ga naar de inhoud

Vast beleid

Bij staking door leden van andere vakbonden moeten de leden van Nautilus International geen taken uitvoeren die normaliter door leden van de stakende vakbond worden verricht en niets doen dat de situatie mogelijkerwijs zou kunnen verergeren en dat een eventuele oplossing voor het probleem in de weg zou kunnen staan.

Dit onderstaande vaste beleid bevat afzonderlijke paragrafen voor zeevarende leden, leden in de binnenvaart en aan land gestationeerd personeel.

Elke paragraaf verwijst naar de stakingsleider, die wettelijk verplicht is om een kledingstuk te dragen waarmee hij/zij als zodanig herkenbaar is (bijv. door het dragen van een band om de arm of een ander kledingstuk of hes) en die in het bezit dient te zijn van een document van de betreffende vakbond waarin wordt verklaard dat de stakingsactie door de vakbond is goedgekeurd.

Zeevarende leden | Leden in de binnenvaart | Aan land gestationeerde leden

Zeevarende leden

Bij het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden dienen leden, conform de toepasselijke wetgeving en hun arbeidsovereenkomst, te zorgen dat er een volledige, goed opgeleide en gekwalificeerde bemanning aan boord is en dat er aan alle overige veiligheidsvereisten is voldaan, alvorens met een schip uit te varen. Leden mogen niet pogen om een staking te doorbreken door te varen met schepen met een onvolledige bemanning of indien er sprake is van een onveilige situatie.

Bij het uitvoeren van dit vaste beleid moeten leden alle noodzakelijke stappen ondernemen om de veiligheid van alle opvarenden te waarborgen en ervoor zorgen, zonder daarbij incidenten uit te lokken, dat het schip en de uitrusting in een zeewaardige staat zijn om de reis, nadat het geschil is opgelost, zo spoedig mogelijk te hervatten.

Bij het nemen van stappen ten behoeve van hun eigen welzijn moeten leden zich terughoudend opstellen en waar nodig samenwerken en betrekkingen onderhouden met de lokale stakingsleider voor een zo spoedig mogelijk herstel van de normale toestand.

Disciplinaire maatregelen voor stakende zeevarenden 

Indien er in het officiële logboek aantekeningen worden gemaakt over individuele stakende zeevarenden, dienen leden van Nautilus hieraan geen medewerking te verlenen door dit zelf uit te voeren of hier getuige van te zijn, behoudens het maken van een aantekening in de volgende vorm: 'Op deze dag is de reguliere gang van zaken op het schip onderbroken door het staken van bemanningsleden in het kader van een collectief arbeidsgeschil.'

Stakingsposten

Pogingen tot het doorbreken van een stakerspost kunnen snel leiden tot geweld en langdurige verstoring van de onderlinge verhoudingen.

Als een lid een stakingspost moet doorkruisen om zijn/haar tijdelijke thuis aan boord van een schip te bereiken, dan dient de leider van de stakingspost op niet-agressieve wijze te worden verzocht om doorgang naar het verblijf te verlenen.

Mocht een dergelijke aanpak falen, dan moeten de leden contact opnemen met Nautilus, onder vermelding van de naam van de betreffende vakbond en de locatie van de stakingsposten.

Specifieke situaties

Om onze leden in bescherming te nemen tegen mogelijke druk van specifieke leidinggevenden, kan de general secretary van Nautilus hen in uitzonderlijke situaties instructies in plaats van aanwijzingen geven.

Lokale problemen

Situaties waarin dit vaste beleid niet voorziet, dienen met de van professioneel zeevarenden te verwachten discretie en tact te worden afgehandeld, waar mogelijk in overleg met een Nautilus-functionaris.

Kapiteins

In het belang van alle betrokkenen dienen kapiteins zich, als deelnemer of als stakingsbreker, te onthouden van directe betrokkenheid bij stakingen van officieren. De kapitein moet zijn of haar wettelijke en contractuele positie handhaven en alle leden van Nautilus dienen er tijdens de staking voor te zorgen dat bedrijfsmanagers of afgevaardigden, de lokale politie of het leger geen aanleiding vinden om de kapitein terzijde te stellen of te vervangen. Zo kan een conflict tussen officieren en managers worden opgelost zonder dat dit resulteert in een verstoring van de onderlinge relaties na afloop van de staking en wellicht zelfs het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Kapiteins die vasthouden aan dit vaste beleid ontvangen hierbij de volledige steun van het bestuur van de vakbond.

Dokters en medisch personeel

Dokters en medisch personeel moeten met name kennis nemen van de vereisten van dit beleid voor leden, zodat zij alle eventueel benodigde stappen kunnen ondernemen om de veiligheid van alle opvarenden te waarborgen. Dit betekent het verlenen van medische bijstand aan eenieder die medische hulp behoeft, ongeacht of deze wel of geen onderdeel uitmaakt van de bemanning van het schip.


Leden in de binnenvaart

Bij het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden dienen leden, conform de toepasselijke wetgeving en hun arbeidsovereenkomst, te zorgen dat er een volledige, goed opgeleide en gekwalificeerde bemanning aan boord is en dat er aan alle overige veiligheidsvereisten is voldaan, alvorens met een schip uit te varen. Leden mogen niet pogen om een staking te doorbreken door te varen met schepen met een onvolledige bemanning of indien er sprake is van een onveilige situatie.

Bij het uitvoeren van dit vaste beleid moeten leden alle noodzakelijke stappen ondernemen om de veiligheid van alle opvarenden te waarborgen en ervoor zorgen, zonder daarbij incidenten uit te lokken, dat het schip en de uitrusting in een zeewaardige staat zijn om de reis nadat het geschil is opgelost zo spoedig mogelijk te hervatten.

Bij het nemen van stappen ten behoeve van hun eigen welzijn moeten leden zich terughoudend opstellen en waar nodig samenwerken en betrekkingen onderhouden met de lokale stakingsleider voor een zo spoedig mogelijk herstel van de normale toestand.

Stakingsposten

Pogingen tot het doorbreken van een stakerspost kunnen snel leiden tot geweld en langdurige verstoring van de onderlinge verhoudingen.

Als een lid een stakingspost moet doorkruisen om zijn/haar tijdelijke thuis aan boord van een schip te bereiken, dan dient de leider van de stakingspost op niet-agressieve wijze te worden verzocht om doorgang naar het verblijf te verlenen.

Mocht een dergelijke aanpak falen, dan moeten de leden contact opnemen met Nautilus, onder vermelding van de naam van de betreffende vakbond en de locatie van de stakingsposten.

Specifieke situaties

Om onze leden in bescherming te nemen tegen mogelijke druk van specifieke leidinggevenden, kan de general secretary van Nautilus hen in uitzonderlijke situaties instructies in plaats van aanwijzingen geven.

Lokale problemen

Situaties waarin dit vaste beleid niet voorziet, dienen met de van professioneel zeevarenden te verwachten discretie en tact te worden afgehandeld, waar mogelijk in overleg met een Nautilus-functionaris.


Aan land gestationeerde leden

Het volgende advies geldt specifiek voor leden die geen lid zijn van een vakbond die betrokken is bij legitieme collectieve acties aan land.

Aan land gestationeerd personeel kan met een situatie worden geconfronteerd waarbij hun werkgever een geschil heeft met een andere vakbond. Ook kan het voorkomen dat uw werkplek door meerdere ter plekke aanwezige bedrijven wordt gebruikt en dat één van deze andere bedrijven een geschil met een vakbond heeft. In beide situaties kunt u te maken krijgen met een stakingspost die het bereiken van uw reguliere werkplek hindert.

Gewoonlijk is dit een officiële stakingspost, waarbij leden van de betreffende vakbond conform de geldende regels hebben gestemd en de actie derhalve officieel is en de vakbond beschermd is tegen door het bedrijf/de werkgever te ondernemen juridische stappen. Leden moeten aan de stakingsleider uitleggen dat zij lid van Nautilus zijn, dat hun vakbond niet bij het geschil betrokken is en dat zij toestemming vragen om de stakingspost te passeren om de eigen werkplek te bereiken en hun normale werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Leden die hierbij problemen ondervinden, moeten contact opnemen met Nautilus.

Word vandaag nog lid van Nautilus