ga naar de inhoud

Op dinsdagmiddag 26 juni 2018, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse Branch van Nautilus International plaats in Hilton Rotterdam (Weena 10, Rotterdam). Alle leden zijn van harte welkom.

Hierna wordt een openbaar toegankelijk symposium georganiseerd, van 15.00 tot 17.00 uur.

Agenda Jaarvergadering

Het bestuur nodigt alle Nautilus leden graag uit voor de jaarvergadering van de Nederlandse branch.

De agenda is als volgt:
1. Opening door voorzitter Marcel van den Broek
2. Bestuursverslag van het gevoerde beleid in 2017
3. Financieel jaarverslag
4. Verkiezing/zetelverdeling leden Raad van Advies
5. Wat verder ter tafel komt.

Bij agendapunt 2
Het verslag van het gevoerde beleid in 2017 zal het bestuur doen aan de hand van het jaarverslag. Tijdens de jaarvergadering ontvangt u een harde kopie van het jaarverslag. Het verslag (Jaarverslag 2017) is ook op de Nautilus website (Mijn Nautilus) terug te vinden.

Bij agendapunt 4
Verkiezingen/zetelverdeling Raad van Advies
Omdat de zittingstermijn van ongeveer de helft van de Nautilus Raad van Advies leden afloopt, zullen er dit jaar verkiezingen plaats vinden. Vastgesteld is dat de huidige indeling van de kiesgroepen toe is aan revisie. Zo is bijvoorbeeld de kiesgroep Maroff in de loop der tijd dusdanig gekrompen dat een aparte kiesgroep voor de Maroff niet meer te rechtvaardigen is.

Nautilus algemeen secretaris Charley Ramdas: ‘Tevens is er wat nauwkeuriger gekeken naar de kiesgroepen ‘Wal’ en ‘Scheepsgezellen’. Wat opviel was dat de kiesgroep ‘Scheepsgezellen’ inmiddels enigszins ‘vervuild’ is geraakt, met posities waarvan je je kunt afvragen of ze wel onder deze kiesgroep thuis horen, zoals bijvoorbeeld duikers. Daarnaast is vastgesteld dat het aantal leden onder de kiesgroep walmedewerkers inmiddels ook geen aparte kiesgroep meer rechtvaardigt. Deze constateringen leiden tot het idee om de kiesgroep ‘Wal’ om te vormen tot de kiesgroep’ OC’ (overige categorieën). En daar onder andere naast de wal medewerkers de groep leden onder te brengen die vrijkomt na het opschonen van de kiesgroep Scheepsgezellen. Onder de kiesgroep vallen ook de studenten en stagiairs.
De meerderheid van de Nautilus Raad van Advies heeft hier inmiddels een positief advies over afgegeven. Indien de jaarvergadering dit advies volgt dan ontstaat de volgende zetelverdeling:

Zetelverdeling
De zetelverdeling afgezet tegen de verkiezingsjaren 2018 en 2020 komt er na de introductie van de voornoemde aanpassingen als volgt uit te zien:

                                                                                 2018               2020

  • Kapiteins en stuurlieden                                     2 zetels           3 zetels
  • Werktuigkundigen                                              1 zetel             1 zetel
  • Scheepsgezellen                                                0 zetels          1 zetel
  • OC (overige categorieën)                                   1 zetel            1 zetel
  • Binnenvaart                                                        0 zetels          2 zetels
  • Pensioen- en uitkeringsgerechtigden                 5 zetels          0 zetels

Wat hier opvalt is dat voor allen in de kiesgroep ‘gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden’ het tijdstip van de (her)verkiezingen telkens in het zelfde jaar komt te vallen. Dat is niet optimaal voor het behoud van kennis en kunde in deze groep omdat in het slechtste geval alle leden uit die kiesgroep niet zouden kunnen gaan voor herverkiezing. Daarom zal aan de jaarvergadering worden voorgesteld om tijdens de komende verkiezingen 3 zetels uit deze kiesgroep te laten vervullen voor een periode van 4 jaar en de overige zetels voor 2 jaar.

Schema van Raad van Advies van verkiesbare posities en kandidaten
Inmiddels is de sluitingsdatum van kandidaatstelling verstreken en hebben de volgende personen zich gekandideerd:
Kiesgroep kapiteins en stuurlieden:
Chris Kuiken en Joris van Vuuren
Kiesgroep Werktuigkundigen:
1 Vacature
Kiesgroep Scheepsgezellen:
Geen vacature
Kiesgroep Overige Categorieën:
Roel Ballieux
Kiesgroep Binnenvaart:
Geen vacature
Kiesgroep Pensioen-en uitkeringsgerechtigden:
Willem Kwak
Ab Poldervaart
3 vacatures

Voor de goede orde dient vermeld te worden dat, in samenspraak met de zittende Raad van Advies, wordt voorgesteld om het huidig RvA lid, Caro Cordes, na de jaarvergadering als toehoorder te laten deelnemen aan de nieuwe Raad van Advies.

Dit op grond van haar plaatsvervangend lidmaatschap in het FNV ledenparlement. Hiermee borgen wij de samenhang en samenwerking tussen Nautilus Nl en de FNV.

Na de sluitingstermijn van de kandidaatstelling blijkt dat voor de kiesgroepen Werktuigkundigen (1) en Pensioen- en uitkeringsgerechtigden (3) nog vacatures zijn.

Uiteraard zal het bestuur de komende tijd op zoek gaan naar geschikte kandidaten.

Geen voorstellen van de leden
Er zijn geen voorstellen door de leden ingediend.

Het jaarverslag ligt vanaf 26 mei 2018 op ons kantoor ter inzage.


Word vandaag nog lid van Nautilus