Accessibility.SkipToMainContent

Nieuws/updates Corona-virus (COVID-19) 

Beste leden van Nautilus International aan boord of thuis

In deze onzekere tijd waarin werknemers en werkgevers geconfronteerd worden met de gevolgen van de Coronavirus hierbij de laatste up to date informatie en (hieronder) vragen & antwoorden. 

De Nautische sector behoort tot de vitale sector. Ondanks de uitbraak van Covid-19 gaat het werk in de Zeevaart, Binnenvaart, Sleepvaart, Offshore, Waterbouw en op bruggen en sluizen onverminderd door.

Dagelijks staan wij onze leden bij. Hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet bij, neemt u dan contact op met Nautilus International. infonl@nautilusint.org of +31(0)104771188.

Voorbeeld Covid-19 Protocol voor zeevarenden aan boord van Nederlandse schepen beschikbaar!

Nautilus heeft samen met de overheid en werkgevers een voorbeeld Covid-19 Protocol voor zeevarenden opgesteld. Dit Protocol ter bescherming van zeevarenden voor besmetting met Covid-19 kan door zeewerkgevers '1 op 1' voor gebruik aan boord worden overgenomen, maar kan ook op punten aangepast worden, wanneer de situatie op het specifieke (bijvoorbeeld kleinere) schip daarom vraagt.

Er is ook een voorbeeld vragenlijst toegevoegd, die de werkgever aan de werknemers kan toesturen voor het aan boord gaan.

In de Handreiking vindt u de toelichting op het voorbeeld Protocol en algemene informatie over Covid-19.

Verwijs uw werkgever hiernaar
Mocht er bij u aan boord geen Covid-19 veiligheidsinstructie of protocol gebruikt worden, verwijst u uw werkgever dan naar dit voorbeeld Covid-19 Protocol voor zeevarenden. Mocht het protocol van uw werkgever op belangrijke punten afwijken, neemt u dan contact met ons op via infonl@nautilusint.org

ILT Contingency Plan revision 3

ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-zeescheepvaart and

english.ilent.nl/themes/s/shipping-coronavirus-covid-19-contingency-plan-and-guidelines

Quarantaine in UK

Voor Zeevarenden en werknemers in de Offshore heeft Nautilus International en de UK Chamber of Shipping een speciale 'begeleidingsbrief' opgesteld voor werknemers die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, ter ondersteuning van hun vrijstelling van de vereiste om zichzelf 14 dagen na aankomst in het VK te isoleren. Meer informatie treft u hier aan.

Aflossingen zijn dringend noodzakelijk

Aflossen lukt nog steeds niet overal ter wereld. Dit leidt op bepaalde schepen tot humanitaire rampen en grote risico’s. Nautilus vindt het onacceptabel dat staten hier nog steeds belemmeringen blijven opwerpen terwijl de IMO, ILO, WHO, ITF, ICS en IFSMA al op 5 mei protocollen voor veilig aflossen hebben afgegeven en het dus mogelijk moet zijn mits lidstaten die protocollen gaan implementeren. Van force majeure is echt geen sprake meer, het moet worden opgelost. Als je als lid op een schip zit waar aflossen onacceptabel lang duurt en dit leidt tot gevaarlijke situaties, zorg dan dat Nautilus het weet. Dan kunnen we ons best doen om bij alle betrokken partijen op een oplossing aan te dringen. Meld dit ook bij de kapitein en de rederij.

Wij krijgen vragen over geldigheid van certificaten/vaardocumenten e.d. voor de Binnenvaart en de Zeevaart.

Vaardocumenten Binnenvaart

Geldigheid vaartijdverklaring:

Vanuit de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is besloten dat alle certificaten, verklaringen en andere documenten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, dit voorlopig ook blijven. Het gaat dan om alle certificaten, verklaringen en documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Ook voor de Rijnreisverklaring geldt, als deze op 15 maart 2020 nog geldig was dan blijft deze ook voorlopig geldig. U hoeft geen nieuwe verklaring aan te vragen.

Voor de officiële mededeling verwijzen wij u naar CCR

Vaardocumenten Zeevaart

Omdat voor certificaten en monsterboekjes het nu niet mogelijk is deze tijdig te verlengen is hierin in voorzien met Coronavirus (COVID-19) calamiteitenplan en richtlijnen (Nederlandse zeevaart) van de Nederlandse overheid (ILT).

Het contingency plan is hier te lezen: Koopvaardij Revision 2 

Dit calamiteitenplan is van toepassing op alle schepen die de vlag van Nederland voeren, inclusief visserijtrawlers >75 meter. Bij het samenstellen van dit deel van het calamiteitenplan en de richtlijnen heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport rekening gehouden met Circulaire IMO nr. 4204/ Add.5 van 17 maart 2020.

Vanaf 19 maart 2020 is de geldigheid van Nederlandse Vaarbevoegdheidsbewijzen van Bekwaamheid die vervalt vóór 19 september 2020, verlengd. De verlengde geldigheidsduur is voor 6 maanden (vanaf vervaldatum). De individuele zeevarende is niet verplicht een ​​aanvraag voor verlenging in te dienen gedurende n de COVID-19 gerelateerde beperkingen.

Tevens wordt de geldigheid van monsterboekjes die verstrijkt voor 19 september 2020, een verlengde geldigheidsduur van 6 maanden (vanaf vervaldatum) verleend.

Voor meer informatie: kiwaregister

Medische zeevaartkeuringen

Medische keuringscertificaten die voor 19 september 2020 verlopen zijn krijgen
een verlengde geldigheidsduur van 6 maanden (vanaf de vervaldatum) en kunnen ook gebruikt voor de aanvraag van een CoC bij het KIWA Register.

Voorts staat in het calamiteitenplan o.a.

Schepen die geen haven mogen binnenvaren:

Neem u dan contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als uw schip geen haven mag binnenvaren (088-489 0000)

Overzicht van overige Corona Vragen en Antwoorden

 1. Mijn werkgever geeft aan dat ik niet van boord en naar huis kan. Moet ik dit accepteren? 

  Omdat momenteel veel grenzen dicht zijn en er vrijwel geen vluchten beschikbaar zijn is aflossing soms simpelweg onmogelijk. Dit geldt vooral als je in het (verre) buitenland bent. Dan kun je voorlopig niet anders dan dit accepteren. Wel moet je zo snel dit weer redelijkerwijs kan, alsnog worden afgelost en gerepatrieerd. Het is begrijpelijk dat bepaalde reders als noodmaatregel alle aflossingen hebben opgeschort. Ook om besmettingen te voorkomen. Deze noodmaatregel moet echter redelijk en proportioneel zijn. Dit kan in de tijd ook veranderen als de situatie verandert. Neem contact met ons op voor advies als je twijfelt of een en ander in uw geval klopt.

 2. Als er tijdelijk geen werk beschikbaar is of er kan geen bemanningswissel plaatsvinden vanwege de situatie rondom het coronavirus, mag de werkgever mij dan langer verlof laten opnemen? En zo ja, moet de werkgever mij dan ook de structurele overwerkvergoeding betalen?

  De hoofdregel is dat verlofdagen van een werknemer niet zonder toestemming van de werknemer mogen worden ingezet voor het opvangen van een situatie die in redelijkheid voor rekening van de werkgever komt. Als er tijdelijk minder werk beschikbaar is of er kan geen bemanningswissel plaatsvinden, dan komt dit in beginsel voor rekening van de werkgever. Om dit op te vangen kunnen alleen extra verlofdagen worden ingezet als jij als werknemer daarmee daadwerkelijk vrijwillig akkoord gaat.  

  Het kan zijn dat er in de cao of individuele arbeidsovereenkomst specifieke bepalingen hierover zijn opgenomen. Van belang is verder dat er geen sprake mag zijn van een negatief verlofsaldo tenzij daar in de cao of arbeidsovereenkomst iets over is afgesproken.

  Als je als werknemer niet akkoord gaat met de inzet van verlofdagen, dan zal de werkgever minimaal het salaris moeten betalen dat je zou hebben gedurende je verlof, tenzij in de cao of de arbeidsovereenkomst anders is bepaald.

  Richtlijnen verlof in tijden van corona
  Als je individueel afspraken wil maken over inzet van verlof, of dat juist niet wilt, is dit document wellicht nuttig. Hierin heeft Nautilus spelregels voor afspraken rond inzet van verlof op een rij gezet. 

 3. Mag de werkgever mij vanwege de situatie met het coronavirus    langer aan boord laten blijven? 

  Onder normale omstandigheden mogen de vaar-/verlofschema’s niet zomaar zonder jouw toestemming worden aangepast.

  Als het gaat om andere vaar-/verlofschema's door de bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld omdat grenzen dicht zijn, geen vluchten beschikbaar zijn of om de kans op besmetting te verkleinen) dan kan dit wel van jou als werknemer worden verlangd. Ons advies is dus om te proberen, om flexibel te zijn. De incidentele afwijking moet wel redelijk en proportioneel zijn. Overleg met je werkgever.

  Als het gaat om een structurele aanpassing van de vaar-/verlofschema's voor een langere periode, bekijk dan goed wat dit voor jou en je collega’s betekent. Als het een afwijking van de cao is, trek dan bij ons aan de bel! Geldt bij jullie geen cao en hebben jullie een Ondernemingsraad, raadpleeg dan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad zal namelijk moeten instemmen met de (tijdelijke) invoering van afwijkende vaar-/ verlofschema's.

 4. Kan ik weigeren naar een schip te gaan in een Covid-19 gebied?

  Allereerst; volgens het MLC-Maritieme verdrag 2006 behoren scheepseigenaren de gezondheid en de veiligheid van zeevarenden te beschermen.

  Weigering naar een schip te gaan kan onder normale omstandigheden worden beschouwd als werkweigering. Wees daar ook nu voorzichtig mee. Echter in de huidige coronasituatie is niet voorzien in de cao of in het arbeidsrecht in het algemeen. Daar komt bij dat het vliegen naar een aantal landen niet mogelijk is. Kijk hiervoor op de ITF website. Het is dus moeilijk naar sommige landen af te reizen. Voorts wanneer niet de overheid een negatief reisadvies geeft voor bepaalde landen, kan een werkgever niet van u verlangen om naar zo'n land af te reizen. Overleg altijd met uw werkgever, de redelijkheid en goed werkgeverschap en goed werknemerschap zouden hier de weg moeten wijzen. Op de ITF website staan nog wat algemene adviezen voor reizen naar het buitenland.

  Bij vragen of twijfel neemt u dan contact op met Nautilus. Wij helpen je dan graag bij het maken van jouw afweging.

 5. Mag de werkgever mij andere werkzaamheden opdragen?

  Voorop staat dat de werkgever een algemeen instructierecht heeft. De werkgever kan, incidenteel, altijd van je vragen om ietwat andere werkzaamheden te verrichten dan gebruikelijk.

  Bovendien is sprake van een zeer bijzondere situatie. Onder deze omstandigheden kan een werkgever, structureel of voor een langere periode, aangepast werk voorstellen. Het kan zo zijn dat jij in redelijkheid dit voorstel moet aanvaarden, als dit om zwaarwichtige redenen nodig is of als sprake is van een wijziging van omstandigheden. Van belang is dus dat de aanpassing nodig is gelet op de crisissituatie rondom corona en dat geen lichtere maatregelen mogelijk zijn. Vraag ons zo nodig om advies.
Wij wensen u sterkte in deze zware tijd
 1. Mag de werkgever mij tijdens deze corona-periode wel aan boord plaatsen?

  Moet ik aan boord gaan? En hoe zit het met mijn veiligheid? Zeker wanneer er sprake is van werk in kleine ruimtes.
  Er is geen verbod van overheidswege dat werkzaamheden aan boord niet zijn toegestaan. Sterker nog, de scheepvaart en toelevering van producten en goederen is onderdeel van het zogeheten ‘vitale proces’ van voedselvoorziening. Het is in deze tijden juist van belang dat de scheepvaart niet wordt stilgelegd.

  Sommige werkgevers in de Binnenvaart en de Sleepvaart kiezen  er voor werknemers die in een risicogroep vallen (en dus mogelijk vatbaar zijn voor het coronavirus) uit voorzorg thuis te laten.

  In de Sleepvaart in bijvoorbeeld de haven van Rotterdam en Amsterdam wordt, er met de nodige veiligheid- en voorzorgsmaatregelen 'gewoon' afgelost. Dit geldt ook voor de Binnenvaart.

  Wel moet de werkgever er aan boord alles aan doen om de kans op coronabesmetting zoveel mogelijk te beperken. Dus zoveel, indien mogelijk, afstand bewaren tussen collega’s. 

  Als een zeevarende ziekteverschijnselen heeft, dan zal de zeevarende moeten worden geïsoleerd en zal er contact moeten worden opgenomen met de Radio Medische Dienst. De kapitein zal het protocol van de Radio Medische Dienst moeten volgen.

  Jouw werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hij moet hiervoor de risico’s in kaart brengen, beoordelen en passende maatregelen nemen, zoals het geven van voorlichting en zorgen voor voldoende zeep en tissues op toiletten. 

  Je kunt met je werkgever overleggen hoe hij de risico’s op besmetting verder kan verkleinen. Bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan de schoonmaak van de omgeving aan boord, waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen. Denk aan deurkrukken, toetsenborden of telefoons. Ook moet de werkgever zorgen voor duidelijke communicatie over hygiënemaatregelen en instructies over handen wassen.

  Zo zijn er veel verschillende maatregelen denkbaar. Heb je goede ideeën? Stel die dan voor aan je werkgever of de kapitein. Wij horen het ook graag als je nog andere oplossingen hebt. Spreek elkaar onderling ook aan op het naleven van de maatregelen. 

 2. Mag ik aan boord gaan werken als ik verkouden ben of eventuele andere corona-symptomen heb?

  De huidige richtlijnen van het RIVM geven duidelijk aan dat bij verkoudheid of eventuele andere coronasymptomen je thuis moet blijven. Dit in verband met de veiligheid van collega’s op de werkvloer. Zie link RIVM. Bespreek dit dan met je werkgever. 

  Ook verwijzen wij graag naar de informatie van de Kustwacht:
 1. Het zou fijn zijn om alvorens aan boord te gaan een coronatest te doen, dit om ervoor te zorgen dat we een 'schoon' schip/ werkomgeving niet besmetten. Zijn hier plannen voor?

  Nee, er zijn hier geen algemene plannen voor. Zie de link van RIVM. Maar is er sprake van een droge hoest en koorts, ga niet zomaar aan boord, neem dan eerst contact op met je werkgever.
 1. Moet de werkgever mijn loon bij ziekte doorbetalen als ik arbeidsongeschikt ben?

  Ja, het coronavirus verandert niets aan deze loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte.

 2. Ik had voor de volgende weken een vakantie aangevraagd, maar dit verzoek wil ik intrekken nu mijn reis is geannuleerd: kan dat?

  Als een vakantieaanvraag eenmaal was goedgekeurd, kan de werknemer dat niet zomaar eenzijdig intrekken. Dit moet in overleg met de werkgever. Als de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, mag hij de intrekking weigeren (bijvoorbeeld als de werkgever al voor tijdelijke vervanging heeft gezorgd). Onder zwaarwegend belang valt mogelijk ook de corona-situatie, bijvoorbeeld wanneer daardoor tijdelijk minder werk voorhanden is. Ook hier zijn goed werkgeverschap en goed werknemerschap belangrijk. Dus ook uw belang moet hierbij worden meegewogen.

Bovenstaande is een algemeen advies. Raadpleeg ook uw cao of vraag ons om advies. 

Het zijn zowel voor jou als werknemer als voor de werkgever moeilijke tijden. Probeer zoveel mogelijk in overleg met elkaar tot een oplossing te komen!
Blijf je zitten met vragen en kom je er met jouw werkgever niet uit, neem dan contact op met Nautilus International infonl@nautilusint.orginfowaterbouw@nautilusint.org of +31(0)104771188.

Raadpleeg ook de FNV website voor nog meer vragen en antwoorden over Corona en werk. 

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus