ga naar de inhoud

Wij zijn op zoek naar drie leden voor onze Raad van Toezicht

27 september 2023

De organisatie

Bij Nautilus International zetten medewerkers en (kader) leden zich dagelijks in voor de belangen van huidige, toekomstige en gewezen werknemers in Koopvaardij, Binnenvaart, Waterbouw en bij maritieme walbedrijven. Zij vormen Nautilus International.

Vaktrots en bestaanszekerheid vormen daarbij de leidraad. Het gaat om bewogen worden, geraakt worden door de situatie van onze (potentiële) leden en creatief inspelen op wat nodig is.

Nautilus International bevindt zich in een fase van transitie naar meer activerend vakbondswerk.

Voor de komende jaren is een aantal ontwikkelingen van belang dat de aandacht vraagt.

De belangrijkste ontwikkelingen richten zich op het verder uitwerken en implementeren van de strategische keuzes. Het verder op orde brengen en versterken van de werkprocessen omtrent individuele en collectieve belangenbehartiging, administratie en ict.

De aansturing van mensen en processen, gericht op verwezenlijking van de strategie is tevens een belangrijk aandachtsgebied.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende orgaan van Nautilus International en bestaat uit drie leden.

De Raad houdt integraal toezicht op het beleid en op de algemene zaken binnen de organisatie. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen na een hernieuwde afweging voor nog een termijn van vier jaar worden herbenoemd.

Het toezien gebeurt door geïnspireerde mensen die het verschil willen maken voor de ander.

Het algemeen profiel voor een lid RvT is verwoord in de profielbeschrijving.

Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

 • De leden dienen de statuten te onderschrijven
 • De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting zonder last of ruggespraak
 • Elk lid van de Raad van Toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Bepaalde leden beschikken daarnaast over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak.

Daarnaast heb je :

 • Vanuit een strategisch perspectief zicht op ontwikkelingen in de maritieme sectoren.
 • Zicht op de arbeidsmarktontwikkelingen
 • Kennis van kwaliteitsmanagement (individuele en collectieve belangenbehartiging) en risicomanagement ( Financiën)
 • ruime strategische ervaring op bestuurlijk niveau

Als persoon ben je te typeren als verbindend, collegiaal, assertief en reflectief.

Stevige persoonlijkheid vanuit een respectvolle attitude.

Een natuurlijk ontwikkeld moreel kompas.

Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar kandidaten die inclusiviteit en diversiteit van de RvT kunnen verrijken.

Informatie:

Wilt u meer weten over de organisatie, de inhoud van de functie en de profielschets, neem dan contact op met Charley Ramdas (Tel: 06 22919742/cramdas@nautilusint.org), algemeen secretaris.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 31 oktober 2023.

In een snel veranderende omgeving staat bestaanszekerheid voor ons voorop. Als energieke veerkrachtige vakbond komen wij hier samen voor op.

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT

1.1  Omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht
Conform de statuten van Nautilus bestaat de Raad van Toezicht uit drie (3) natuurlijke personen. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de Raad van Toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Specifieker betekent dit dat minimaal één derde (1/3) van de leden van de Raad van Toezicht vrouw zijn. Bij een samenstelling van drie (3) leden, betekent dit dat we ernaar streven dat minimaal één (1) lid vrouw is. Belangrijk is dat er ook sprake is van een adequate spreiding van maatschappelijke achtergronden.

1.2  De taken van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de vereniging.

Meer specifiek heeft de Raad van Toezicht de volgende taken en bevoegdheden en rekent deze tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Toezicht op de kwaliteit van het financieel beleid
 • Toezicht houden op de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoering van het goedgekeurd beleid, door het bestuur (met aandacht voor de kwaliteit van de opdrachten van vereniging richting werkorganisatie)
 • Toezicht houden op de kwaliteit van bedrijfsvoering
 • Toezicht houden op kwaliteit van besluitvorming, op de naleving van wet- en regelgeving en op de keuzes van de organisatie met betrekking tot de Governance
 • Toezicht op de kwaliteit van interactie bestuur en werkorganisatie, op de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer
 • Sparring-partner zijn voor het bestuur voor de lange-termijnfocus

1.3 Competentiebeschrijving
De leden van de Raad van Toezicht nemen niet alleen een afwachtende houding aan ten aanzien van de inbreng van het Bestuur, maar nemen ook zelf initiatief en dragen onderwerpen en invalshoeken aan. De leden hebben daarbij het vermogen en de houding om het Bestuur met raad ter zijde te staan en als klankbord te fungeren.

