ga naar de inhoud

Begin december 2020 hebben we een online bijeenkomst met bijna 100 Nautilus leden in dienst van HAL gehouden. In overleg met onze leden werd besloten om de stemming van 4 december over de inhoud van het sociaal plan, vanwege de reorganisatie, op te schorten om hiermee de ondernemingsraad (OR) tijd en ruimte te geven om advies uit te brengen. De OR speelt een belangrijke rol in het proces rondom het collectief ontslag: zij houden zich bezig met de aantallen en het nut en de noodzaak van het collectief ontslag. De OR heeft recht op informatie van de werkgever en baseert daarop haar uiteindelijke advies met betrekking tot het collectief ontslag.

Adviestraject serieus nemen

Nautilus bestuurder Marcel van Dam: 'Wij hadden HAL daarom tijdens de onderhandelingen al meermaals op het hart gedrukt dat zij dit adviestraject serieus moesten nemen! Dit was volgens HAL 'geen enkel probleem'. Uit contact met de OR bleek echter dat in tegenstelling tot wat HAL stelde de informatievoorziening vanuit de werkgever te wensen over liet en dat zij nog in de startfase van het adviestraject zaten. Wij hebben vervolgens HAL op de hoogte gesteld dat wij de formele stemming zouden uitstellen om zo de OR meer ruimte te geven voor het adviestraject.'

Verbetering afspraken

Marcel van Dam: 'Medio december ontvingen wij het bericht dat de OR advies had uitgebracht aan de werkgever met betrekking tot het collectief ontslag. Zij adviseerden positief op de aanvraag van de werkgever onder een aantal voorwaarden. In het advies had de OR enkele voorwaarden en aanbevelingen opgenomen, die deels verwerkt werden in het sociaal plan. Zo werden er afspraken gemaakt met betrekking tot de reparatie van de WW, 'leave days' en werd het aantal boventallige werknemers gereduceerd van 108 naar 73. De goede samenwerking tussen de OR en Nautilus leidde hiermee tot verbetering van de afspraken.'

 

 

 

 

De goede samenwerking tussen de OR en Nautilus leidde tot verbetering van de afspraken

Coronacrisis

Met HAL was eerder afgesproken om de gages gedurende een periode van 5 maanden te korten met 12,5% vanaf 1 oktober 2020, vanwege de coronacrisis (waardoor alle HAL schepen stilliggen). De 12,5% gagekorting heeft ook invloed op de hoogte van de WW-uitkering (tenzij de gage hoger is dan het maximum dagloon voor de WW).

Marcel van Dam: 'Wij hadden meermaals bij de werkgever betoogd dat er door het collectief ontslag zeevarenden zijn die driemaal geraakt zouden worden (gagekorting, ontslag en lagere WW-uitkering). We hebben daarbij gestreefd naar een vrijstelling van de korting voor deze groep. De werkgever wilde hier in eerste instantie niet aan meewerken. Door de goede samenwerking met de OR en onder druk van (het advies van) de OR wilde HAL uiteindelijk wel een andere, extra optie bieden:  

  • Optie 1: Transitievergoeding op basis van factor 1,3.
  • Optie 2: De 0,3 van de rekenfactor kan gebruikt worden om, tot zover mogelijk, met terugwerkende kracht de gage aan te vullen. Op die manier wordt de WW-uitkering gebaseerd op de normale gage.

De zeevarenden die ontslagen worden, hebben de keuze uit een van beide opties.

Verder heeft HAL met betrekking tot het verlof het volgende toegezegd: Dit jaar heeft een deel van de zeevarenden in verband met de coronaperikelen langer thuisgezeten dan normaal. Sommige zeevarenden zijn na hun reguliere verlofperiode op wachtgeld gezet. Bij anderen werden 'oude', eerder opgebouwde verlofdagen ingezet. Voor de laatste groep is afgesproken dat deze dagen (opgebouwd voor januari 2020) alsnog worden uitbetaald indien de zeevarende onderdeel is van het collectief ontslag.

Goedkeuring leden

Na het positieve advies is het sociaal plan alsnog ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Een meerderheid van bijna 90% van de leden stemden in met het sociaal plan. Dit betekent dat het sociaal plan zal worden getekend door Nautilus International en van kracht wordt voor eenieder die als boventallige of als 'plaatsmaker' betrokken is bij het collectief ontslag. Ook hebben we van HAL de bevestiging ontvangen om 3 op/3 af varen in te voeren voor de officieren die vallen onder groep C: op kostenneutrale basis, ten einde meer officieren in deze categorie in dienst te kunnen houden.

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus