Accessibility.SkipToMainContent

Strategisch plan

Dit is het strategisch plan van Nautilus International voor 2015-2019.

Het plan bevat alle doelen en doelstellingen van de vakbond, zowel voor de gehele Nautilus-organisatie als voor de drie nationale vestigingen.

Blader door voor de vestigingsplannen voor het VK, Nederland en Zwitserland.

Missie statement

Het is onze missie om een onafhankelijke, invloedrijke, internationale vakbond en professionele organisatie te zijn die kwalitatief hoogstaande en kosteneffectieve services aan haar leden biedt en die zich inzet voor het welzijn van zeevarenden en hun families en andere maritieme professionals die hulp behoeven.

Nautilus als vakbond
 1. Wij zijn er om de belangen van onze leden te dienen, te ondersteunen en te beschermen
 2. Wij worden geleid door en zijn verantwoording schuldig aan onze leden
 3. Wij zijn democratisch in onze processen, zorgvuldig in ons bestuur en professioneel in ons handelen.
 4. Wij behandelen mensen eerlijk, met gelijke kansen en met respect.
Nautilus als werkgever

Wij streven naar het bieden van gelijke kansen, garantie op werk en het bieden van uitdagingen en verdieping van het werk. Daarnaast is er een opleidings– en ontwikkelingsprogramma voor het ontwikkelen van de vaardigheden en kennis van de medewerkers voor een betere dienstverlening aan onze leden.

Onze visie en strategie

Wij willen collectief en individueel een sterke en invloedrijke belangenbehartiger voor onze leden zijn. Om deze visie in de komende vier jaar te realiseren, zullen we ons werk als volgt uitvoeren en uitbreiden.

Onze doelen
 1. Organiseren, werven, behouden, betrekken, ontwikkelen en bevoegdheden geven. Onze leden opleidingen aanbieden.
 2. Bieden van een kwalitatief hoogstaande service voor onze leden.
 3. Bieden van hoogwaardige en kostenefficiënte liefdadigheid voor zeevarenden en hun families en andere maritieme professionals die hulp behoeven.
 4. Een onafhankelijke en financieel levensvatbare internationale vakbond en professionele organisatie te zijn en te blijven.
 5. Efficiënt en tijdig implementeren van beleidsbeslissingen.
 6. De status van internationale maritieme vakbond behouden.
 7. Op nationaal en internationaal niveau maximaliseren van de invloed van de vakbond.
 8. Streven naar het ontwikkelen van alle medewerkers en het plannen, onderhouden en implementeren van personeelsbeleid om te voldoen aan de operationele behoeften van de organisatie.
 9. Voorzien in een zeer toegankelijk technische infrastructuur voor alle leden en personeel en uitbreiden van de activiteiten van de vakbond.
Doel 1: Organiseren, werven, behouden, betrekken, ontwikkelen en bevoegdheden geven. Onze leden opleiden.

Doelstellingen:

 • Nastreven van de groei van de vakbond door een proactieve wervingsstrategie, die is gericht op het maximaliseren van het aantal leden in de traditionele sectoren, om te zorgen dat alle maritieme professionals, ook officieren in opleiding, bij het betreden van de bedrijfstak worden benaderd. (1.1)
 • Ontwikkelen en realiseren van organisatiestrategieën voor de groei van het aantal leden door het verkennen van nieuwe sectoren voor het uitbreiden van de ledenbasis van de vakbond, waaronder maar niet beperkt tot maritieme professionals die in de bagger- en binnenvaartbranche, op grote jachten en offshore (bijv. windparken) werkzaam zijn. (1.2)
 • Het vaststellen van de verwachtingen van de leden over specifieke voordelen/rechten, diensten, juridisch advies en vertegenwoordiging, industrieel advies en vertegenwoordiging. (1.3)
 • Vaststellen en implementeren van de meest kostenefficiënte wervingsmethoden. (1.4)
 • Ontwikkelen van structuren voor kaderleden en vertegenwoordiging, inclusief relevante training en het garanderen van een maximale ledenopkomst bij Algemene Ledenvergaderingen, met name van kaderleden. (1.5)
 • Het ontwikkelen van nieuwe vlakken voor invloed binnen de organisatie en erkenning namens de leden. (1.6)
 • Ondersteunen van de voortdurende ontwikkeling van de Nautilus Pensions Association en uitbreiden van ondersteuning van en advies aan leden over pensioenzaken. (1.7)
 • Het bieden van mogelijkheden voor vrouwelijke leden om bij relevante kwesties contact op te kunnen nemen met een vrouwelijke medewerker. (1.8)
 • Het namens leden op professionele en tijdige wijze voeren van collectieve onderhandelingen, inclusief partnerschapsovereenkomsten en beleid gelijke kansen, waarbij het beleid van de vakbond op basis van de doelstellingen en prioriteiten van de Council te allen tijde wordt gevolgd. (1.9)
 • Het garanderen van een hechte samenwerking tussen de industriële teams in CH, NL en het VK, waar het vertegenwoordiging bij hetzelfde bedrijf of dezelfde groep betreft, inclusief het uitvoeren van overeengekomen bedrijfsspecifieke plannen. (1.10)
 • Indien mogelijk overleggen met onze leden tijdens onderhandelingen en zorgen voor een optimale informatieverstrekking aan de leden over alle onderhandelingsaspecten en daarbij volledig gebruikmaken van moderne communicatiemethoden. (1.11)
 • Het op termijn nastreven van een daadwerkelijke verbetering van de arbeidsvoorwaarden van de leden. (1.12)
 • Het verlenen van bijstand en ondersteuning aan individuele leden m.b.t. alle arbeids- en welzijnsaspecten, inclusief kwesties op het vlak van gelijke kansen. (1.13)
 • Het leggen van contacten met en het regelmatig bezoeken van zeevaart– en binnenvaartscholen. (1.14)
 • Leden regelmatig informeren over alle activiteiten die namens hen worden ondernomen. Ook personeel van de vakbond via regelmatig updates informeren over ontwikkelingen en daarbij optimaal gebruikmaken van moderne communicatiemethoden. (1.15)
Doel 2: Bieden van een kwalitatief hoogstaande service voor onze leden.

Professionele en technische services

Doelstellingen:

 • Het in stand houden en verbeteren van het hoge internationale aanzien van de maritieme beroepsgroep en de kwalificaties en trainingsstandaards van onze leden. (2.1.1)
 • Optimaal deelnemen aan alle nationale, Europese en internationale fora waarin kwesties waarmee onze leden te maken hebben worden besproken. (2.1.2)
 • Het onderhouden van een optimale betrokkenheid bij overheid/overheden en instanties op het vlak van maritieme veiligheids-, technische en opleidingskwesties. (2.1.3)
 • Het bieden van bijstand en ondersteuning aan individuele leden en personeel van de vakbond voor alle professionele en technische kwesties. (2.1.4)
 • Maximaliseren van de deelname van leden bij inspraakronden en relevante vergaderingen van de vakbond. (2.1.5)
 • Zorgdragen voor tijdige en volledige reacties op besprekingen met overheden en instanties. (2.1.6)
 • Het bieden van een proactieve input over alle kwesties van professionele of technische aard waarmee onze leden te maken hebben. (2.1.7)
 • Inzicht krijgen in het aantal nieuwe aanmeldingen in de bedrijfstak en verzorgen van opleidingen/trainingen voor onze leden. (2.1.8)
 • Leden regelmatig informeren over alle activiteiten die namens hen worden ondernomen en andere afdelingen van de vakbond regelmatig over ontwikkelingen informeren. (2.1.9)
 • Het maken en bijhouden van een lijst met experts voor aanvullend technisch advies en een betere vertegenwoordiging van de vakbond in Europese en internationale fora. (2.1.10)

Juridische bijstand

Doelstellingen:

 • Werken aan het verbeteren van de rechten van zeevarenden. (2.2.1)
 • Bieden van een omvattende en professionele wereldwijde service voor alle arbeidsgerelateerde kwesties van onze leden. (2.2.2)
 • Bieden van een doorverwijsservice voor leden en hun gezinnen voor niet-arbeidsgerelateerde kwesties. (2.2.3)
 • Het waar nodig bieden van relevante arbeidsrechtelijke informatie en advies aan de industriële teams en andere afdelingen. (2.2.4)
 • Leden regelmatig informeren over alle activiteiten die namens hen worden ondernomen en daarbij optimaal gebruikmaken van moderne communicatiemethoden. (2.2.5)
 • Andere afdelingen van de vakbond regelmatig informeren over relevante ontwikkelingen. (2.2.6)
 • Het houden van seminars enz. voor leden over actuele onderwerpen, zoals criminalisering en eerlijke behandeling. (2.2.7)

Vakbond bijstand en welzijn

Doelstellingen:

 • Optimaal deelnemen aan alle maritieme welzijns- (inclusief pensioenfondsen) en liefdadigheidsorganisaties voor zover het kwesties betreft waarmee onze leden te maken hebben. (2.3.1)
 • Het geven van informatie en ondersteuning aan leden, ook via externen, m.b.t. alle kwesties op het vlak van persoonlijk en collectief welzijn, alsmede pensioenen, sociale zekerheid en belastingen. (2.3.2)
 • Verbeteren en uitbreiden van de voor onze leden beschikbare voordelen en diensten (commercieel en niet-commercieel). (2.3.3)
 • Leden regelmatig informeren over alle activiteiten die namens hen worden ondernomen en daarbij volledig gebruikmaken van moderne communicatiemethoden. (2.3.4)
 • Andere afdelingen van de vakbond regelmatig informeren over relevante ontwikkelingen. (2.3.5)

Communicatie en informatie

Doelstellingen:

 • Het gebruikmaken van alle beschikbare media, gedrukt en online, voor het regelmatig verschaffen van informatie aan de leden over alle relevante activiteiten die namens hen worden verricht. (2.4.1)
 • Regelmatig informeren over relevante maritieme en algemene ontwikkelingen. (2.4.2)
 • Het langs alle beschikbare wegen, bijv. via drukwerk en via e-mail, publiceren en verspreiden van een breed aanbod aan informatiemateriaal over kwesties van professionele aard die van belang zijn voor leden. (2.4.3)
 • Het bevragen van onze leden over hun kijk op specifieke en relevante onderwerpen. (2.4.4)
 • Als redacteur toezicht houden op en leveren van inhoud voor de websites, het intranet en uitingen op sociale media van de vakbond. (2.4.5)
 • Erop toezien dat het communicatiebeleid van de vakbond wordt nageleefd. (2.4.6)
 • Verbeteren van de reputatie en het imago van Nautilus International bij leden, externe instanties en opinieleiders. (2.4.7)
 • Dagelijks beheer van de relatie tussen de vakbond en de externe communicatieproviders. (2.4.8)

Strategische campagnes, sociale media en relaties met de media

Doelstellingen:

 • Het ontwikkelen en realiseren van strategische campagnes voor belangrijke kwesties waarmee onze leden te maken hebben. (2.5.1)
 • Het initiëren, ontwikkelen en verbeteren van campagnes over kwesties die van belang zijn voor onze leden en de sectoren waarbinnen zij werkzaam zijn. (2.5.2)
 • Bijdragen aan het verbeteren van de reputatie en het imago van Nautilus International bij leden, externe instanties en opinieleiders. (2.5.3)
 • Het proactief verbeteren van de reputatie en het mediaprofiel van de vakbond als vooraanstaande informatiebron en het leveren van een goed geïnformeerde visie op een scala aan maritieme kwesties via alle relevante media (traditionele en sociale). (2.5.4)
 • Bewaken en melden van relevante ontwikkelingen in de media met betrekking tot het werk van de vakbond. (2.5.5)
 • Het proactief in de pers en andere media de aandacht vestigen op het werk van de vakbond en het benadrukken van het strategische belang van de zee- en scheepvaart en de rol van de maritieme en scheepvaartprofessionals. (2.5.6)
Doel 3: Bieden van hoogwaardige en kostenefficiënte liefdadigheid voor zeevarenden en hun families en andere maritieme professionals die hulp behoeven

Doelstellingen:

 • Het onderhouden van partnerrelaties met andere maritieme liefdadigheidsinstellingen en de bredere overheids- en vrijwilligerssectoren, om te voldoen aan de behoefte aan liefdadigheid bij zeevarenden en hun families. (3.1)
 • Zorgen voor voldoende goede, moderne accommodatie volgens de hoogste normen zoals vastgelegd in de relevante reglementen en gedragscodes. (3.2)
 • Ontwikkelen van effectief advies, informatie en ondersteunende toelagen voor een onafhankelijk leven voor zeevarenden en hun families. (3.3)
 • Zorgen voor een veerkrachtig, uitgebreid zorgaanbod voor een breed scala aan behoeften. (3.4)
 • Ervoor zorgen dat het Nautilus Welfare Fund financieel levensvatbaar blijft. (3.5)
Doel 4: Een onafhankelijke en financieel levensvatbare internationale vakbond en professionele organisatie te zijn en te blijven

Doelstellingen:

 • Het handhaven van de gezonde financiële positie van de Vakbond en erop toezien dat beslissingen over financiële zaken tijdig worden genomen zodat de financiële levensvatbaarheid van de Vakbond gegarandeerd blijft. (4.1)
 • Reserves dienen conform het beleid van de Council te worden aangehouden. (4.2)
 • Door het regime van het jaarlijkse begrotingsproces, de implementatie van kostenbeheersing en aanbestedingsprocedures moeten er voldoende financiële middelen worden vrijgemaakt voor het tijdig vervangen en aanpassen van apparatuur, inrichting en gebouwen en om de dienstverlening aan leden op peil te houden. (4.3)
 • Er moeten adequate financiële middelen beschikbaar worden gesteld voor het geheel of gedeeltelijk vergoeden van juridische procedures die primair, maar niet exclusief voortvloeien uit de statuten van de Vakbond (bijv. het Fonds Juridische Bijstand (Legal Defence Fund)) en eventuele, conform artikel 447 van de Britse wet Inkomsten en Winst Belasting 1998 (Income and Corporation Taxes Act 1988) toegestane kosten te vergoeden. (4.4)
 • De effecten van lidmaatschapscijfers op zowel de inkomsten uit contributies als op de kosten dienen strak in het oog te worden gehouden. (4.5)
 • Het voeren van de boekhouding van de Vakbond, het opstellen van de jaarrekening en het doen van de noodzakelijke aangiftes bij de betreffende instanties en het conform de Regels van de Vakbond ervoor zorgen dat de jaarrekening ter goedkeuring wordt voorgelegd aan een externe accountant die door de Algemene Ledenvergadering is benoemd. (4.6)
Doel 5: Efficiënt en tijdig invoeren van beleidsbeslissingen

Objectives:

 • Nastreven dat de door de leden tijdens Algemene Ledenvergaderingen door de Council vastgestelde beleidslijnen en doelstellingen worden geïmplementeerd. (5.1)
 • Nastreven van door de Council vastgestelde wijzigingen die naar voren zijn gekomen uit onder leden gehouden enquêtes. (5.2)
Doel 6: De status van internationale maritieme vakbond bereiken

Doelstellingen:

 • Samenwerken met andere geestverwante maritieme vakbonden met het oog op het smeden van banden via de Nautilus Federation en het uitbreiden van de vakbond. (6.1)
 • Blijvende inzet voor internationale solidariteit, bijvoorbeeld door banden met ITF, ETF en IFSMA en nationale vakbondscentrales in het VK, Nederland en Zwitserland. (6.2)
Doel 7: Het op nationaal en internationaal niveau maximaliseren van de invloed van de Vakbond

Doelstellingen:

 • Het vertegenwoordigen van leden bij externe organen, zoals ILO, IMO, EU, ITF, IFSMA, ETF, TUC, FNV en SGB, om het beleid van de vakbond te ondersteunen en de belangen van leden te beschermen. (7.1)
 • Lobbyen bij overheden en relevante instanties om het beleid van de vakbond te ondersteunen en de belangen van leden te beschermen. (7.2)
 • Campagnes initiëren onder de leden en/of het publiek en/of andere groepen, om het beleid van de vakbond te ondersteunen en de belangen van leden te beschermen. (7.3)
 • Werken met andere vakbonden en bonden indien en voor zover dit in het belang van onze leden is. (7.4)
 • Promoten van de implementatie van de campagne 'Decent Work' van de ILO en het wereldwijd oppositie voeren tegen social dumping en onveilig werk. (7.5)
Doel 8: Streven naar het ontwikkelen van alle medewerkers en het plannen, onderhouden en implementeren van personeelsbeleid om te voldoen aan de operationele behoeften van de organisatie

Doelstellingen: Personeel en activiteiten (8.1)

 • Zorgen dat alle medewerkers volledig geïnformeerd zijn over de missie, doelen en doelstellingen van de vakbond en dat zij het realiseren hiervan actief nastreven. (8.1)
 • Trainings- en ontwikkelingsplannen voor alle medewerkers ontwikkelen, die zijn gebaseerd op de operationele behoeften van de vakbond. (8.2)
 • Zorgen dat het personeelsbeleid een afspiegeling is van de best practices en voldoet aan huidige en toekomstige wettelijke vereisten. (8.3)
 • Zorgen dat het wervingsbeleid een afspiegeling is van de best practices en voldoet aan huidige en toekomstige behoeften van de organisatie. (8.4)
 • Zorgen dat het personeelsbeleid, binnen de context van het beleid gelijke kansen van de vakbond, eerlijk en redelijk is voor alle medewerkers. (8.5)
 • Contact leggen met de erkende vakbond(en) die de vaste eenheden voor CAO-onderhandelingen binnen de vakbond vertegenwoordigen. (8.6)
 • Accreditering 'Investors in People' behouden. (8.7)
 • Zorgen voor voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers en procedures voor het behouden en leveren van een effectieve, efficiënte service voor al onze leden, bezoekers en collega’s. (8.8)
 • Zorgen dat alle medewerkers hun plichten en verantwoordelijkheden naar onze leden, bezoekers en collega's kennen. (8.9)
 • Het bieden van apparatuur waarmee de medewerkers effectief, efficiënt en professioneel kunnen werken en die een afspiegeling is van de hoge normen van de vakbond. (8.10)
 • Zorgen dat er aan de vereisten voor gezondheid en veiligheid wordt voldaan en dat er risicobeoordelingen (niet beperkt tot gezondheids- en veiligheidskwesties) worden uitgevoerd. (8.11)
 • De vakbond heeft vestigingen in Zwitserland, Nederland en het VK en een vertegenwoordiging in Singapore. (8.12)
Doel 9: Voorzien in een zeer toegankelijk technische infrastructuur voor alle leden en personeel en uitbreiden van de activiteiten van de Vakbond

Doelstellingen:

 • Ervoor zorgen dat alle hardware- en softwarecomponenten op alle platforms naar behoren werken (bijv. servers, netwerken, computers, printers, video's, telefoons en tablets). (9.1.1)
 • Ervoor zorgen dat alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen (d.w.z. anti-virus, anti-spam, encryptie, tracking, remote wiping, bedrijfscontinuïteit en beveiligde toegang tot systemen). (9.1.2)
 • Ervoor zorgen dat Nautilus de nieuwste technologische trends volgt en passende oplossingen gebruikt die conform de missie van de vakbond zijn, waaronder een heldere digitale communicatiestrategie. (9.1.3)
 • Ervoor zorgen dat investeringen in en het gebruik van IT-apparatuur het best mogelijke rendement tegen de best mogelijke prijs opleveren. (9.1.4)
 • Ervoor zorgen dat het Nautilus CRM en de Nautilus websites beschikbaar zijn en naar behoren werken (d.w.z. intranets, extranets en internet alsmede interfaces, databases, software en omgevingen) en de uitbreiding en verlening van diensten online kunnen ondersteunen. (9.1.5)
 • Ervoor zorgen dat er lokaal en op afstand support voor alle services is en waar nodig trainingen organiseren en houden. (9.1.6)
 • Ervoor zorgen dat de relaties met externe leveranciers professioneel blijven en voor beide partijen voordeel bieden. (9.1.7)
Kwaliteit van dienstverlening

Doelstelling

 • Het hebben van een effectieve klachtenprocedure voor leden die vinden dat de vakbond tekort is geschoten in de vereiste kwaliteit van dienstverlening aan haar leden. (9.2.1)
Addendum 1: Vestigingsplan Nautilus International VK 2015- 2019

De vestiging moet:

Zorgen dat alle boekhoudbescheiden van de vakbond in het VK en voor alle in het VK gevestigde rechtspersonen (de boekhoudbescheiden waarvoor de vakbond en/of de vestiging verantwoordelijk is) conform de vereisten van een dergelijke rechtspersoon en de regels en bepalingen van de vakbond worden onderhouden; zoals vereist door de General Secretary of Director of Finance conform het toepasselijk recht.

Het aanleveren van een lid of leden van het Comité Interne financiën, opgericht conform artikel 2, paragraaf 6 van het Protocol dat door de Council op 11 december 2014 is aangenomen.

Ondersteunen bij de voorbereiding van de vereiste jaarbegrotingen en het produceren van managementrapportages.

Vertegenwoordigen van leden bij aangewezen instanties in het VK, zoals het TUC en op het verzoek van de General Secretary, bij Europese en internationale instanties.

Lobbyen bij de Britse overheid en relevante instanties om het beleid van de vakbond te ondersteunen en de belangen van leden te beschermen.

Het onderhouden van een optimale betrokkenheid bij overheidsinstanties op het vlak van maritieme veiligheids-, technische en opleidingskwesties.

Maximaal participeren in landelijke trainingsstructuren.
Optimaal deelnemen aan de organisaties die pensioenen, sociale zekerheid en maritieme liefdadigheid bieden, inclusief liefdadigheidsorganisaties, voor kwesties waarmee onze leden te maken hebben.

Zorgen dat de administratie van alle externe rechtspersonen (stichtingen), waarin de vestiging geheel of gedeeltelijk vertegenwoordigd is, voldoet aan de vereisten van die rechtspersoon, de regels en bepalingen van de vakbond; de vereisten van de General Secretary en voldoet aan de relevante regelgeving.

Nastreven dat de door de leden tijdens Vestigings- en Algemene Ledenvergaderingen vastgestelde en door het Vestigingscomité en de Council van Nautilus vastgestelde beleidslijnen en doelstellingen worden geïmplementeerd.

Addendum 2: Vestigingsplan Nautilus International NL 2015-2019

De vestiging moet:

Zorgen dat alle boekhoudbescheiden van de vakbond in Nederland en voor alle in Nederland gevestigde rechtspersonen (de boekhoudbescheiden waarvoor de vakbond en/of de residuele rechtspersoon verantwoordelijk is) conform de vereisten van een dergelijke rechtspersoon en de regels en bepalingen van de vakbond worden onderhouden; zoals vereist door de General Secretary of Director of Finance conform het toepasselijk recht in Nederland en het VK.

Het aanleveren van een lid of leden van het Comité Interne financiën, opgericht conform artikel 2, paragraaf 6 van het Protocol dat door de Council op 11 december 2014 is aangenomen.

Ondersteunen bij de voorbereiding van de vereiste jaarbegrotingen en het produceren van managementrapportages.

Optimaal deelnemen aan alle nationale fora waarin kwesties waarmee onze leden te maken hebben worden besproken, en op verzoek van de General Secretary deelnemen aan Europese en internationale fora.

Het onderhouden van een optimale betrokkenheid bij overheidsinstanties op het vlak van maritieme veiligheids-, technische en opleidingskwesties.

Vertegenwoordigen van leden bij aangewezen instanties in Nederland, zoals het FNV en op verzoek van de General Secretary, bij Europese en internationale instanties.

Lobbyen bij de Nederlandse overheid en relevante instanties om het beleid van de vakbond te ondersteunen en de belangen van leden te beschermen.

Zorgen dat de administratie van alle stichtingen, waarin de vestiging geheel of gedeeltelijk vertegenwoordigd is, voldoet aan de vereisten van die stichting, de regels en bepalingen van de vakbond; de vereisten van de General Secretary en voldoet aan de relevante regelgeving in Nederland en het VK.

Werken met overheids- en vrijwilligerssectoren, om te voldoen aan de behoefte aan liefdadigheid bij zeevarenden en hun families.

Het behalen van een Investors in People-accreditering.

Nastreven dat de door de leden tijdens Vestigings- en Algemene Ledenvergaderingen vastgestelde en door het Vestigingscomité en de Council van Nautilus vastgestelde beleidslijnen en doelstellingen worden geïmplementeerd.

Addendum 3: Vestigingsplan Nautilus International CH 2015-2019

De vestiging moet:

Zorgen dat alle boekhoudbescheiden van de vakbond in Zwitserland en voor alle in Zwitserland gevestigde rechtspersonen (de boekhoudbescheiden waarvoor de vakbond en/of de residuele rechtspersoon verantwoordelijk is) conform de vereisten van een dergelijke rechtspersoon en de regels en bepalingen van de vakbond worden onderhouden; zoals vereist door de General Secretary of Director of Finance conform het toepasselijk recht in Zwitserland en het VK.

Ondersteunen bij de voorbereiding van de vereiste jaarbegrotingen en het produceren van managementrapportages.

Optimaal deelnemen aan alle nationale fora waarin kwesties waarmee onze leden te maken hebben worden besproken, en op verzoek van de General Secretary deelnemen aan Europese en internationale fora.

Het onderhouden van een optimale betrokkenheid bij overheidsinstanties op het vlak van maritieme veiligheids-, technische en opleidingskwesties.

Vertegenwoordigen van leden bij aangewezen instanties in Zwitserland, zoals het SGB en op het verzoek van de General Secretary, bij Europese en internationale instanties.

Lobbyen bij de Zwitserse overheid en relevante instanties om het beleid van Nautilus International te ondersteunen en de belangen van leden te beschermen.

Werken met overheids- en vrijwilligerssectoren, om te voldoen aan de behoefte aan liefdadigheid bij zeevarenden, binnenschippers en hun families.

Nastreven dat de door de leden tijdens Vestigings- en Algemene Ledenvergaderingen vastgestelde en door het Vestigingscomité en de Council van Nautilus vastgestelde beleidslijnen en doelstellingen worden geïmplementeerd.

Word vandaag nog lid van Nautilus