De leden van de Raad van Toezicht hebben het vermogen een onafhankelijke houding aan te nemen. Zij voeren hun werkzaamheden integer en met verantwoordelijkheidsbesef uit. De leden kunnen onbevangen opereren ten opzichte van het Bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van zaken die spelen bij Nautilus. Zij handelen niet op persoonlijke titel, maar altijd namens de gehele Raad van Toezicht.

Basiskwaliteiten
De leden van de Raad van Toezicht moeten het doel, identiteit en grondslag van de vereniging onderschrijven. De basiskwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Bestuurlijke ervaring in complexe organisaties, strategisch denkvermogen en besluitvaardigheid
 • Kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen en om sparringpartner voor het Bestuur te kunnen zijn
 • Een goede balans weten te hanteren tussen toezicht op afstand en betrokkenheid wanneer de situatie erom vraagt
 • Inzicht in het veld van belanghebbenden
 • Integer en zorgvuldig handelen
 • In staat zijn toezicht houden en besturen van elkaar te scheiden
 • Op afstand snel overzicht en inzicht weten te krijgen in wat er speelt. Dat betekent over de ervaring en het analytisch vermogen beschikken om met complexe vraagstukken om te kunnen gaan
 • Beschikken over voldoende financieel-economische kennis om begrotingen en jaarrekeningen goed te kunnen keuren
 • Affiniteit hebben met vakbondswerk en/of zich actief voor de vakbond inzetten of hebben ingezet.

Kennisgebieden
De leden van de Raad van Toezicht beschikken gezamenlijk over kennis op de volgende gebieden:

 • Financiën
 • Compliance
 • Bedrijfsvoering
 • Wet- en regelgeving / juridische kennis
 • Verband tussen financiën en beleid
 • Organisatiekunde en besturen
 • Politiek en maatschappelijke verhoudingen
 • Inhoudelijke kennis van de FNV organisatie
 • Diversiteit, inclusie en veiligheid

Een individueel lid hoeft niet over kennis op alle gebieden te beschikken

Een deel van de Raad van Toezicht heeft bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring in complexe organisaties en ervaring met ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties. De leden die deze ervaring (nog) niet hebben zijn wel in staat op bestuurlijk en strategisch niveau te denken.

Kwaliteitseisen
Ieder lid van de Raad van Toezicht moet aan de volgende kwaliteitseisen voldoen:

 • Minimaal beschikken over de benodigde tijd zoals aangegeven in de vacaturetekst en bereid zijn om die tijd aan werkzaamheden voor de Raad van Toezicht van Nautilus te besteden
 • Het is wenselijk om lid te zijn of te worden van Nautilus op het moment van toetreden tot de Raad van Toezicht en gedurende de verdere zittingsperiode
 • Verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag met betrekking tot de taak die ze gaan vervullen overleggen
 • Niet tot de volgende groepen horen: 
  • personen die in periode van 4 jaar voorafgaand aan benoeming als lid van de Raad van Toezicht in het bestuur van Nautilus of van een bij de FNV aangesloten bond hebben gezeten, werknemer waren van Nautilus of een belangrijke (zakelijke) relatie hadden met Nautilus
  • personen die een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot strijdigheid met het belang van de vereniging, dan wel tot ongewenste vermenging van belangen
  • personen die rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met Nautilus
  • een echtgenoot, geregistreerd partner, samenlevingspartner dan wel bloed- of aanverwant in de rechte lijn van een ander lid van de Raad van Toezicht zijn
  • personen die andere nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuursleden, directieleden, of belangrijke andere interne en externe belanghebbenden hebben, waardoor er sprake van belangenverstrengeling zou kunnen zijn of ontstaan

1.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Naast de reguliere toezichthoudende taken van elk lid van de Raad van Toezicht, heeft de voorzitter de volgende specifieke taken:

 • Het leidinggeven aan de Raad van Toezicht en diens toezicht
 • Het bepalen van de agenda en het bewaken van de informatievoorziening
 • Het bewaken van de besluitvorming volgens de statuten en reglementen
 • Het toezien op de verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht
 • Het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de basiskwaliteiten, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient deze persoon:

 • Het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen
 • Over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om vanuit een leidende rol de Raad van Toezicht als geheel goed te laten functioneren, de inbreng van elk der leden te verzekeren en aldus tot een doordachte besluitvorming van de Raad van Toezicht te komen

1.5 Profielschets bij tussentijdse vacatures
Wanneer zich een vacature in de Raad van Toezicht voordoet, stelt de Raad van Toezicht een individueel profiel voor die betreffende zetel op. Dit individuele profiel is afgestemd op de samenstelling van de Raad van Toezicht en passend binnen deze profielschets van de Raad van Toezicht.

1.6 Vergoeding
De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is conform de SER vacatiegeld norm.


Word vandaag nog lid van Nautilus