ga naar de inhoud

Werkorganisatie

De werkorganisatie van Nautilus omvat alle betaalde werknemers van de vakbond, onder leiding van een gekozen general secretary.

De werkorganisatie van Nautilus implementeert het beleid van de vakbond en voert administratieve taken uit. Het is verdeeld in een aantal afdelingen die zich op specifieke taakvelden binnen de vakbond richten.

Nautilus heeft fulltime medewerkers in Rotterdam, Londen, Wallasey en Bazel en is vertegenwoordigd in Singapore.

Voor leden in de jachtsector onderhoudt Nautilus partnerrelaties met D&B Services in Antibes, Frankrijk en met strategische jachtpartners in Palma de Mallorca, Spanje, Monaco en het VK.

General secretary en het senior managementteam

De general secretary geeft leiding aan de werkorganisatie en is de hoogste functionaris van de vakbond en is verantwoordelijk voor de financiën van de vakbond. Hij of zij is lid van en is verantwoording schuldig aan de Council voor de algemene administratie van de vakbond, het voeren van onderhandelingen en de supervisie over het functioneren van de vakbond.

Conform de Statuten van de vakbond stelt de general secretary de taken van alle functionarissen vast.

Er is een deputy general secretary die is gevestigd in Nederland, er zijn twee assistant general secretaries, waarvan er één is gebaseerd in de vestiging in het noorden van het VK en één in het hoofdkantoor in Londen.

Organiseren

De werkorganisatie van Nautilus vertegenwoordigt de collectieve belangen van de leden tijdens onderhandelingen met hun werkgevers. Daarnaast biedt Nautilus ondersteuning van en diensten aan individuele leden en is zij verantwoordelijk voor de werving van leden.

In Nederland zijn er 'clusters' medewerkers voor: bestuur en beleid; industrial officers; administratieve ondersteuning van lidmaatschap en IT; en juridische dienstverlening. Deze clusters ondersteunen de algehele strategie van de vakbond en de dagelijkse belangen van individuele leden.

In het VK bestaat Organising uit vier 'centres of excellence' die zijn gericht op cao-onderhandelingen, werving en lidmaatschap.

In Zwitserland bezoekt de betreffende national secretary regelmatig schepen in de drie havens van Bazel. Onder Zwitserse vlag varende schepen reizen gewoonlijk tussen Europese havens buiten Zwitserland, dus de vakbond werkt samen met gelieerde vakbonden in andere landen om bemanningen op deze schepen te ondersteunen.

De werkorganisatie van Nautilus coördineert voorts de Nautilus-inspecteurs die gedetacheerd zijn door de Internationale Transportwerkersfederatie (ITF). ITF-inspecteurs bezoeken schepen onder F.O.C. vlag om te zorgen dat de contracten en arbeidsvoorwaarden van de bemanning voldoen aan de internationale wetgeving en vakbondsovereenkomsten.

Op het vlak van werving en lidmaatschap is de werkorganisatie van Nautilus belast met het werven van leden voor de vakbond onder hiervoor in aanmerking komende zeevarenden en binnenvaartpersoneel. Dit gebeurt onder andere via wervingscampagnes en presentaties op zeevaartscholen. De wervingsactiviteiten worden ook uitgevoerd tijdens scheeps- en bedrijfsbezoeken van Nautilus-personeel voor 'industriële' doeleinden.

Gespecialiseerde medewerkers van de afdeling Werving en lidmaatschap beantwoorden vragen van leden, verwerken aanmeldingen en onderhouden het ledenbestand t.b.v. contributie-afdracht. De taakopdracht van deze afdeling omvat voorts trainingen voor leden, zoals de reguliere cursussen voor kaderleden, evenals ledenbehoud.

Juridisch

De afdeling Juridische zaken in Nederland en in het VK bestaat uit gekwalificeerde advocaten en werkt nauw samen met collega's van de afdeling organisatie aan arbeidsgeschillen en geeft advies en ondersteuning aan leden wiens arbeidsgeschil naar het Employment Tribunal (in het VK) is geëscaleerd. In Nederland verleent de afdeling juridische bijstand aan leden bij arbeidsconflicten.

Juridische Zaken ondersteunt leden bij het ontvangen van schadevergoedingen voor werkgerelateerd letsel of ziekte. In Nederland betreft dit ook geschillen over uitkeringen met het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en beroeps- en rechtszaken.

Een andere belangrijke taak van deze afdeling is het adviseren van leden na maritieme incidenten – met doorlopende steun door representatie, bescherming van certificaten en formele onderzoeken. Het dienstenpakket voor onze leden betekent dat leden na een incident, waar dan ook ter wereld, gebruik kunnen maken van het Nautilus juristenregister om contact op te nemen met de dichtstbijzijnde aangesloten jurist.

Personeelsleden van Juridische Zaken wonen daarnaast conferenties en vergaderingen op internationaal, Europees en nationaal niveau bij, waar mede op basis van hun input voorstellen voor nieuwe conventies en wetgeving worden opgesteld.

De diensten die door Juridische Zaken worden aangeboden of gecoördineerd, zijn deels ook beschikbaar voor naaste familie van leden. Leden van Nautilus kunnen meer te weten komen over deze diensten door in te loggen op Mijn Nautilus.

Professioneel en technisch

De afdeling Professioneel en technisch streeft namens onze leden het behoud van hoge veiligheids-, opleidings- en certificatienormen binnen de bedrijfstak na.

De afdeling participeert bij het formuleren van regelgeving op het hoogste niveau – door het vertegenwoordigen van maritieme professionals in de International Labour Organisation en de International Maritime Organisation. Het personeel van Professioneel en technisch is vertegenwoordigd in diverse nationale en Europese normeringsinstanties.

De afdeling fungeert als kennisbank van maritieme expertise voor andere delen van de vakbond en krijgt regelmatige input van het Professioneel en technisch forum, waarin Nautilus-leden kennis inbrengen en debatteren.

Campagnes en communicatie

De afdeling Campagnes en communicatie is verantwoordelijk voor alle aspecten van de externe betrekkingen van de vakbond en produceert specifieke materialen om kwesties die voor onze leden van levensbelang zijn onder de aandacht te brengen. De afdeling bestaat uit ervaren journalisten en PR-professionals en is onder andere verantwoordelijk voor:

  • de publicatie van het bekroonde maandblad van de vakbond, de Telegraph. Hierin leest u over de activiteiten van de vakbond en u vindt er een brede selectie van nieuwsberichten over de scheepvaart, opinies, hoofdartikelen en recensies
  • het onderhouden van de meertalige website van de vakbond
  • behandelen van vragen en verzoeken van de externe media
  • politieke lobby's
  • productie van publiciteitsmaterialen
  • productie van ledenenquêtes en specialistische rapporten
  • betrokkenheid bij bredere maritieme evenementen, campagnes en activiteiten

Het team van Campagnes en communicatie omvat een communicatie- en marketingadviseur in de Nederlandse vestiging die, naast de bovenstaande werkzaamheden, het Policy and Coordination Committee van de vakbond adviseert over marketing en werving. De adviseur is ook verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van bezoeken aan zeevaart- en binnenvaartscholen in Nederland.

Strategische campagnes

In 2016 heeft Nautilus een afdeling opgericht voor het voeren van strategische campagnes, met drie aandachtsvelden: Banen, Vaardigheden en de Toekomst; Communicatiemogelijkheden voor bemanningsleden; en Fair Ferries. Strategische campagnes zijn bedoeld om het dagelijks leven van leden te verbeteren en dienen als aanvulling op overige campagnes die de afdeling communicatie namens de vakbond uitvoert. De afdeling is ook verantwoordelijk voor het beheer van de social media forums van de vakbond.

Financiën

Alle activiteiten op het vlak van financiën, boekhouding en begrotingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën. De afdeling is verantwoordelijk voor alle bankrekeningen van de Nautilus International groep, alsmede de financiën van het Nautilus Welfare Fund.

De primaire taken van de afdeling Financiën zijn het verzorgen van de jaarrekeningen en belastingaangiften en het begeleiden van de organisatie bij het doorlopen van alle wettelijk verplichte audits/controles. Verder bereidt de afdeling de jaarbegroting voor en controleert en evalueert deze, int de contributies, beheert de salarisadministratie voor het secretariaat, verwerkt en betaalt alle facturen en is verantwoordelijk voor de belastingverplichtingen van de vakbond.

Sociale zorg

In de Nederlandse vestiging van Nautilus zet een specifieke medewerker zich in voor het welzijn van leden en andere actieve zeevarenden tijdens bezoeken aan schepen.

Word vandaag nog lid van Nautilus