig voorgesteld en ondersteund. Elke zodanige motie wordt in stemming gebracht. Aangenomen moties worden door de General Secretary ter overweging en eventuele tenuitvoerlegging aan de Nationale Commissie of de Council verwezen.
vii. Met instemming van de meerderheid der aanwezigen kan de Voorzitter de duur van toespraken beperken.
viii. Elk volledig betalend lid op de Conferentie kan één stem uitbrengen. Bij het staken der stemmen heeft de Voorzitter een tweede of doorslaggevende stem.
ix. Alle besluiten worden genomen met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.
x. Elk lid stemt door het opsteken van de lidmaatschapskaart.
xi. De vergadering benoemt op verzoek van de Voorzitter twee Stemopnemers voor het tellen van de uitgebrachte stemmen.

Bepaling 12: Doel – het vaststellen van nadere regelgeving inzake de Gedragscode (inclusief een beleid inzake wederzijds respect) van Nautilus International krachtens Regel 33. De Code geldt voor zowel leden als in sommige situaties voor niet-leden en dient dienovereenkomstig te worden geïnterpreteerd

1. Omvang en doel van de Code

1.1 Deze Gedragscode geldt voor en is bedoeld als hulp voor u als:

a. lid,
b. gekozen lid van de Council of het National Committee,
c. gekozen of benoemde Lay Representative (zoals bepaald door de Council),
d. Functionaris,
e. ander personeelslid, zoals personeel van het Welfare Fund,
f. Trustee,
g. consultant of
h. andere persoon

bij het vervullen van plichten ten aanzien van Nautilus International ("Nautilus") in alle Nationale Branches en andere personen voor wie deze code geldt.

1.2 De bedoeling van deze Code is:

1.2.1. Richtlijnen geven ten aanzien van de verwachte gedragsnormen bij het vervullen van uw plichten voor Nautilus en daarbij

1.2.2. Het verschaffen van de noodzakelijke openheid en het afleggen van rekening en verantwoording voor het versterken van het vertrouwen van anderen door de manier waarop u deze plichten uitvoert.

2. Beperkingen van de Code

2.1 Ondanks dat de Code geldt voor alle aspecten van uw betrokkenheid bij de Vakbond, regelt deze niet uw activiteiten in uw privé- en persoonlijke leven.

3 Uw plichten bij het uitvoeren van uw activiteiten voor Nautilus

3.1 U dient zich aan de wet te houden, ook de algemene wetgeving tegen discriminatie en te allen tijde te handelen conform het in u gestelde vertrouwen.

3.2 U hebt de algemene plicht te handelen in het belang van alle leden, werknemers en anderen.

4 Algemene gedragsprincipes

4.1 Bij het uitvoeren van uw activiteiten voor Nautilus wordt van u verwacht dat u de volgende algemene principes naleeft. Deze principes worden meegewogen bij het indienen van een klacht tegen u of wanneer u inbreuk op andere bepalingen van de Code maakt.

Onzelfzuchtigheid
U dient besluiten uitsluitend in het belang van de leden te nemen. Hierbij mag een eventueel financieel of materieel gewin voor u zelf, uw familie of vrienden geen rol spelen.

Integriteit
Bij het uitvoeren van uw activiteiten voor Nautilus mag u zich niet laten leiden door enige financiële of andere verplichting ten aanzien van externe personen of organisaties.

Objectiviteit
Bij het verrichten van activiteiten voor Nautilus, waaronder het maken van afspraken, het gunnen van contracten of het aanbevelen van personen voor beloningen en voordelen dient u keuzes op basis van verdienste te maken.

Rekening en verantwoording
Aangezien u lid bent, dient u ten aanzien van de leden rekening en verantwoording af te leggen voor uw beslissingen en handelingen en dient u aan alle onderzoek ten aanzien van uw positie mee te werken.

Openheid
U dient ten aanzien van al uw beslissingen en handelingen zo veel mogelijk openheid te betrachten. U dient beslissingen te motiveren en uitsluitend terughoudend te zijn met informatie als dit duidelijk in het belang van de leden als geheel is.

Eerlijkheid
U bent verplicht eventuele eigen belangen tijdens het vervullen van uw plichten voor Nautilus te melden en al hetgeen te doen om eventuele verstrengelingen ervan te beslechten op een wijze die de belangen van de leden beschermt.

Leiderschap
U dient deze principes te ondersteunen door de wijze waarop u leidinggeeft en door hierin zelf het voorbeeld te geven.

5 Gedragsregels

5.1 Van u wordt specifiek verwacht dat u het volgende naleeft:

5.2 Bij uw gedrag dient het belang van de leden voorop te staan, u dient een verstrengeling van uw eigen belang en het belang van de leden te vermijden en een eventuele verstrengeling ervan onmiddellijk ten faveure van het belang van de leden te beslechten.

5.3 Als lid dient u bij processen of activiteiten binnen Nautilus niet te handelen als een betaald bepleiter van een extern bureau.

5.4 Het aanvaarden door u van omkoping ter beïnvloeding van uw gedrag, waaronder gelden, een vergoeding, gift of beloning in verband met het stimuleren of tegenwerken van een Motie, contract of andere zaken die bij Nautilus of de Council of een Committee van Nautilus aan de orde worden of zullen worden gesteld zal conform Regel 25 aan de ouncil worden voorgelegd, met eventuele disciplinaire maatregelen als u lid bent of het starten van een procedure voor het opzeggen van het contract als u geen lid bent.

5.5 Bij alle activiteiten bij of namens een organisatie waarmee u een financiële verbintenis hebt (waaronder activiteiten die wellicht niet openbaar zijn, zoals informele bijeenkomsten en functies), dient u altijd volledige openheid naar de Council, de General Secretary en in deze Code genoemde anderen te betrachten, voor zover een en ander gevolgen heeft of waargenomen gevolgen kan hebben voor uw activiteiten voor Nautilus.

5.6 U dient te bedenken dat vertrouwelijke informatie die u ontvangt tijdens uw activiteiten voor Nautilus uitsluitend in verband met deze activiteiten dient te worden gebruikt en dat dergelijke informatie nooit mag worden gebruikt, hetzij direct hetzij indirect, ten behoeve van financieel gewin.

5.7 U dient te allen tijde ervoor te zorgen dat uw gebruik van kosten, toelagen, faciliteiten en diensten via Nautilus strikt conform de Regels, Bepalingen en het Beleid dienaangaande is en u dient u te houden aan eventueel door Nautilus opgelegde limieten ten aanzien van het gebruik van dergelijke kosten, toelagen, faciliteiten en diensten.

5.8 U dient u te allen tijde te gedragen op een manier die het vertrouwen van de leden in de integriteit van Nautilus bevestigt en versterkt en niets ondernemen dat Nautilus of anderen voor wie deze Code geldt in diskrediet zou kunnen brengen.

6 Vastleggen en melden van belangen

6.1 U dient de vereisten van Nautilus ten aanzien van het vastleggen van belangen zorgvuldig na te leven en een eventueel belang bij een agendapunt van een vergadering van Nautilus of bij enige interne of externe communicatie altijd te melden. Actuele verstrengelingen dienen in elk geval schriftelijk aan de General Secretary te worden gemeld.

7 Plichten wanneer de Council of de General Secretary onderzoek doet naar gedrag waaronder handelen conform Regel 25 en Bepaling 8.

7.1 U dient in alle stadia medewerking te verlenen aan elk onderzoek naar uw gedrag, waaronder, indien u lid bent, onderzoek conform of krachtens Regel 25 en Bepaling 8.

7.2 U mag geen lobby voeren bij een lid van de Council op een manier die berekend is op of bedoeld is voor het beïnvloeden van de behandeling van een klacht inzake een inbreuk op deze Code.

8 Plichten ten aanzien van de Council en National Committees

Het onderhavige lid 8 geldt uitsluitend voor u als u een lid van de Council of een National Committee bent.

8.1 Het welslagen van de Council en National Committees bij het behartigen van de belangen van de leden stoelt op vertrouwen tussen individuele leden van de Council en de Committees, het aanmoedigen van verschillen in combinatie met een grote mate aan teamwerk. Leden van de Council en de Committees dienen onderling te allen tijde strenge beroeps- en ethische normen conform deze Code en het beleid inzake wederzijds respect in Lid 10 in acht te nemen.

8.2 Veel informatie die de Council en de Committees onder ogen komt, is van gevoelige of vertrouwelijke aard en dient, tenzij anders overeengekomen, in vertrouwen te worden behandeld.

8.3 De Council en de Committees dienen het debat en de discussie en het te berde brengen van alle standpunten, van zowel een meerderheid als een minderheid, te verwelkomen. Echter, zodra een besluit genomen is, valt dit onder de collectieve verantwoordelijkheid van het college en wordt dit als zodanig aanvaard en ondersteund. Minderheidsstandpunten kunnen worden toegelicht, maar niet worden nagestreefd.

8.4 Collectieve verantwoordelijkheid geldt niet voor rapporten van een door de Council of een Committee benoemd subcomité aan het hogere comité anders dan het Establishments Committee wanneer het aan de Council rapporteert.

8.5 Aanwezigheid bij vergaderingen van de Council of Committees en bij de activiteiten van Nautilus-leden is belangrijk en dient met passend respect te worden behandeld. Van leden van de Council en de Committees wordt verwacht dat ze bij alle vergaderingen aanwezig zijn en, mocht dit niet mogelijk zijn, dient hun afwezigheid vooraf aan de betreffende Voorzitter of de General Secretary te worden toegelicht. Ondanks erkenning van de specifieke aard van de maritieme en scheepvaartbranche waarin leden werkzaam zijn, dient afwezigheid tot een minimum te worden beperkt.

8.6 Bij wijze van erkenning van het belang van deze principes wordt van leden die deze normen niet kunnen naleven verwacht dat zij hun functie neerleggen.

9 Een functie neerleggen

9.1 Als betaalde Functionaris wordt van u zoals te doen gebruikelijk verwacht dat u na het neerleggen van uw functie fatsoenshalve niet direct elders een beloonde functie aanvaardt of zelf of met anderen een onderneming in de zee- of binnenvaartbranche opzet.

10 Beleid inzake wederzijds respect van Nautilus

Van u wordt verwacht dat u zich aan het volgende beleid inzake wederzijds respect houdt en de richtlijnen op basis daarvan naleeft.

Nautilus International keurt elke vorm van discriminatie, met name ten aanzien van de beschermde kenmerken leeftijd, ras, geslachtsverandering, echtelijke status, geregistreerd partnerschap, samenwonen, zwangerschap en ouderschap, geslacht, beperkingen, seksuele geaardheid en religie of geloofsovertuiging af en heeft een beleid voor gelijke kansen aangenomen om deze overtuiging kracht bij te zetten.

Bij vakbondsleden wordt de waardigheid van ieder individu in hoge mate gerespecteerd. Toch zou men voortdurend waakzaam moeten zijn, zodat men zeker weet dat alle deelnemers aan Nautilus- vergaderingen en evenementen en degenen die diensten van het Nautilus Welfare Fund ontvangen het gevoel hebben dat ze kunnen werken en wonen in een omgeving waarin ze zich prettig en veilig voelen.

Nautilus streeft ernaar een werkomgeving te creëren en onderhouden die gebaseerd is op waardigheid en wederzijds respect. Nautilus rechtvaardigt of tolereert nooit gedrag dat de waardigheid of eigenwaarde van een individu ondermijnt of een intimiderende, vijandelijke, beledigende of agressieve omgeving creëert. Deze opvatting geldt voor alle afgevaardigden en deelnemers, mannen en vrouwen, die vergaderingen van Nautilus, activiteiten en sociale bijeenkomsten en activiteiten van het Welfare Fund bijwonen, waar deze ook mogen plaatsvinden.

Als werkgever heeft Nautilus een wettelijke alsook morele verantwoordelijkheid om zijn werknemers te beschermen tegen elke vorm van treiteren, mishandeling of gelijkwaardig onacceptabel gedrag. Dit geldt voor de werkomgeving in alle vestigingen van Nautilus, in ongeacht welk land voor alle vergaderingen van Nautilus, waar dan ook. Dit geldt ook voor sociale evenementen die het personeel van Nautilus in het kader van hun werk bijwonen.

Om dit beleid kracht bij te zetten heeft Nautilus de volgende richtlijnen opgesteld.

Richtlijnen m.b.t. beleid van Nautilus inzake wederzijds respect

Nautilus International zet zich in om een werkomgeving gebaseerd op waardigheid en wederzijds respect te creëren en te onderhouden en de Council heeft een beleid van Gelijke kansen aangenomen om deze overtuiging kracht bij te zetten. Men moet voortdurend waakzaam zijn, zodat men zeker weet dat alle deelnemers aan Nautilus vergaderingen en evenementen en degenen die diensten van het Nautilus Welfare Fund ontvangen het gevoel hebben dat ze kunnen werken en wonen in een omgeving waarin ze zich prettig en veilig voelen. Dit zou moeten gelden voor vergaderingen, bijeenkomsten en alle evenementen rondom de activiteiten van Nautilus.

We vragen u

 • Om iedereen, inclusief andere leden, alsook de Functionarissen en medewerkers van Nautilus International met respect en waardigheid te behandelen.
 • Om er absoluut zeker van te zijn dat uw eigen gedrag niet tot beledigingen of geschillen leidt.
 • Om na te denken voordat u persoonlijke opmerkingen maakt.
 • Om verantwoordelijkheid te nemen voor het bestrijden van alle vormen van onacceptabel en aanstootgevend gedrag en de persoonlijke waardigheid te behouden.

Wat is onacceptabel gedrag?

Onacceptabel gedrag is ongewenst fysiek, verbaal of non-verbaal gedrag, ook via e-mail of sociale media, en elk gedrag dat spottend, intimiderend of fysiek mishandelend is.

Dit kan zaken betreffen als:

Ras, etnische afkomst, nationaliteit en huidskleur
Geslacht of seksuele geaardheid
Invaliditeit of zintuiglijke handicaps
Leeftijd, gezondheid en lichamelijke kenmerken
Religieuze of politieke opvattingen

Dit kan vormen van ongewenst gedrag met zich meebrengen, zoals:

Ongewenst lichamelijk contact
Lichamelijke of seksuele mishandeling

Seksuele of compromitterende voorstellen
Racistische, seksistische, of religieus getinte grappen

Grove taal, beledigingen en obscene gebaren

Ongewenste cadeaus

Inbreuk door lastigvallen of stalken

Deze lijsten zijn niet uitputtend.

Wij zijn ons ervan bewust dat vakbondsleden de waardigheid van ieder individu in hoge mate respecteren. We stellen uw medewerking op prijs bij ons streven om de werkomgeving van Nautilus en alle vergaderingen en activiteiten van Nautilus voor iedereen tot een positieve ervaring te maken.

Word vandaag nog lid van Nautilus