ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Nautilus zal zorgdragen voor de privacy van de bezoekers van haar website en de leden die gebruik maken van haar diensten

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese General Data Protection Regulation (GDPR).

In deze privacyverklaring maken wij helder welke informatie we verzamelen en voor welke doeleinden deze gebruikt wordt, hoe u ons kunt meedelen dat het gebruik van deze informatie beperkt moet worden en de procedures die wij hebben ingevoerd om uw privacy te beschermen.

Zorg ervoor dat u deze privacyverklaring zorgvuldig leest, evenals alle andere soortgelijke kennisgevingen die wij u van tijd tot tijd verstrekken tijdens het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Houdt er bovendien rekening mee dat onze website en andere digitale platforms links kunnen bevatten naar websites/digitale platforms van derden die slechts dienen ter informatie. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor d e privacypraktijken en beveiliging van onze eigen digitale platforms en raden u daarom aan het privacy- en beveiligingsbeleid van ieder ander platform dat u bezoekt, te raadplegen.

Gegevensbescherming en de GDPR

Nautilus International handelt onder de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de GDPR die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens zal Nautilus zich houden aan de richtlijnen van de GDPR, rechtmatigheid en voorwaarden voor toestemming, uw legitieme belangen en de legitieme belangen van de vakbond.

Nautilus neemt het beschermen van uw persoonsgegevens zeer serieus en maakt gebruik van passende beveiligingsmaatregelen en protocollen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd blijven en alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen met een rechtmatige reden voor toegang. Er worden redelijke en passende maatregelen getroffen om het risico op onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens waarover de vakbond beschikt (hetzij door onbedoelde openbaarmaking of door opzettelijk handelen) te beperken, en in overeenstemming met de verplichtingen van de vakbond uit hoofde van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de GDPR.

Welk soort gegevens verzamelen wij

De vakbond verzamelt en bewaart de persoonlijke informatie van leden voor het uitvoeren van haar activiteiten als vakbond, het bieden van diensten en voordelen aan onze leden en om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Het soort informatie dat wij bewaren, omvat: de gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt, zoals uw naam, adres, geboortedatum, bankgegevens en het lidmaatschapsnummer; de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u om specifiek advies, hulp of andere diensten vraagt, bijvoorbeeld met betrekking tot een arbeidsgeschil of een letselschadeclaim, of het verstrekken van informatie aan ons asbestregister. Wij verwerken geen bijzondere categorieën persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

De vakbond verzamelt en bewaart de persoonlijke informatie van leden voor het uitvoeren van haar activiteiten als vakbond, het bieden van diensten en voordelen aan onze leden en om te voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen. Het soort informatie dat wij bewaren, omvat: de gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt, zoals uw naam, adres, geboortedatum, bankgegevens en het lidmaatschapsnummer; de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u om specifiek advies, hulp of andere diensten vraagt, bijvoorbeeld met betrekking tot een arbeidsgeschil of een letselschadeclaim, of het verstrekken van informatie aan ons asbestregister. Wij verwerken geen bijzondere categorieën persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens

Alle persoonlijke informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op het juiste beveiligingsniveau beschermd. Door toe te treden tot de vakbond en uw lidmaatschap aan te houden, stemt u in met het verwerken van uw persoonlijke informatie voor de hierna omschreven doeleinden, inclusief bijzondere categorieën persoonsgegevens, gedefinieerd in de GDPR als gegevens met betrekking tot: raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond, gezondheid en seksuele geaardheid. Uw gegevens kunnen handmatig en/of elektronisch worden opgeslagen.

De persoonlijke informatie wordt gebruikt voor een breed scala aan activiteiten met betrekking tot het bestuur van de vakbond, zoals het bijhouden van een ledenadministratie, naleven van wet- en regelgeving, controles t.b.v. gelijke rechten, bijstand bij arbeidsgeschillen, stemmingen, vergoedingsregelingen bij werkgevers, arbeids- en letselschadeclaims, etc., alsmede voor het leveren van andere diensten en voordelen.

Deze gegevens zijn toegankelijk voor onze medewerkers (in verband met de bovengenoemde redenen) op het hoofdkantoor en andere kantoren, en worden, in zoverre dit noodzakelijk is voor het leveren van de bovenstaande diensten, ter beschikking gesteld aan vertegenwoordigers, agenten, aannemers, advocaten, Nautilus 24/7, de juridische hulplijn en dienstverleners die aangesloten zijn bij de vakbond. Voor zover de vakbond gebruik maakt van de diensten van dergelijke organisaties, zijn deze contractueel verplicht de gegevens namens de vakbond als gegevensverwerker te verwerken, op een veilige en vertrouwelijke wijze, conform onze strikte instructies en overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming. De vakbond verkoopt nooit persoonlijke informatie door aan derde partijen.

Wij kunnen uw gegevens aan derden verstrekken (a) als we hiertoe wettelijk of regelgevend verplicht zijn, (b) als dit noodzakelijk is om onze contractuele rechten te doen gelden, (c) om de politie of veiligheidsdiensten te helpen bij het voorkomen en opsporen van misdaad of terroristische activiteiten, (d) indien openbaarmaking noodzakelijk is voor het beschermen van de veiligheid of beveiliging van personen en/of, (e) anders, uit hoofde van de toepasselijke wetgeving.

Van tijd tot tijd kunnen wij de informatie gebruiken voor het uitvoeren van analyses en/of, met uw toestemming, marketingdoeleinden, inclusief voor marketingdoeleinden door derden. Dit heeft voor u voordelen, omdat de vakbond dit kan gebruiken om tijdens collectieve onderhandelingen een beter resultaat te behalen. Verder kunnen wij u zo extra ledenvoordelen bieden of contact met u opnemen over zaken die met name voor u interessant kunnen zijn.

Reageert u op een van de informatieverzoeken van onze feedbackservice, dan wordt uw e-mailadres geregistreerd. Het is ons beleid dergelijke informatie niet aan derden te verstrekken zonder hiervoor eerst uw toestemming te vragen. Samengevoegde gegevens en statistieken kunnen worden gebruikt voor controledoeleinden om onze dienstverlening te verbeteren. Deze samengestelde informatie kan aan derden worden verstrekt. Dergelijke statistische gegevens bevatten nooit informatie die tot een individu herleidbaar is.

Nautilus draagt geen gegevens over buiten de EER voor marketingdoeleinden. Bij een eventuele aanspraak op gegevensoverdracht buiten de EER zal de vakbond alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat aan de gegevens dezelfde waarborgen en beschermingsmaatregelen worden toegekend als die welke gelden binnen de EER.

Nautilus voert geen geautomatiseerde verwerking uit van uw gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens (zo nodig bijgewerkt) worden door Nautilus bewaard gedurende uw gehele lidmaatschap en voor een redelijke periode daarna, ten behoeve van: het beantwoorden van vragen na het opzeggen van het lidmaatschap en de beschikbaarheid voor eventuele relevante juridische claims of problemen. Indien nodig zullen de gegevens gedurende een periode van minimaal zes jaar bewaard worden (bijvoorbeeld de informatie uit ons asbestregister). Dit uit juridische overwegingen of legitieme belangen van u en de vakbond.

Recht om tegen verdere verwerking bezwaar te maken

Leden hebben het recht enige vorm van direct marketing door of namens de vakbond stop te zetten en er bezwaar tegen te maken. Indien zij geen direct-marketingmateriaal meer willen ontvangen, kunnen zij schriftelijk contact opnemen met onze lidmaatschapservice in Wallasey  om dergelijke mailings stop te zetten. Hierbij moet altijd het lidmaatschapsnummer van Nautilus International vermeld worden. Dit kan ook via de website. Houdt er rekening mee dat u hierdoor ook geen informatie meer zult ontvangen over toekomstige ledenvoordelen en aanbiedingen.

Uw rechten

Op grond van de GDPR beschikt u over een aantal belangrijke rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Kort samengevat zijn dit de volgende rechten:

  • Toegang tot uw persoonsgegevens;
  • Herziening en correctie van onjuiste informatie;
  • Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Laten wissen van persoonsgegevens die de vakbond bijhoudt, in bepaalde omstandigheden;
  • Een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die aan ons versterkt zijn;
  • Bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens of de verdere verwerking van de persoonsgegevens; en
  • Niet onderworpen worden aan geautomatiseerde besluitvorming waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden die u op aanzienlijke wijze kunnen aangaan of beïnvloeden.

Indien uw gebruik wilt maken van een van de hierboven genoemde rechten, neem dan contact op met of schrijf ons naar:

Legal Department, Nautilus International, 1&2 The Shrubberies, George Lane, South Woodford, London E18 1BD. 

Wanneer u contact met ons opneemt, dient u relevante informatie te verstrekken waarmee wij u kunnen identificeren (waaronder een van de unieke, persoonlijke identificatiegegevens waarover wij beschikken, zoals adres, lidmaatschapsnummer of een kopie van uw paspoort) en het recht of de rechten aangeven die u wenst uit te oefenen. Wij kunnen eventueel contact met u opnemen voor meer informatie om uw identiteit te verifiëren. Wij zullen u, na ontvangst van een geldige aanvraag, binnen een maand antwoorden.

Cookies

Wat zijn cookies?

Zoals veel andere websites, gebruikt ook de website van Nautilus International cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de eerste keer dat u een website of pagina bezoekt op uw computer of mobiele toestel gedownload kunnen worden, zodat de website kan onthouden wie u bent voor een volgend bezoek. Gewoonlijk bevatten deze bestanden twee gegevens: de naam van een website en een unieke gebruikers-ID. Het is niet mogelijk om u als persoon alleen op basis van een cookie te identificeren, hoewel ze wel kunnen worden gebruikt om uw IP-adres te identificeren. De cookie helpt de website, of een andere website, om uw toestel te herkennen bij uw volgende bezoek en kan daarbij gegevens zoals uw gebruikersnaam en voorkeuren onthouden, analyseren hoe goed de website werkt en zorgen dat wij u content kunnen aanbevelen die voor u waarschijnlijk het meest relevant is.

In dit beleid gebruiken wij de term 'cookies' om te verwijzen naar alle bestanden die op dergelijke wijze informatie verzamelen.

Welke soorten cookies gebruikt Nautilus?

Algemeen gesteld, kunnen onze cookies de volgende functies vervullen:

Essentieel: Essentiële of 'per sessie' cookies zijn tijdelijke cookies die in het cookies-bestand van uw browser blijven staan totdat u de website verlaat. Als een lid bijvoorbeeld inlogt in de ledensectie van de website, dan wordt zijn lidmaatschapsnummer, naam en functie in een cookie opgeslagen om zijn toegang tot de website te regelen.

Prestaties: Deze cookies worden bewaard op de computer van de gebruiker. Zij bevatten geen persoonlijke informatie en dienen alleen om de prestaties van de website te verbeteren en het navigatieproces te ondersteunen. Ze blijven langer in het cookiebestand staan dan essentiële cookies (afhankelijk van de levensduur van de betreffende cookie). In dergelijke cookies wordt tussen verschillende bezoeken van een website informatie bewaard.

Wij maken ook gebruik van, of laten derde partijen cookies uit de bovenstaande categorieën gebruiken. Zoals veel andere organisaties, gebruiken wij bijvoorbeeld Google Analytics om het websiteverkeer te volgen. Maar ook Nautilus Jobsite, online enquêtes of de online PDF-versies van de Telegraph die op Issuu worden gepubliceerd, kunnen cookies gebruiken.

Wij kunnen ook gebruik maken van cookies van derden om ons te ondersteunen bij het uitvoeren van marktonderzoek, het bijhouden van omzetcijfers, het verbeteren van de functionaliteit van onze website en toezicht te houden op de naleving van onze voorwaarden en copyrightbeleid.

Op welke wijze maakt Nautilus gebruik van cookies op deze website?

We gebruiken cookies en vergelijkbare tools op onze website om het functioneren ervan, alsmede de gebruikerservaring te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies op uw toestel. Nautilus kan dit cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen. U bent er zelf verantwoordelijk voor het cookiebeleid regelmatig te controleren. Blijft u de website na het doorvoeren van een wijziging gebruiken, dan geeft u hiermee aan dergelijke wijzigingen van het cookiebeleid te accepteren.

Wenst u geen cookies te ontvangen, dan kunt u uw webbrowser eenvoudig instellen om cookies te weigeren of een melding te geven als er een cookie wordt geplaatst. Mogelijk kunt u als u cookies hebt uitgeschakeld niet volledig gebruik maken van de interactieve functionaliteit van de website van Nautilus en wij adviseren dan ook ze ingeschakeld te laten.

Meer informatie over cookies en instructies om het plaatsen van cookies in uw browser te stoppen of te blokkeren, vindt u op Managing Cookies of About Cookies.

Cookies op Nautilus International afkomstig van sociale netwerksites

Op onze website vindt u links naar de sociale netwerkwebsites (bijv. Facebook en Twitter of LinkedIn) van Nautilus International. Deze websites kunnen mogelijk cookies op uw computer plaatsen. Wij hebben geen controle over de wijze waarop zij cookies gebruiken. Wij raden u aan op de betreffende website te kijken om te weten hoe zij omgaan met cookies. 

Veiligheid van de website

Het internet is geen veilig medium. Wij hebben echter een aantal veiligheidsprocedures ingesteld die in dit beleid zijn beschreven. Wij werken met firewalls om ongeautoriseerde toegang tot de servers te blokkeren en de servers zelf bevinden zich op een beveiligde locatie die alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen. Tevens wordt uw informatie vertrouwelijk behandeld. Onze interne procedures zijn van toepassing op de opslag, toegang en openbaarmaking van uw informatie.

Uw toestemming

Door het verstrekken van uw informatie geeft u toestemming voor het gebruik ervan zoals beschreven in dit beleid. Eventuele wijzigingen in onze privacyverklaring worden op deze pagina vermeld en mogelijk ook op andere pagina's, zodat u altijd weet welke informatie wij verzamelen en de wijze waarop wij deze gebruiken. Door de website te blijven gebruiken, geeft u aan dergelijke wijzigingen te accepteren.

Contact opnemen met Nautilus International over privacy

Wij staan open voor uw ideeën en mening over onze website en ons privacybeleid. Stuur uw vraag of suggestie naar webmaster@nautilusint.org.

Word vandaag nog lid van Nautilus