ga naar de inhoud

Aan het eind van elk jaar overleggen de sociale partners (werkgevers en werknemers) met elkaar of het noodzakelijk is de pensioenregeling aan te passen.

Is bijvoorbeeld de kostendekkendheid van de pensioenpremie en daarmee de betaalbaarheid van de regeling nog voldoende? Ook voor 2018 heeft inmiddels toetsing van de kostendekkende premie plaatsgevonden. Over het afgelopen jaar is de rente opgelopen, waardoor de kosten van pensioenopbouw afnemen.

Hierdoor bestaat wat Nautilus betreft de mogelijkheid om de regeling in 2018 in positieve zin aan te passen.

Nautilus leden voor gedeeltelijke reparatie opbouw partnerpensioen 

Helaas koersen de reders nog altijd richting 'uitholling van het Koopvaardijpensioen'! Tijdens de onlangs gehouden ledenvergaderingen, alsook via tal van reacties van onze nu varende leden, is duidelijk geworden dat onze leden allemaal tegen de verslechteringsvoorstellen van de werkgevers zijn! De leden hebben zich unaniem uitgesproken tegen aanpassing van de pensioenpremie en zijn in grote meerderheid voor gedeeltelijke reparatie van de opbouw van het partnerpensioen.

De reders neigen echter nog altijd naar een premieverlaging, in plaats van een gedeeltelijke reparatie van het partnerpensioen of voor een hogere opbouw van het ouderdomspensioen. Dit zou betekenen dat zij de huidige regeling in stand willen houden en het overschot (ongeveer 2,5 miljoen Euro) in het premiebudget terug te laten vloeien naar werkgevers en werknemers, door het premiepercentage (thans 25,9% van de pensioengrondslag) te verlagen.

De reden dat de reders dit signaal afgeven is de slechte economische situatie in de Koopvaardijsector. Hiermee tornen de reders echter wel aan de pensioenopbouw van de zeevarenden. Dit terwijl we nog in 2015 een pensioenakkoord hebben gesloten waarin goede afspraken zijn gemaakt over het beschikbare premiebudget. Kennelijk willen de reders dit akkoord nu openbreken! Ook zou dit betekenen dat in slechte tijden de premie niet mag worden verhoogd en deze in betere tijden wel omlaag mag!

Handen af van 5% forfait regeling

Tevens gaven onze leden vrijwel unaniem te kennen dat zij niet af willen van de 5% forfait regeling zoals door de werkgeversdelegatie nu wordt geopperd.

Van problemen in de uitvoering van deze regeling is namelijk onvoldoende gebleken. Bovendien is iedereen van mening dat een verlaging van de grondslag, voor de opbouw van het pensioen voor de populatie die onder deze regeling valt, ongewenst is.

Hoe nu verder..? 

Nautilus heeft dit standpunt inmiddels overgebracht aan de reders en aan het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij.

Duidelijk is dat het laatste woord hier nog niet over gesproken is! Als Nautilus roepen wij de reders op hun verslechteringsvoorstellen in te trekken en zich eveneens te scharen achter de gerechtvaardigde pensioenwensen van onze leden.


Word vandaag nog lid van Nautilus