Accessibility.SkipToMainContent

Dit zijn moeilijke tijden en het is vermoedelijk nog maar het begin. Wereldwijd volgen de verschillende maatregelen elkaar nu snel op. Dit heeft ook impact op het werk van al onze leden.

In zijn algemeenheid geldt dat dit een zeer bijzondere situatie is. Niemand was hierop voorbereid: Nederland niet, jullie niet en jullie werkgevers ook niet. De situatie verlangt dat werkgevers en werknemers zich over en weer redelijk gedragen. Net als dat deze situatie van werkgevers flexibiliteit vraagt, kan dit kan betekenen dat enige flexibiliteit van werknemers kan worden verlangd. Wel zal steeds een afweging moeten worden gemaakt: bescherming van jullie gezondheid en behoud van banen en arbeidsvoorwaarden is ook belangrijk!

Hieronder beantwoorden we een aantal specifieke vragen. Van belang is dat de situatie steeds wijzigt en dat de vragen naar de huidige stand van zaken zijn beantwoord. Ook kan de situatie per bedrijf of per werknemer verschillen. De toepasselijke cao of de individuele arbeidsovereenkomst kan specifieke bepalingen bevatten.

Corona Vragen en Antwoorden Overzicht

 1. Mijn werkgever geeft aan dat ik niet van boord en naar huis kan. Moet ik dit accepteren? 

Omdat momenteel veel grenzen dicht zijn en er weinig vluchten beschikbaar zijn is aflossing soms simpelweg onmogelijk. Dit geldt vooral als je in het (verre) buitenland bent. Dan kun je voorlopig niet anders dan dit accepteren. Wel moet je zo snel dit weer redelijkerwijs kan, alsnog worden afgelost en gerepatriëerd. Het is begrijpelijk dat bepaalde reders als noodmaatregel even alle aflossingen hebben opgeschort. Ook om besmettingen te voorkomen. Zo’n noodmaatregel moet echter redelijk en proportioneel zijn. Dit kan in de tijd ook veranderen als de situatie verandert. Neem contact met ons op voor advies als je twijfelt of een en ander in uw geval klopt.

 1. Als er tijdelijk geen werk beschikbaar is of er kan geen bemanningswissel plaatsvinden vanwege de situatie rondom het coronavirus, mag de werkgever mij dan langer verlof laten opnemen? 
  En zo ja, moet de werkgever mij dan ook de structurele overwerkvergoeding betalen?

De hoofdregel is dat verlofdagen van een werknemer niet zonder toestemming van de werknemer mogen worden ingezet voor het opvangen van een situatie die in redelijkheid voor rekening van de werkgever komt. Als er tijdelijk minder werk beschikbaar is of er kan geen bemanningswissel plaatsvinden, dan komt dit in beginsel voor rekening van de werkgever. Om dit op te vangen kunnen alleen extra verlofdagen worden ingezet als jij als werknemer daarmee daadwerkelijk vrijwillig akkoord gaat.  

Het kan zijn dat er in de cao of individuele arbeidsovereenkomst specifieke bepalingen hierover zijn opgenomen. Van belang is verder dat er geen sprake mag zijn van een negatief verlofsaldo tenzij daar in de cao of arbeidsovereenkomst iets over is afgesproken.

Als je als werknemer niet akkoord gaat met de inzet van verlofdagen, dan zal de werkgever het salaris moeten betalen dat je zou hebben verdiend als je wel aan het werk zou zijn geweest. Dit is dus het salaris plus eventuele toeslagen, tenzij in de cao of de arbeidsovereenkomst anders is bepaald.

Als je als werknemer wel akkoord gaat met de inzet van verlofdagen, dan ontvang je in de meeste gevallen de verlofgage en dus geen eventuele overwerkvergoedingen, tenzij in de cao of arbeidsovereenkomst anders is bepaald.

 1. Mag de werkgever mij vanwege de situatie met het coronavirus langer aan boord laten blijven?

Onder normale omstandigheden mogen de rotatieschema’s niet zomaar zonder jouw toestemming worden aangepast.

Als het gaat om een incidenteel andere rotatie door de bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld omdat grenzen dicht zijn, geen vluchten beschikbaar zijn of om de kans op besmetting te verkleinen) dan kan dit waarschijnlijk wel van jou als werknemer worden verlangd. Ons advies is dus om te proberen, om flexibel te zijn. De incidentele afwijking moet wel redelijk en proportioneel zijn. Overleg met je werkgever.

Als het gaat om een structurele aanpassing van de rotatieschema’s voor een langere periode, bekijk dan goed wat dit voor jou en je collega’s betekent. Als het een afwijking van de cao is, trek dan bij ons aan de bel! Geldt bij jullie geen cao en hebben jullie een Ondernemingsraad, raadpleeg dan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad zal namelijk moeten instemmen met de (tijdelijke) invoering van een afwijkend rotatieschema.

 1. Kan ik weigeren naar een schip te gaan in een Covid-19 gebied?

Weigering naar een schip te gaan kan onder normale omstandigheden worden beschouwd als werkweigering. Wees daar ook nu voorzichtig mee. Echter in deze ‘force majeure’ situatie is niet voorzien in de cao of in het arbeidsrecht in het algemeen. Daar komt bij als de overheid een negatief reisadvies geeft voor bepaalde landen, kan een werkgever niet van u verlangen om naar zo`n land af te reizen. Los daarvan zijn er wellicht geen vluchten naar desbetreffende landen. Overleg altijd met uw werkgever, de redelijkheid en goed werkgeverschap en goed werknemerschap zouden hier de weg moeten wijzen.

Bij vragen of twijfel neemt u dan contact op met Nautilus. Wij helpen je dan graag bij het maken van jouw afweging.

 

Wij wensen u sterkte in deze zware tijd
 1. Mag de werkgever mij andere werkzaamheden opdragen?

Voorop staat dat de werkgever een algemeen instructierecht heeft. De werkgever kan, incidenteel, altijd van je vragen om ietwat andere werkzaamheden te verrichten dan gebruikelijk.

Bovendien is sprake van een zeer bijzondere situatie. Onder deze omstandigheden kan een werkgever, structureel of voor een langere periode, aangepast werk voorstellen. Het kan zo zijn dat jij in redelijkheid dit voorstel moet aanvaarden, als dit om zwaarwichtige redenen nodig is of als sprake is van een wijziging van omstandigheden. Van belang is dus dat de aanpassing nodig is gelet op de crisissituatie rondom corona en dat geen lichtere maatregelen mogelijk zijn.  Vraag ons zo nodig om advies.

 1. Mag de werkgever mij tijdens deze corona-periode wel aan boord plaatsen?

Moet ik aan boord gaan? En hoe zit het met mijn veiligheid? Zeker wanneer er sprake is van werk in kleine ruimtes.
Er is geen verbod van overheidswege dat werkzaamheden aan boord niet zijn toegestaan. Sterker nog, de scheepvaart en toelevering van producten en goederen is onderdeel van het zogeheten ‘vitale proces’ van voedselvoorziening. Het is in deze tijden juist van belang dat de scheepvaart niet wordt stilgelegd.

Wel moet de werkgever er aan boord alles aan doen om de kans op coronabesmetting zoveel mogelijk te beperken. Dus zoveel, indien mogelijk, afstand bewaren tussen collega’s. De werkgever moet zoveel mogelijk aparte slaapplekken/hutten beschikbaar stellen. In de messroom zal niet met zijn allen mogen worden gegeten of met de juiste afstand. De juiste hygiënemaatregelen moeten worden opgedragen aan de werknemers (o.a. handen wassen). De werkgever moet ook zorgen dat er voldoende handgels, handschoenen, papieren zakdoekjes en mondkapjes aan boord beschikbaar zijn. Als een zeevarende ziekteverschijnselen heeft, dan zal de zeevarende moeten worden geïsoleerd en zal er contact moeten worden opgenomen met de Radio Medische Dienst. De kapitein zal het protocol van de Radio Medische Dienst moeten volgen.

Jouw werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hij moet hiervoor de risico’s in kaart brengen, beoordelen en passende maatregelen nemen, zoals het geven van voorlichting en zorgen voor voldoende zeep en tissues op toiletten. 

Je kunt met je werkgever overleggen hoe hij de risico’s op besmetting verder kan verkleinen. Bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan de schoonmaak van de omgeving aan boord, waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen. Denk aan deurkrukken, toetsenborden of telefoons. Ook moet de werkgever zorgen voor duidelijke communicatie over hygiënemaatregelen en instructies over handen wassen.

Zo zijn er veel verschillende maatregelen denkbaar. Heb je goede ideeën? Stel die dan voor aan je werkgever of de kapitein. Wij horen het ook graag als je nog andere oplossingen hebt. Spreek elkaar onderling ook aan op het naleven van de maatregelen.

 1. Mag ik aan boord gaan werken als ik verkouden ben of eventuele andere corona-symptomen heb?

De huidige richtlijnen van het RIVM geven duidelijk aan dat bij verkoudheid of eventuele andere coronasymptomen je thuis moet blijven. Dit in verband met de veiligheid van collega’s op de werkvloer. Zie link RIVM. Bespreek dit dan met je werkgever.rivm.nl/

 1. Het zou fijn zijn om alvorens aan boord te gaan een coronatest te doen, dit om ervoor te zorgen dat we een "schoon" schip/ werkomgeving niet besmetten. Zijn hier plannen voor?

Nee, er zijn hier geen algemene plannen voor. Zie de link van RIVM. Maar is er sprake van een droge hoest en koorts, ga niet zomaar aan boord, neem  dan eerst contact op met je werkgever.

 1. Moet de werkgever mijn loon bij ziekte doorbetalen als ik arbeidsongeschikt ben?

Ja, het coronavirus verandert niets aan deze loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte.

 1. Ik had voor de volgende weken een vakantie aangevraagd, maar dit verzoek wil ik intrekken nu mijn reis is geannuleerd: kan dat?

Als een vakantieaanvraag eenmaal was goedgekeurd, kan de werknemer dat niet zomaar eenzijdig intrekken. Dit moet in overleg met de werkgever. Als de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, mag hij de intrekking weigeren (bijvoorbeeld als de werkgever al voor tijdelijke vervanging heeft gezorgd). Onder zwaarwegend belang valt mogelijk ook de corona-situatie, bijvoorbeeld wanneer daardoor tijdelijk minder werk voorhanden is. Ook hier zijn goed werkgeverschap en goed werknemerschap belangrijk. Dus ook uw belang moet hierbij worden meegewogen.

Bovenstaande is een algemeen advies. Raadpleeg ook uw CAO of vraag ons om advies. .

Het zijn zowel voor jou als werknemer als voor de werkgever moeilijke tijden. Probeer zoveel mogelijk in overleg met elkaar tot een oplossing te komen!
Blijf je zitten met vragen en kom je er met jouw werkgever niet uit, neem dan contact op met Nautilus International infonl@nautilusint.orginfowaterbouw@nautilusint.org of +31(0)104771188.

Raadpleeg ook de FNV website voor nog meer vragen en antwoorden over Corona en werk. 

Sterkte voor iedereen in deze zware tijd.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus