ga naar de inhoud

Begin december 2020 werd het met P&O Ferries overeengekomen sociaal plan, vanwege reorganisaties, door een meerderheid van onze leden afgewezen. In het vervolg hierop hebben we met zoveel mogelijk leden die hadden tegengestemd contact gehad via de telefoon en/ of per email om in beeld te krijgen waarom ze hadden tegengestemd. Belangrijkste reden die naar voren kwam, was de bepaling dat het voor iedere zeevarende mogelijk zou worden om door P&O Ferries geplaatst te worden op andere schepen dan van P&O Ferries zelf. Dit werd door de zeevarenden niet wenselijk gevonden. Ook werd er door leden opgemerkt dat deze tekst eigenlijk niet in het sociaal plan thuishoort maar in de cao. Naast deze reden werd ook een aantal malen de mogelijkheid genoemd om part time te werken ten einde meer banen te behouden. Dit punt stond niet in het sociaal plan, maar maakt wel onderdeel uit van de bestaande cao met P&O Ferries. 

Terug naar onderhandelingstafel        

Na deze inventarisatie is Nautilus teruggegaan naar de onderhandelingstafel. Dit heeft ertoe geleid dat de passage met betrekking tot het werken aan boord van andere schepen uit de tekst van het sociaal plan is gehaald en nu gewijzigd is. Afgesproken werd dat P&O North Sea Ferries B.V. en Nautilus overleg zullen hebben over aanpassing van het cao-reglement in verband met de mogelijkheid om kapiteins en 1e stuurmannen, die in het bezit zijn van Pilot Exemption Certificate, op andere schepen dan de schepen van P&O North Sea Ferries B.V te plaatsen.

Afstemming met kapiteins en 1ste stuurlieden

Uitgangspunt hierbij is dat er afspraken gemaakt worden over de voorwaarden waaronder dienst wordt gedaan op schepen van P&O Holding Ltd en charterschepen van P&O Holding. Na overeenstemming tussen cao partijen zal de afspraak als addendum aan de cao worden toegevoegd. Met de kapiteins en 1ste stuurlieden heeft inmiddels afstemming plaatsgevonden over de cao-tekst. Deze tekst zal geen betrekking meer hebben op andere functies dan die van kapitein en 1e stuurman. Hiermee werd het belangrijkste bezwaar weggenomen.   

 

 

We staan onze door ontslag getroffen leden volop bij

Part time werken

Nautilus bestuurder Marcel van Dam: 'Ook het punt van part time werken hebben we besproken met P&O Ferries. Afgelopen cao hadden we voor de looptijd van de cao een afspraak gemaakt over waar het gaat om 66% werken, waarna evaluatie plaats zou vinden. P&O Ferries heeft meegedeeld dat zij met name operationele bezwaren heeft. Zij zijn van mening dat bij met name managementfuncties (2de wtk en OBS manager) dit niet te combineren is met part time werken. Daarnaast speelden er nog rooster technische problemen, maar die speelden een ondergeschikte rol. Dit punt hebben we helaas niet kunnen realiseren. We willen bij een volgende cao de randvoorwaarden, waaronder part time werken mogelijk is, gaan beschrijven.

Volop bijstaan van onze leden

Nadat het belangrijkste bezwaar voor het afstemmen van het sociaal plan was weggenomen, hebben we het sociaal plan opnieuw ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Een meerderheid van ruim 90% van de leden, die hun stem hebben uitgebracht, heeft ingestemd met het sociaal plan. Dit betekent dat het sociaal plan goedgekeurd is en getekend zal worden door ons. De komende tijd zullen we onze leden die helaas getroffen zijn door het ontslag volop bijstaan!’

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus