ga naar de inhoud

Vervoer via kustwateren en binnenvaart heeft veel voordelen ten opzichte van vervoer over de weg en per spoor

Nautilus voert campagne om ervoor te zorgen dat nationale overheden en Europese regelgevende instanties vrachtvervoer per schip blijven ondersteunen en stimuleren

De kwesties

Het Europese vasteland telt meer dan 37.000 km binnenvaarwegen die honderden steden en vele landen met elkaar verbinden. In het VK wordt ook een klein aantal binnenvaarwegen nog steeds gebruikt voor vrachtvervoer en de kustwateren hebben zeker de potentie om de 'snelwegen van de zee' te worden.

Vrachtvervoer per schip is een concurrerend en milieuvriendelijk alternatief voor vervoer over de weg en per spoor. Het kan ook zorgen voor minder files op de weg en is uitermate veilig.

Desondanks worden leden uit de branche geconfronteerd met problemen die arbeiders in andere sectoren van de maritieme bedrijfstak bekend in de oren klinken. Zij hebben te maken met lange werktijden, gebrek aan opleiding en ontwikkeling en druk op hun banen wanneer er arbeiders uit lagelonenlanden worden aangenomen met salarissen die onder de Europese levensstandaard liggen.

Veel transport- en logistieke bedrijven benutten de binnenvaart en de kustwateren niet ten volle en de overheidssteun voor het aanhouden van deze vaarwegen, met name in het VK, is meer dan ooit tanende. In de afgelopen jaren is er zelfs sprake van een proportionele afname van het vrachtvervoer via de binnenvaart en kustwateren.

Op het vasteland van Europa worstelt de binnenvaartsector met de wereldwijde economische terugloop, met een aanzienlijke afname van de vrachtvolumes op de Rijn en andere grote vaarwegen in de EU en de Europese Economische Ruimte (EER). De sector heeft ook te lijden onder overcapaciteit waardoor de vervoerstarieven worden gedrukt.

Wat Nautilus doet

De vakbond is van mening dat vrachtvervoer per schip moet worden beschermd en aangemoedigd in heel Europa en dat er veel meer goederen langs deze weg moeten worden vervoerd. We willen ons sterk maken voor de banen en vaardigheden van het personeel in de binnenvaart en op de kustwateren en zorgen voor een eerlijke concurrentie, zonder dat bedrijven personeel aannemen met salarissen onder de levensstandaard van de landen waarin ze actief zijn.

We voeren campagne voor meer vrachtvervoer over het water en het beter gebruikmaken van bestaande vaarwegen, met name via het project TEN-T van de EU en de sociale partners. Verder zetten we ons in om te zorgen dat het beleid van de Europese Commissie de juiste ondersteuning voor de bedrijfstak biedt – met name ondersteuning van investeringen in nieuwe en groenere schepen. We hebben de Britse overheid herhaaldelijk beleidsinitiatieven voorgelegd over stimulering van het vrachtvervoer via het water en om het concept 'snelwegen van de zee' te omarmen.

Nautilus neemt deel aan wervingscampagnes voor meer aanwezigheid van de vakbond in de sector – om te zorgen dat de stem van de werknemers beter wordt gehoord en om actie te ondernemen tegen de ondermaatse arbeidsomstandigheden in deze sector.

Nautilus maakt zich ook sterk voor een hoogwaardige training en certificering (vergelijkbaar met de STCW) van binnenvaartpersoneel, zodat uiterst deskundige en gekwalificeerde binnenschippers op alle Europese vaarwegen kunnen werken.

Nautilus heeft gelobbyd bij Europese overheden ter ondersteuning van de overeenkomst tussen de sociale partners over werktijden in de binnenvaartsector. Deze overeenkomst regelt de rusttijden en andere arbeidsomstandigheden in de sector.

De vakbond heeft via de Europese Transportarbeidersfederatie (ETF) een gids met de naam 'River Speak' uitgebracht, met daarin basisuitdrukkingen voor binnenschippers die voor hun werk door een aantal Europese landen met verschillende talen reizen.

Hoe u kunt helpen

Vraag uw gekozen volksvertegenwoordiger wat zij doen om het vrachtvervoer per schip te stimuleren. Vraag uw lid van het Europees Parlement om maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en investeringen in de binnenvaart in de EU te ondersteunen. En steun de campagnes van de vakbond om de ledenaantallen in deze sector te verhogen.

Word vandaag nog lid van Nautilus