ga naar de inhoud

Update: Boostervaccinaties vanaf 11 januari 2022 beschikbaar

Vanaf 11 januari 2022 is de Arbo Unie gestart met het verzorgen van boostervaccinaties voor zeevarenden in Nederlandse zeehavenregio's. Boostervaccinaties kunnen alleen worden gezet indien de zeevarende reeds een basisvaccinatiereeks heeft voltooid. Voor boostervaccinatie van zeevarenden heeft de Nederlandse overheid 25.000 vaccins van het mRNA-type Comirnaty (Pfizer Biontech) beschikbaar gesteld. Neem voor meer informatie contact op met jouw werkgever. De algehele communicatie over de boostervaccinatiecampagne verloopt via de KVNR en kvnr.nl/vaccines4seafarers

Covid-vaccinaties voor zeevarenden              

Uitbreiding werkingssfeer Nederlands programma voor Covid-19-vaccinatie zeevarenden 

Het ministerie van VWS heeft groen licht gegeven voor de uitbreiding van het vaccinatieprogramma. Dit betekent concreet dat vanaf woensdag 1 september 2021 het Nederlandse COVID-19 vaccinatieprogramma voor zeevarenden wordt uitgebreid naar alle zeevarenden die werken op schepen die de havens van Delfzijl-Eemshaven, Amsterdam-IJmuiden, Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk en Vlissingen Terneuzen aandoen. De nationaliteit van de zeevarende of de registratie (vlag) van het schip vormen geen beperking.

Echter zeevarendendiewerkenopvissersvaartuigen (met uitzondering van trawlers), overheidsvaartuigen, jachten en schepen die geen internationale reizen maken zijn van deelname aan het programma uitgesloten. De vaccinatiewordt uitgevoerd door de Arbo Unie.

Afspraken voor vaccinatie kunnen alleen worden gemaakt door werkgevers of scheepsagenten die in Nederland zijn gevestigd. Om afspraken voor vaccinatie te kunnen maken dienen partijen eerst een account aan te maken, wat hier kan worden gedaan. Door het aanmaken van het account gaat men akkoord met de voorwaarden en tarieven die door de Arbo Unie worden gehanteerd en wordt men door laatstgenoemde erkend als zakelijke relatie. De geldende procedures – de Algemene Informatie en Deel I (Nederlandse zeehavens) – zijn te downloaden van de KVNR-website.

Vaccinatie op Schiphol blijft alleen beschikbaar voor zeevarenden die op Nederlandse schepen werken (schip of scheepsmanager geregistreerd in Nederland). De vaccinatie wordt uitgevoerd door KLM Health Services. De geldende procedures – de Algemene Informatie en Deel II (luchthaven Schiphol) – zijn te downloaden van de KVNR-website.

In geval van vragen kunt u een e-mail sturen naar: oktovaccinate@kvnr.nl

Expansion scope Dutch programme for the Covid-19 vaccination of seafarers. 

From Wednesday 1 September 2021 the scope of the Netherlands COVID-19 vaccination program for seafarers will be expanded to all seafarers working on ships calling the ports of Delfzijl-Eemshaven, Amsterdam-IJmuiden, Rotterdam-Dordrecht-Moerdijk and Flushing Terneuzen. The nationality of the seafarer or the registration (flag) of the ship do not constitute a restriction. However, excluded are seafarers working on fishing vessels (except trawlers), government ships, yachts and ships not engaged on international voyages. Vaccination is administered by the Arbo Unie.

Appointments for vaccination can only be arranged by employers or ship agents that are based in the Netherlands. To be able to arrange appointments for vaccination, parties have to create an account first, which can be done here. By creating the account, one agrees with the terms and conditions applied by the Arbo Unie and is recognized by the latter as an approved business partner. The applicable procedures – the General Information and Part I (Dutch seaports) - can be downloaded from the KVNR website.

Vaccination at Schiphol Airport remains available to only seafarers working on Dutch ships (ship or ship manger registered in the Netherlands). Vaccination is administered by KLM Health Services. The applicable procedures – the General Information and Part II (Schiphol Airport) - can be downloaded from the KVNR website.

In case of any questions you may send an e-mail to : oktovaccinate@kvnr.nl

Vaccinaties voor zeevarenden in Rotterdam

Op 2 augustus is het vaccinatieprogramma (beperkt) uitgebreid in de Nederlandse zeehavenregio Rotterdam, voor alle zeevarenden van alle schepen die internationale reizen over zee maken. Deze uitbreiding is een proef die twee maanden duurt.

Hieronder een aantal door onze leden veel gestelde vragen (& antwoorden):

Vraag: Uit het nieuws vernam ik recent dat het Janssen vaccin wordt afgeraden voor mensen jonger dan 44 jaar. Kom ik nu nog in aanmerking van het vaccin?

Antwoord: Nederland verkeert in de luxe positie dat er uit diverse vaccins kan worden gekozen. Dat de overheid nu de inzet van het Janssen-vaccin lijkt af te schalen voor de landelijke vaccinatiestrategie, doet geen afbreuk aan de inzet van het vaccin voor het vaccinatieprogramma voor zeevarenden.

In bepaalde gevallen, zoals voor moeilijk bereikbare doelgroepen, is het volgens de Gezondheidsraad wel verstandig om het Janssen-vaccin aan te bieden, omdat mensen met één prik van Janssen direct volledig gevaccineerd zijn. Deze adviezen neemt minister De Jonge van VWS over.

Vraag: Wanneer kan ik mij laten vaccineren?

Antwoord: Het vaccinatieprogramma start vanaf het moment dat de overheid de vaccins overdraagt aan de sector. Dit is naar verwachting vanaf medio juni. Tot die tijd wordt er hard verder gewerkt aan het opzetten van systemen, die ervoor moeten gaan zorgen dat het vaccinatieproces zo efficiënt mogelijk kan verlopen.

Vraag: Wat zijn de voorwaarden om voor vaccinatie in aanmerking te komen?

Antwoord: Het vaccinatieprogramma is uitsluitend en alleen bedoeld voor actieve zeevarenden, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats, werkzaam aan boord van zeeschepen onder Nederlandse vlag of onder Nederlands beheer. Aanmelding verloopt via de werkgever die jou daartoe een uitnodiging zal sturen tezamen met een door jou in te vullen verklaring van geen bezwaar alsmede een vragenlijst over jouw gezondheid.

Vraag: Waar kan ik worden gevaccineerd en met welk vaccin?

Antwoord: De keuze van de locatie is afhankelijk van de situatie en zal worden gemaakt in overleg met de werkgever. De redersvereniging KVNR heeft met een tweetal private partijen afspraken gemaakt over waar de vaccinaties zullen worden aangeboden. De aangewezen locaties zijn:

Groningen Seaports; aan boord van het schip of een wallocatie.

Haven van Amsterdam; aan boord van het schip of een wallocatie.

Haven van Rotterdam; aan boord van het schip of een wallocatie.

North Sea Port (Vlissingen, Terneuzen); aan boord van het schip of een wallocatie

Schiphol: de transit zone en Schiphol Oost.

Het vaccin: In alle gevallen zal er gebruik gaan worden gemaakt van het zgn. Janssen vaccin. Het vaccin waarbij slechts één vaccinatie nodig is.

Het zijn de werkgevers die ten behoeve van hun zeevarende werknemers de vaccinatieverzoeken moeten indienen. Waar het vaccineren dan vervolgens zal plaatsvinden, is afhankelijk van de situatie op dat moment. Monster je aan in bijvoorbeeld Rotterdam, dan ligt het voor de hand dat het vaccineren daar zal plaatsvinden. Vlieg je via Schiphol dan lijkt dat de meest aangewezen locatie. Tot die tijd kan het geen kwaad om jouw werkgever alvast op de hoogte te stellen van het feit dat je graag gevaccineerd wilt worden, zodat daar in de planning rekening mee kan worden gehouden.

Vraag: Is de vaccinatie verplicht?

Antwoord: er is niemand die je kan verplichten om een vaccinatie te nemen.

Vraag: Het reguliere vaccinatie programma in Nederland ligt aardig op koers. Kies ik nu daarvoor of ga ik voor het zeevarenden vaccinatieprogramma?

Antwoord: Het vaccinatieprogramma voor zeevarenden is in aanvulling op het reguliere Nederlandse vaccinatieprogramma en niet ter vervanging van. Er kan dus een keuze worden gemaakt voor het programma dat het beste past bij jouw situatie. Biedt het nationale vaccinatieprogramma bijvoorbeeld het Janssen vaccin aan en valt dat binnen jouw verlofperiode dan lijkt dat de beste optie. Daar waar het nationale programma een vaccin aanbiedt dat  twee keer dient te worden gegeven en er onduidelijkheid bestaat over of beide data samenvallen met jouw verlofperioden dan lijkt de optie voor een vaccin uit het zeevarendenprogramma de beste optie. Natuurlijk zijn er ook situaties te bedenken waar je op basis van jouw reguliere vaar/verlofschema net niet kunt deelnemen aan het nationale programma. In dat geval kan het lonen om met jouw werkgever in contact te treden om te bezien of hij de kleine verandering die nodig is in het vaar/verlof schema kan faciliteren. 

Vraag: Ik zit nu op zee en word pas over twee maanden afgelost. Kan ik dan nog steeds gebruik maken van het Janssen vaccin onder het zeevarendenprogramma?

Antwoord: De overheid heeft in totaal zo’n 50.000 Janssen vaccins toegezegd onder het zeevarendenprogramma. De eerste levering wordt in de tweede helft van juni verwacht. Omdat onmogelijk alle voor de vaccinatie in aanmerking komende zeevarenden dan gelijk in Nederland kunnen zijn is besloten om te kiezen voor een programma dat een doorlooptijd kent van vele maanden. Hoeveel maanden precies, dat is nog niet duidelijk maar als er gekeken wordt naar de gangbare uitzendtermijn van de Nederlandse zeevarenden dan zou een ieder die het wil gebruik moeten kunnen maken van het programma.

Vraag: Momenteel zit ik nog vast aan boord in Taiwan, vanwege de lockdown. Nu had ik het bericht gelezen dat zeevarenden het Janssen krijgen in juni. Ik vroeg me af of we daar een oproep voor krijgen, of dat we ons zelf ergens moeten inschrijven? 

Antwoord: De overheid stelt de vaccinaties gratis ter beschikking aan de redersvereniging KVNR, die op haar beurt met de organisaties die gaan vaccineren procedure afspraken maakt over het waar en wanneer. Naar verwachting kunnen de eerste vaccins vanaf medio juni worden gezet. Om ervoor in aanmerking te komen, dient jouw werkgever daartoe voor jou en jouw collega’s een verzoek in te dienen. De achterliggende reden hiervoor is om controle op misbruik van de regeling mogelijk te maken en tevens om de administratieve last van de organisaties, die gaan vaccineren, tot een minimum te beperken. Tevens is het jouw werkgever die moet opdraaien voor de kosten van het vaccineren. Indien jouw werkgever aan het programma wenst deel te nemen, zal hij jou daar binnenkort over informeren. Vooruitlopend daarop kun je jouw werkgever natuurlijk nu al laten weten dat je graag voor de vaccinatie in aanmerking wenst te komen.

Vraag: De schepen van mijn rederij varen niet onder de Nederlandse vlag en vallen evenmin onder Nederlands beheer;  meest Luxemburg , Mauritius en België. De manning van de schepen wordt wel vanuit Nederland geregeld. Valt dat ook onder de paraplu van ‘Nederlands Beheer’? Of betreft het beheer slechts de schepen zelf?

Antwoord: In dit geval kom je helaas niet in aanmerking voor een vaccinatie vanuit het NL programma. Het programma is op basis van de schepen. Staat er een Nederlandse vlag op de kont of vindt het beheer van het schip vanuit Nederland plaats dan kom je als zeevarende wel in aanmerking voor het programma.

Vraag: Ik werk bij een rederij die voor zover ik kan nagaan geen lid is van de KVNR. Hoe kom ik in aanmerking voor de vaccinatie?

Antwoord: Het vaccinatieprogramma is bestemd voor alle zeevarenden aan boord van schepen onder Nederlandse vlag of onder Nederlands beheer. Lidmaatschap van de werkgever bij de KVNR is hiervoor niet nodig!

Vraag: Val ik als stagiair ook onder het programma?

Antwoord: Als je als stagiair bent verbonden aan een schip dat onder de regeling valt dan val je automatisch onder het programma. Het vaccin is geregistreerd vanaf de leeftijd van 18 jaar.  

STAAT JOUW VRAAG HIER NIET BIJ? MAIL DEZE DAN NAAR: infonl@nautilusint.org

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus